Direkt till innehållet

TBE

Om sjukdomen

TBE, fästingburen virusencefalit, sprids till människor via fästingar. Infektionen har låg mortalitet men en del av de som blir sjuka får långvariga eller bestående besvär med trötthet och minnessvårigheter. Det förekommer även kvarstående pareser, men detta är ovanligt. Genomgången infektion ger livslång immunitet.

Utbredningen av TBE har ökat i Sverige och fall av TBE har under senare år rapporterats från Skåne i söder till Gävle kommun och Dalarnas län i norr samt längre norrut längs med Östersjökusten. I Halland har enstaka fall av TBE rapporterats under de senaste åren.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om diagnos. Ingen behandling finns.

Förhållningsregler & Smittskyddsblad

Ej aktuellt med förhållningsregler, men se Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se) för läkar- samt patientinformation.

Smittspårning och åtgärder

Nedan information bör vara med i smittskyddsanmälan:

  • Misstänkt smittort, kommun men helst även ort/område.
  • Datum då fästing upptäckts/tagits bort om patienten vet detta.
  • Utlandsresa i TBE-endemiskt område?
  • Intag av opastöriserad mjölk?
  • Tidigare vaccinationer? Antal vaccindoser och årtal?
  • Är patienten immunsupprimerad? (notera detta i fältet Övrig information)

Klinisk anmälan SmiNet

Görs här, senast dagen efter diagnos: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Vaccin och förebyggande åtgärder

Risken för smitta kan minimeras genom att man skyddar sig mot fästingar. Vaccin mot TBE har god skyddseffekt. Vaccination rekommenderas till permanent- och sommarboende både barn och vuxna i riskområde, framför allt om man vistas mycket i skog och mark och ofta blir fästingbiten. Riskområden i Sverige framgår av Folkhälsomyndighetens årsrapport för TBE 2022.

Vid vistelse i våtmarks- och skogsområden i områden utanför Sverige där TBE förekommer rekommenderas också vaccination. Detta gäller till exempel i Finland (särskilt Åland), Baltikum och Centraleuropa.

Antalet fall av TBE som årligen rapporterats smittade i Halland har hittills varit få, färre än 5 fall årligen. Under 2018 rapporterades 3 fall smittade i Hylte kommun vilket var ovanligt många fall i ett geografiskt område, men därefter har fallen åter rapporterats som enstaka spridda fall i de Halländska kommunerna. Sammanfattningsvis är förekomsten av TBE generellt låg i Halland, men viss smittrisk bedöms finnas i alla kommuner. Detta innebär att för den som vistas mycket ute i skog och mark och/eller ofta får fästingar bör vaccination övervägas. Det finns inga skäl för vårdgivare att neka vaccination om någon önskar detta (förutsatt att ingen kontraindikation finns).

Vaccinationsschema finns på Terapirekommendationer.

Länkar

Sjukdomsinformation om TBE — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot TBE - 1177

Tick Borne Encephalitis (TBE) – sjukdomsstatistik — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)Senast ändrad: