Direkt till innehållet

Hälsoundersökning – Asylsökande, kvotflyktingar, nyanlända och tillståndslösa

Styrande dokument gällande hälsoundersökning hittar du längst ner på sidan.

Hälsoundersökning ska oberoende av ålder erbjudas asylsökande och nyanlända. Till dessa grupper hör:

 • Asylsökande
 • Nyanlända
 • Anhöriga till nyanlända
 • Kvotflyktingar
 • Tillståndslösa
 • Folkbokförda anhöriginvandrare barn upp till 20 år
 • Personer med uppehållstillstånd under ett år med stöd av 5 kap. 11§ utlänningslagen

Barn ska prioriteras och nyanlända som inte hunnit få sin hälsoundersökning har rätt till den inom ett åt från att de fått sitt uppehållstillstånd.

Erbjudande om hälsoundersökning utformas enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:11 om hälsoundersökning av asylsökande. Samlad vägledning och information finns på sidan Vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar - Socialstyrelsen

Ansvariga vårdcentraler

Sju vårdcentraler (asylnoder) i Region Halland har ett särskilt ansvar för planering och genomförande av hälsoundersökningen. De sju vårdcentralerna är:

 • Vårdcentralen Andersberg (Halmstad och Laholms kommun)
 • Vårdcentralen Oskarström (personer med bostadsadress Migrationsverket, Spenshult)
 • Vårdcentralen Falkenberg och Vårdcentralen Ullared (Falkenbergs kommun)
 • Hyltebruk/Torup Vårdcentral (Hylte kommun)
 • Vårdcentralen Tvååker (Varbergs kommun)
 • Vårdcentralen Kungsbacka (Kungsbacka kommun)

Övriga vårdcentraler har, utifrån det samhällsmedicinska ansvaret, uppdraget att tillgodose den övriga hälso- och sjukvård asylsökande barn och vuxna har rätt till.

Det samhällsmedicinska ansvaret innebär följande

 • De eventuella uppföljningar som behövs efter de provtagningar som görs i hälsoundersökningarna. Vid behov kontaktar noden ansvarig vårdcentral där kontaktsjuksköterska ansvarar för uppföljning samt kontakt med asylnoden.
 • Läkarkontakt vid akut vård som inte kan vänta för vuxna
 • BVC: läkar- och sköterskekontakt
 • Kontakt med skolhälsovården inom aktuellt område (överrapportering)
 • Kompletterande vaccinering av barn

Karta över Samhällsmedicinska ansvarsområden

Syftet med hälsoundersökningen

 • Identifiera personer som är i behov av omedelbar vård eller vård som inte kan vänta
 • Spåra och förebygga spridning av smittsam sjukdom.
 • Informera om möjligheten att få del av svensk hälso- och sjukvård och tandvård

Vad består hälsoundersökningen av?

Hälsoundersökningen består av ett hälsosamtal, provtagning och kroppsundersökning. Kroppsundersökning sker av läkare vid vårdbehov eller av smittskyddsskäl.

Hälsoundersökning av barn

Hälsoundersökning påverkar inte barnens rätt att börja skolan. Kommunerna har skyldighet att erbjuda skola och barnomsorg, och kan inte avvisa ett barn som inte genomgått hälsoundersökning, men har möjlighet att skicka remiss till ansvarig vårdcentral. Den rättsliga regleringen framgår bland annat i:

 • lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. med   bestämmelser om landsting och regioners skyldighet att bl.a. erbjuda hälsoundersökningar av asylsökande.
 • prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet där det framgår följande på sidan 658:

  Bestämmelserna i 14 kap. 2 § andra stycket och 3 § andra och tredje styckena i 1985 års skollag om särskilda undersökningar för elever i vissa skolformer har inte överförts till den nya skollagen. Detta innebär att det inte finns någon bestämmelse i den nya skollagen som möjliggör tvångsvis hälsoundersökning. Om det finns behov av en tvångsvis undersökning får sådan ske med stöd av allmänna bestämmelser som medger sådan undersökning. Som exempel kan nämnas läkarundersökning enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och smittskyddslagslagen (2004:168).

Folkbokförd anhöriginvandrat barn under 20 år

Dessa barn och ungdomar har ansökt om uppehållstillstånd hos svensk utlandsmyndighet innan inresa till Sverige. Vid ankomst till Sverige ska de ansöka om personnummer hos Skatteverket. De har rätt till 1 st hälsoundersökning.

Andra nyanlända

På sidan för Avgiftshandboken och fliken Andra nyanlända finns regler och definitioner samlande som är beslutade för hälso-och sjukvård.

Regionövergripande rutin Hälsoundersökning

Senast ändrad: