Direkt till innehållet

Patientmedverkan, brukarmedverkan och närståendemedverkan

I Hälso- och sjukvårdstrategi Halland står att vården ska vara trygg och sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående.

Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården handlar om att alla patienter ska få den bästa möjliga vården baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om att säkerställa en jämlik, effektiv och patientsäker vård i hela landet.

Det krävs ett nära samarbete mellan många aktörer för att stärka utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvården. Inte minst spelar patienternas, brukarnas och närståendes erfarenheter en avgörande roll.

Att arbeta med medverkan i hälso- och sjukvården

En god dialog med patienter, brukare och närstående är avgörande för att vi ska kunna utveckla verksamheten och erbjuda bästa möjliga vård. Därför vill vi göra medverkan möjlig på olika sätt för de vi är till för.

Egen vårdsituation

 Vi erbjuder varje patient möjlighet att aktivt delta i sin egen vårdprocess. Det innebär att vi tar tillvara patientens behov och resurser både innan, under, mellan och efter en kontakt med vården. Det kan också innebära att närstående medverkar i dialogen.

Patientkontrakt

Syftet med patientkontrakt är att genom en gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare säkerställa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt. Sveriges kommuner och regioner (SKR) stödjer regionernas arbete med att utveckla och införa Patientkontrakt.

Webbtidbok

Webbtidbokning innebär att mottagningen låter invånaren boka, se bokad tid och av- eller omboka en tid direkt i journalsystemets tidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Invånarens bokning visas sedan för vårdpersonalen i tidboken. Mottagningen styr vilka tider som ska synas och vad de ska heta. All hantering av tider och tidstyper görs i journalsystemet.

Tjänsten är ett effektivt verktyg där både mottagningen och patienten sparar tid genom att bokningen genomförs direkt.

 Journalen på nätet

Att ge patienten tillgång till medicinsk information om sitt tillstånd och vad vården har gjort är ett bra sätt att få patienten delaktig i sin vård. Region Halland ska alltid ge patienten denna möjlighet genom 1177.se, vissa undantag finns.

Det är fördelaktigt att i mötet med patienten diskutera journalen, hänvisa till den som en ”minnesanteckning”.

 

Utveckling av verksamheten

 Varje verksamhet uppmuntras att involvera patienter och närstående i det verksamhetsnära utvecklingsarbetet. Det kan innebära allt ifrån att patient/brukare/närstående finns med som medlem i utvecklingsteam under hela processen till att de deltar som referensgrupp utifrån specifika frågeställningar.

Det kan också finnas nya kontaktvägar och andra grupper att komma i kontakt med, se fliken Kontakter ( Hyperlänk) i vänster kolumnen.

 

Tjänstedesign

Tjänstedesign är ett arbetssätt för att involvera användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för.

Det finns kunskap och kompetens vilka metoder som lämpar sig till olika slags dialoger och medverkan. Sveriges kommuner och regioner har samlat metodstöd på sidan för innovationsguiden

 

Ledning och styrning

 Patient, brukar och närstående medverkan är också möjlig på nivån för hälso- och sjukvårdens övergripande nivå. Här samordnas exempelvis framtagande av regionala styrdokument och i ett sådant arbete är medverkan från våra målgrupper grundläggande för att skapa en trygg och sammanhållen vård för den vi är till för.

 

Ersättning

I Patient, brukar och närstående medverkan finns erbjudande om ersättning för deltagare. Nedan finns rutinen som används för regionens verksamheter där ersättning ska ges.

Brukar-, patient- och närståendemedverkan
Titel: Brukar-, patient- och närståendemedverkan
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Karlsson Per RK LEDNING
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Anhöriga och närstående - Samordning och samverkan - Patient - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör

Brukar- Patient- och Närståendemedverkan – Ersättningsblankett
Titel: Brukar- Patient- och Närståendemedverkan – Ersättningsblankett
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-04-07
Huvudförfattare: Bernsfelt Caroline RK EKONOMI
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Anhöriga och närstående - Samverkan - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör

Senast ändrad: