Direkt till innehållet

Patientmedverkan, brukarmedverkan och närståendemedverkan

I Hälso- och sjukvårdstrategi Halland står att vården ska vara trygg och sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående.

Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården handlar om att alla patienter ska få den bästa möjliga vården baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om att säkerställa en jämlik, effektiv och patientsäker vård i hela landet.

Det krävs ett nära samarbete mellan många aktörer för att stärka utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvården. Inte minst spelar patienternas, brukarnas och närståendes erfarenheter en avgörande roll.

Regional handlingsplan för patient-, brukar- och närståendemedverkan

I Halland finns en regional handlingsplan. Syftet med den är att just öka medverkan och inflytande av patient, brukare och närstående i processer och utvecklingsarbeten på system- och verksamhetsnivå, i såväl kommunerna som i regionen.

Regional handlingsplan

Kontakt

Kopplat till handlingsplanen finns ett regionalt nätverk för erfarenhets- och kunskapsutbyte. Kontaktpersoner för Region Halland är:

Maria Nilsson, utvecklingsstrateg, Kvalitet inom hälso- och sjukvård

Camilla Falk, hälso- och sjukvårdssstrateg, Region HallandSenast ändrad: