Direkt till innehållet

Provtagning och provhantering

Provtagningsmaterial

För information om provtagningsmaterial se Provtagningsmaterial Klinisk kemi.

Venöst provtagningssystem

är ett slutet system och ska normalt användas då det är bäst ur hygienisk, kvalitets och preanalytisk synpunkt.

Rören ska förvaras i rumstemperatur, ej i direkt solljus eller vid värmekälla.

Vacutainer har begränsad hållbarhet och får inte användas efter utgångsdatum.

Kapillärt provtagningssystem

Bör undvikas p g a större risk för blodsmitta. Stor noggrannhet och rutin krävs vid kapillärprovtagning. Även väl utförd kapillärprovtagning ger inte samma analyskvalitet som venös provtagning och ska endast utföras om det är svårt att hitta blodkärl eller om andra speciella skäl föreligger.

Rören ska förvaras i rumstemperatur, ej i direkt solljus eller vid värmekälla.

Microtainer har begränsad hållbarhet och får inte användas efter utgångsdatum.

Provtagning - Förberedelser

Vila före provtagning

Patienten ska vila 15 min före blodprovstagning, helst i sittande ställning då läget påverkar fördelningen av vätskan i kroppen. Hb, Celler, Lipider och Proteiner mm är 5-10 % lägre i vilande ställning än vid icke vilande ställning.

Kroppsansträngning

Kraftig kroppsansträngning närmaste dygnet före provtagning kan påverka analysresultatet.

Fasteprov

Fasteprov innebär att endast vatten får intas efter kl 22:00 kvällen före provtagning om ingen annan instruktion givits. Fastande patienter får inte röka eller snusa.

Dygnsvariation

Koncentrationen av flera substanser i blodet varierar med tiden på dygnet.

Angivna referensintervall gäller morgonprov om inget annat anges.

Prov för läkemedelsanalys

Prov för läkemedelsanalys ska tas på morgonen före medicinintag om inget annat anges.

Blodprovstagning vid intravenös infusion

Tag aldrig blodprov från en arm som mottager eller just mottagit intravenös infusionsvätska. Om provet måste tas i dropparm, ska detta tas nedanför droppnålen.

 • Lipidinfusion: Provtagning för alla analyser undviks minst 5 helst 8 tim efter avslutad infusion

  när infusionsvätskan har en lipidkoncentration på 200-300 g/L respektive 2 tim vid en lipidkoncentration på ca 50 g/L.

 • Heparininfusion: Provtagning för Antitrombinanalys undviks 4 tim efter avslutad infusion.
 • Kolhydratinfusion: Provtagning för Glukosanalys undviks 1 tim efter avslutad infusion.

Blodprovstagning via venflon/centralvenkateter

Vid provtagning via PVK/CVK etc. ska slaskrör (Na-Citratrör) motsvarande ca 10 mL tas före provtagningen.

Blodprovstagning efter kontraströntgen

Blodprovstagning ska ej ske samma dag som röntgen med intravenöst kontrastmedel utförts.

Ett flertal analyser kan påverkas samt att gelen i provröret kan lägga sig över serum/plasma vid centrifugeringen.

Isbad

Vissa prov ska tas i iskylt rör och transporteras kylt i isbad till laboratoriet för kylcentrifugering. Isbadet bereds genom att isbitar och vatten blandas i ett kärl. Provröret stoppas inuti ett finger på en provtagningshandske innan det sätts i isbadet.

Provröret får inte ställas i ett kärl med endast isbitar utan vatten.

Att tänka på för att undvika hemolys

Hemolys innebär att röda blodkroppar går sönder så att blodkroppsinnehållet läcker ut i serum/plasma. Detta stör åtskilliga analyser bl a Kalium och LD.

För att minska risken för hemolys vid venprovtagning:

 • Låt huden lufttorka innan provtagningen påbörjas.
 • Kanyl anpassas efter kärlstorlek. Tunn kanyl i kärl med stort flöde kan orsaka hemolys.
 • Undvik provtagning via PVK. Röda blodkroppar går sönder i PVK-kammaren.
 • Om röret fylls fort (skummar i röret) - ändra rörets lutning så att strålen träffar rörväggen.
 • Om röret fylls långsamt - försök öka flödet genom att försiktigt ändra nålens läge.
 • Låt prov svalna några minuter före transport i rörpost (undantag blodgaser).
 • Låt prover svalna före förvaring i kyla. Kondens rinner ner i blodet och medför hemolys.

Provtagning - Blod - Venöst

 • Provtagaren ska försäkra sig om patientens identitet samt att uppgifter på remiss och rör stämmer överrens.
 • Provtagningsrör märks i direkt anslutning till provtagningen. Vid provtagning för

  blodgruppsserologisk undersökning SKA provtagningsrör och remiss vara märkta med patientens

  namn och personnummer alternativt reservnummer innan blodprovstagningen påbörjas, för mer

  information se Provtagning blodgruppsserologisk undersökning. LID-nr etiketten placeras rakt och längs med röret nära proppen med siffrorna (VAS-etikett) alt färgmarkering (pappersremiss) mot proppen.

 • Akuta prover ska beställas med akut prioritet (A) i VAS alt beställas i akutfält på pappersremiss sam i båda fallen märkas med röd AKUT-etikett.
 • Använd alltid handskar (byt handskar mellan varje patient).
 • Undvik handknytningar och stasa endast för att palpera blodkärlet. Vid svårigheter att palpera blodkärl värms området för insticksstället. Armen kan även masseras ifrån underarmen mot armbågen. Stasen placeras 7,5-10 cm ovanför insticksstället.
 • OBS! Vid provtagning för analys av Calcium och Albumin bör stas användas maximalt en minut.
 • Använd slaskrör (Na-citratrör) före provtagning med venprovtagningsset (butterfly) om ett Na-citratrör, ljusblå propp eller ett monosed-rör, svart propp, är det första röret som ska fyllas.
 • Undvik provtagning på ställe där patienten har hematom.
 • Tvätta insticksstället med 70 %-ig sprit alt Klorhexidin.

  OBS! Vid provtagning till Alkoholer ska rengöring utan sprit användas.

 • Låt huden lufttorka innan provtagningen påbörjas.
 • Kanyl anpassas efter kärlstorlek. Tunn kanyl i kärl med stort flöde kan orsaka hemolys.
 • Utför provtagning. Om du misslyckas - stick inte mer än två gånger - be någon annan om hjälp.
 • Vid provtagning med olika rörtyper så ska de tas i en fastställd ordning, se bild. Tillsatser i rören är

  anpassade för olika analyser/analysmetoder. Orsaken till rörordningen är att undvika felaktiga

  analysresultat beroende på att rörens tillsatser överförs från ett rör till ett annat vid provtagningen.

  Exempelvis tas koagulationsrör tas före serumrör eftersom koagulationsaktivatorn som oftast finns i serumrör riskerar att orsaka en aktivering av koagulationen i koagulationsrör.

 • Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Avsteg kan göras från detta när det gäller serumrör och SST/PST-rör.
 • Alla rör ska blandas direkt efter provtagning (när röret tas ur hylsan). Citratrör vänds 3-4 gånger,

  övriga rör 8-10 gånger.

 • Alla provrör, vacutainer och microtainer, ska förvaras stående efter provtagningen för att koagulationen ska ske på rätt sätt samt för att undvika stänk från blod och blodtillblandad plasma vid avproppning.
 • Kasta nålen direkt i riskavfallsburk efter avslutad provtagning.
 • Aktivera stickskyddet med samma hand som håller kanylen så nära patienten som möjligt och kasta

  kanylen direkt i riskavfallsburk efter avslutad provtagning.

 • Lägg ett litet tryck på punktionsstället, t ex en hopvikt tork vid omplåstring efter provtagningen.

Provtagning - Blod - Kapillärt

Blodsmitta

Kapillär provtagning bör undvikas på patienter där risk för blodsmitta angivits.

Vuxna och barn över ett år

Välj om möjligt lång- eller ringfingret.

Pekfingret behövs för pincettgreppet och har dessutom ofta tjockare hud och kan vara känsligare. Tummen och lillfingret är olämpliga att sticka i eftersom tummen har puls och lillfingret är så tunt att punktion kan medföra risk för benskada. Dessutom delar dessa två fingrar senskida som går upp i underarmen.

Bild på hand som visar vilket område som är lämpligt för kapillärprov

Barn under ett år

Storleken på barnets fingrar avgör om man kan sticka kapillärt där. Avståndet mellan hud och ben på ett litet barn är inte så stort. På nyfödda normalstora barn varierar det från 1,2 till 2,2 millimeter.

Om fingrarna bedöms vara stora nog för kapillärprov rekommenderas:

 • Bladlansett med maximalt stickdjup på 1,0 millimeter om barnet är yngre än 6 månader.
 • Lancett med maximalt stickdjup på 1,5 millimeter om barnet är äldre än 6 månader men yngre än 1 år.

Utförande

 • Utför ID-kontroll av patienten.
 • Provtagningsrör märks i samband med provtagningen.

  Placera etiketten rakt på röret.

 • Använd alltid handskar (byt handskar mellan varje patient).
 • Prov för Kalium bör undvikas vid kapillär provtagning.
 • Insticksstället ska vara varmt. Förvärm vid behov med värmedyna Termo Care.

  OBS! Används ej till neonatala barn.

 • Tvätta insticksstället med Klorhexidinsprit alternativt 70%-ig sprit.
 • Låt huden lufttorka innan provtagningen påbörjas.
 • Välj lansett med hjälp av ”Vägledning vid val av upphandlade lancetter”.
 • Utför provtagningen:

  Håll lansetten med ett lätt tryck mot punktionsstället.

  Utlös lansetten. (Stick endast i lång eller ringfinger).

 • Torka av tills ett bra flöde erhållits, minst 2-3 droppar.
 • Rekommenderad ordning för provtagningsrör: hematologi, övriga prover
 • Rörfyllnad och blandning av Microtainerrör:

  EDTA-rör   -    Minsta mängd, mellan första och andra strecket. Största mängd, andra strecket.

  PST-rör      -    Minsta mängd, första strecket. Största mängd, andra strecket.

  Övriga rör  -    Mängd bedöms i förhållande till analysbeställning. EDTA-rör vänds försiktigt 20 gånger. Övriga rör vänds 10 gånger.

Provtagning - Urin

Urinprov ska tas/lämnas i rent engångskärl. Prov som lämnas i kärl som tidigare används till annat accepteras inte, t.ex. sylt- och medicinburkar etc.

Vissa analyser utförs på färskt urinstickprov, för vissa fordras hel dygnsmängd urin men även samling annan tidsperiod förekommer.

Urinanalyser utförda på stickprov har systembeteckningen U- i analysförteckningen. För kvalitativa analyser räcker som regel stickprov.

Urinanalyser utförda på tidsurin har systembeteckningen Pt(U)- i analysförteckningen. För kvantitativa analyser behövs ofta hel dygnsmängd.

Samling av dygnsmängd

Uppsamlingskärl beställs via Websesam. För vissa urinanalyser krävs tillsats av konserveringsmedel i provtagningskärlet eller medel som förhindrar utfällning av salter, se analysförteckningen. Tillsatsmedlet är oftast en syra. OBS! Frätande. Medlet beställs från laboratoriet. Märk provtagningskärlet med bifogad varnings etikett. Syran sätts till provtagningskärlet direkt efter att den första urinportionen samlas.

Patienten ska börja med att tömma urinblåsan ett visst klockslag (t ex kl 07 dag 1). Denna urin kastas bort. Alla urinportioner samlas sedan i ett uppsamlingskärl fram till sista gången patienten tömmer urinblåsan efter 24 tim (kl 07 dag 2). Om någon portion missas måste uppsamlingen göras om från början.

Urinen bör förvaras i kyl under uppsamlingsperioden. Hela urinvolymen blandas väl och den mängd som anges i analysförteckningen avskiljs och skickas till laboratoriet.

Urinmängd och uppsamlingstid anges på remissen.

Blanketter med patientinformation för urinsamling:

Urinsamling med tillsats av saltsyra

Urinsamling utan tillsats av saltsyra

Narkotikaanalyser i urin

Urinprovtagningen ska utföras noggrant och med kunskap om att provet kan manipuleras. För att erhålla ett juridiskt hållbart analysresultat måste utförandet av provtagning, transport och analys vara standardiserat.

Remiss ”Klinisk Kemi 5” har detaljerade instruktioner på baksidan för standardiserad bevakad provtagning (Chain of Custody). Provtagningsmaterial erhålls kostnadsfritt från Avd för Klinisk kemi i Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka och Varberg.

Analysen utförs i två steg.

Första analysen, screening, har till uppgift att sortera bort negativa prov. Screeninganalysen påvisar det narkotiska preparatet, varianter av preparatet, metaboliter och liknande substanser. Laboratoriet kontrollerar Kreatinin på alla prover, avvikande resultat indikerar att provet kan ha manipulerats.

Den andra analysen, verifiering, genomförs vid positivt screeningresultat eftersom det förekommer både sant och falskt positiva screeningresultat. Verifieringsanalysen skickar Klinisk kemi Halland till annat ackrediterat laboratorium. Analysen utförs med internationellt accepterad analysteknik.

Verifieringsresultatet är beviset på om provlämnaren tagit det narkotiska preparatet eller inte. Alla positiva screeningresultat verifieras rutinmässigt.

Om beställaren inte vill ha positiv screeninganalys verifierad, måste denne aktivt begära detta genom att markera i aktuellt fält på remissen. Beställaren ska då också vara medveten om att analysresultatet kan vara falskt positivt.

Provtagning - Cerebrospinalvätska

Cerebrospinalvätska för klinisk kemiska analyser ska för att erhålla korrekta svar tas i polypropylenrör. Detta beror på att vissa partiklar fastnar på rörväggen i glas- och styrenplaströr. Första portionen vid provtagning bör inte sändas till Klinisk kemi för analys. Härigenom minskar risken för felaktiga resultat p g a stickblödning.

Om mikrobiologisk analys också är begärd kan den första portionen användas till denna förutsatt att den är tagen i rör avsett för mikrobiologisk analys.

Provtagning - Övriga kroppsvätskor

Laboratoriet kan vid behov utföra flera av analyserna även i andra kroppsvätskor. I regel saknas referensintervall för dessa vätskor.

Centrifugering

OM INGET ANNAT ANGES I ANALYSFÖRTECKNINGEN GÄLLER FÖLJANDE:

PST-rör (mintgrön propp) och andra plasmarör (lila, grön, mörkblå och grå propp), som ska centrifugeras, ska svalna till rumstemperatur och därefter centrifugeras i swing out-centrifug 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.

SST-rör (gul propp) ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i swing out-centrifug 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.

Serumrör (röd propp) ska stå 60 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i swing out-centrifug 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.

Prover för koagulationsanalyser (ljusblå propp) ska centrifugeras i swing out-centrifug 20 min i 2000 g vid rumstemperatur.

Om inte swing out-centrifug använts måste plasma/serum avskiljas direkt efter centrifugeringen.

Förvaring

Förvaring före ankomst till laboratoriet

OM INGET ANNAT ANGES I ANALYSFÖRTECKNINGEN GÄLLER FÖLJANDE:

 • Blodprover för helblodsanalyser är hållbara minst 8 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kyla. Förvara röret i kyla i väntan på transport till laboratoriet.
 • Blodprov för plasma-/serumanalyser kan förvaras ocentrifugerade i rumstemperatur under 4 tim.
 • Plasma/serum kan förvaras i kyla, +4 °C, i gelrör (PST-/SST-rör) till påföljande dag eller avhällt i annat väl förslutet rör i 3 dygn.

Transport

Provrör som förorenats med blod på utsidan torkas av med desinfektionsmedel av typ Ytdesinfektion Plus innan de skickas till laboratoriet.

Transportera proverna till laboratoriet i möjligaste mån stående i provrörsställ.

Sprutor för blodgasanalys ska förslutas med avsedd propp. Provtagningsnålen får inte sitta kvar på sprutan.

Låt prov svalna några minuter före transport i rörpost för att minska risken för hemolys (undantag blodgaser).

Prov för Csv-Absorptionskurva får ej sändas med rörpost.Senast ändrad: