Direkt till innehållet

Kunskapsstyrning

Sidan är under utveckling

Vad är kunskapsstyrning?

Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) definition är kunskapsstyrning svensk vårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

I kunskapsstyrningen ingår

  • att utveckla, sprida och använda bästa kunskap, detta består av
    • kunskapsstöd
    • stöd till uppföljning och analys
    • stöd till verksamhetsutveckling
    • stöd till ledarskapet

  • att utveckla ett lärande system

Fokus i systemet är att skapa en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning och stödja ett lärande arbetssätt i svensk hälso- och sjukvård. Sedan tidigare finns många kunskapsstöd och olika stöd för att arbeta evidensbaserat, till exempel nationella riktlinjer, vetenskapliga publikationer, vårdprogram etc. Trots det är vården i dagsläget ojämlik. Vem du är eller vart du bor ska inte påverka kvaliteten på vården du får. Alla ska kunna lita på att bästa tillgängliga kunskap alltid används. Ett gemensamt system och arbetssätt för att arbeta evidensbaserat bidrar också till att samhällets resurser används på bästa sätt.

 

Kunskapsstyrningssystemet

Kunskapsstyrningssystemet bygger på en organisationsmodell med tre nivåer; mikro, meso och makro. Nivåerna samspelar med varandra.

Klicka på länken för att se en visualisering av hur dessa nivåer samspelar med varandra: Samspel för kunskapsstyrning

 

Kunskapsstyrningsstrukturen i Halland

Inhämtning - Samordning - Ordnat införande - Realisering av beslut - Uppföljning

Kunskapsinhämtning innebär tillgång till kunskapsstöd, kunskapsutvecklingsinsatser och förändringskunskap i organisationen som anses vara den bästa kunskapen.

Kunskap på regional nivå hämtas in från nationella riktlinjer, nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, terapirekommendationer, sjukvårdsregionala riktlinjer/program, regionala vårdriktlinjer, regionala vårdrutiner etc.

Kunskap på förvaltningsnivå hämtas in från förvaltningsspecifika vårdriktlinjer och vårdrutiner, etc.

Kunskapssamordning av kunskapsstyrning innebär bearbetning, initiering av insatser utifrån kunskapsinhämtning, sakkunnigstrukturer och processtöd och förberedelser inför ett ordnat införande.

Ordnat införande innebär att det finns strukturer för beslut om användning av kunskap efter kunskapsinhämtning och kunskapssamordning. Du kan läsa mer om ordnat införande om du klickar på knappen i vänsterspalten.

Kunskapsanvändning/uppföljning innebär att använda och följa upp beslutad tillgänglig kunskap, utifrån vad som har effekt, kunskapsbaserade kvalitetsindikatorer samt kvalitetsmått i produktionsplaneringen.

 

Programområden

Nationella programområden

Det finns 26 nationella programområden (NPO) och ett nationellt primärvårdsråd. De leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Ett NPO består av experter med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga sjukvårdsregioner.

Klicka på länken för att se en bild som visar de nationella programområden och de nationella samverkansgrupperna: Nationella programområden

 

Regionala programområden - sjukvårdsregional nivå

Region Halland ingår i båda Södra och Västra sjukvårdsregionen.

De nationella programområdena speglas på sjukvårdsregional nivå i regionala programområden, RPO. De ska initiera frågor för den nationella samverkan samt anpassa och omsätta den kunskap som tas fram nationellt, och säkra att det når hela vägen ut till patientmötet.

Huvudsakliga uppdraget är att:

– bidra med behovsanalys och omvärldsbevakning till NPO

– initiera och proaktivt arbeta med frågor för nationell och regional samordning

– ta emot och samordna implementering av nationella kunskapsunderlag.

Varje RPO består av 1-2 ledamöter från de deltagande regionerna. En ledamot sitter med i NPO, det nationella programområdet, för respektive medicinskt område.

 

Lokala programområden

För att nå ut med bästa tillgängliga kunskap och kunna ge bästa möjliga vård i det enskilda patientmötet skapas också en matchande sakkunnigorganisation i respektive region, på lokal nivå; lokala programområden (LPO). Redan idag finns i Region Halland ett stort antal sakkunniggrupper inom olika områden som t.ex. regionala processteam, expertgrupper och terapigrupper. Det är ett pågående arbete att bygga upp en lokal modell för kunskapsstyrning i Halland som knyter ihop alla befintliga delar till en helhet.

Lokala kunskapsstyrningsmodellen i Region Halland

 

Region Hallands ledningssystem

Region Hallands ledningssystem fungerar som ett stöd för att planera, leda, genomföra, utvärdera och förbättra verksamheten på ett systematiskt sätt. Ledningssystemet innehåller de mål som organisationen har satt och hur den arbetar för att nå dem. Ledningssystemet omfattar till exempel verksamhetsplaner och mål, policyer, riktlinjer, rutiner och arbetet med ständiga förbättringar.

 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Staten och SKR har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (vårdförlopp) inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Vårdförloppen har ett multidisciplinärt upplägg och kan involvera primärvården inklusive den kommunala hälso- och sjukvården samt den specialiserade vården som var för sig eller tillsammans ansvarar för delar av vårdkonsumtionen. Det handlar om våra kroniska sjukdomsförlopp och start-slut punkterna för respektive vårdförlopp kan se olika ut.

Syftet med vårdförloppen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Syftet är också att patienterna ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. För några av de första vårdförloppen görs avgränsningar i hur stor del av vårdskedjan de omfattar. Ytterligare delar av vårdkedjan bearbetas och presenteras framöver. Mer information och presentationsmaterial för vårdförloppen finns på webbsidan som SKR tagit fram om kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård.

För en sammanhållen vårdplan kommer ”Patientkontrakt” att tillämpas i vårdförloppen. Det innebär bland annat att patienters, brukares och närståendes behov, resurser och erfarenheter av hälso- och sjukvården ska tas tillvara, att beslut om vård ska tas gemensamt och att det dokumenteras i journalen vad patienten respektive vården ansvarar för. Följ länk för mer information: Patientkontrakt

 

Kunskapsstyrning på webben

Du kan läsa mer om kunskapsstyrning på denna webbsida som är framtagen av SKR.

Senast ändrad: