Direkt till innehållet

Kloka kliniska val

Här samlar Region Halland dokumentation relaterad till Kloka kliniska val som riktar sig till medarbetare i vården. Syftet är att synliggöra befintliga rekommendationer, stimulera och inspirera till reflektion och dialog inom och mellan olika delar av Region Hallands hälso- och sjukvård kring hur rätt vård för rätt nytta kan bedrivas, för och tillsammans med patienten.

I takt med att forskningen kring hälso- och sjukvård utvecklas kommer ständigt nya evidensbaserade fynd om vilken praxis som gör mest nytta för patienten. Samtidigt finns en växande insikt om att det också kan vara till patientens fördel att vården inte överdiagnostiserar eller överbehandlar.

Bakgrund

Begreppet Kloka kliniska val baserar sig på ett internationellt antaget arbetssätt – Choosing Wisely. I Sverige har Socialstyrelsen utvärderat följsamheten till de nationella riktlinjernas rekommendationer i en icke-göra-lista över ”åtgärder som hälso- och sjukvården inklusive tandvården bör sluta att använda eftersom vetenskaplig evidens visar att de inte har någon effekt eller sämre effekt än annan åtgärd, eller att de är skadliga.”

Målbilden för den kliniska praxisen är att utifrån väl avvägda val, baserade på etiska principer, evidensbaserad forskning, kvalitet och patientsäkerhet, göra färre ”lågvärdesinsatser”, använda resurser effektivt, skapa en god och jämlik vård och öka tillgängligheten.

Läs vidare om Kloka kliniska val:

Vård som inte bör göras – Följsamheten till nationella riktlinjer PDF (Socialstyrelsen)

Kloka Kliniska Val – för en förbättrad hälsa och sjukvård (Svenska Läkaresällskapet)

SFAMs råd för hållbar diagnostik och behandling (Svensk förening för allmänmedicin)

Choosing Wisely: An Initiative of the ABIM Foundation (Choosing Wisely)Senast ändrad: