Direkt till innehållet

Standardiserade vårdförlopp

Vem ska remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp?

Välgrundad misstanke är ”kärnan” i vårdförloppen. När en vuxen patient uppfyller ett kriterium för välgrundad misstanke ska du remittera till utredning enligt standardiserat vårdförlopp, oavsett om de undersökningar som anges under ”misstanke” är genomförda eller inte.

Patienter ska remitteras enligt SVF oavsett på vilken enhet inom Vårdval Halland närsjukvård som patienten söker, eller om misstanken uppstår inom slutenvården.

Det kan finnas tillfällen då man trots att kriterierna är uppfyllda inte bör remittera patienten, t.ex. om patienten inte önskar att bli utredd i standardiserat vårdförlopp eller om patienten har betydande samsjuklighet som gör att hen inte klarar av utredning. Ett sådant beslut ska fattas i samtal med patienten och gärna tillsammans med närstående.

Varje diagnos har flera kriterier för välgrundad misstanke. Några kan verka ”osannolika” ur ett primärvårdsperspektiv, t.ex. ”fynd vid bukoperation”. Syftet med de kriterierna är att patienter ska kunna inkluderas i vårdförloppet även om de upptäcks som ”överraskningsfynd” i samband med andra utredningar.

Hur ska patienterna informeras inför remiss till utredning?

Förbered patienten på att de kommer att bli  kontaktade för vidare utredning. Finns patientinformation så dela gärna ut denna i samband med besöket  på vårdcentralen.

Vart ska remisserna skickas?

Det finns beskrivet under respektive förlopp vilka remisser som skall skickas och vart de skall skickas i Halland. Koordinatorernas namn och kontaktuppgifter finns också under respektive förlopp. Kontakta dem gärna vid frågor.

Hur ska symtomen under ”misstanke” användas?

Under ”misstanke” anges ofta vilka fynd eller symtom som kan vara tecken på diagnosen och vilka utredningar man då ska göra för att fastställa eller avföra välgrundad misstanke.

Vid misstanke ska du inte remittera till utredning enligt standardiserat vårdförlopp utan genomföra de undersökningar som anges i förloppet, eventuellt med remiss till ”filterfunktion”, se nedan.

Beskrivningen av ”misstanke” är en vägledning som ska användas tillsammans med din övriga kunskap om patienten och om andra troliga förklaringar. Syftet med vägledningen är att patienter med vissa symtom ska fångas upp direkt om läkaren bedömer att det finns grund för cancermisstanke. Undersökningarna bör därför göras snabbt, i första hand samma dag som symtomen upptäcks, i andra hand vid ett nytt besök som bokas direkt.¨

Hur fungerar filterfunktionen?

I vissa förlopp krävs en ”filterfunktion” för att fastställa välgrundad misstanke. Filterfunktionen kan vara av två slag. I vissa fall ska patienten remitteras till t.ex. en bildundersökning där du ska ta emot svaret och avgöra om välgrundad misstanke föreligger. I andra fall ska patienten remitteras till en specialistläkare som avgör om välgrundad misstanke föreligger. Då ansvarar specialistläkaren i filterfunktionen för att starta det standardiserade vårdförloppet.

Dokument

Patientinformation - Misstanke om cancer

Patientinformation på flera språk

Rutin för rapportering av patient i standardiserade vårdförlopp (SVF) mellan landsting/region

Uppdrag koordinator

Länkar

Läs mer om SVFSenast ändrad: