Direkt till innehållet

Hälsoundersökning – Asylsökande

Samtliga asylsökande ska, oberoende av ålder, erbjudas en hälsoundersökning. Barn ska prioriteras. Nyanlända som inte hunnit få sin hälsoundersökning har rätt till den inom ett år från de fått sitt uppehållstillstånd.

Erbjudande om hälsoundersökning utformas enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:11, om hälsoundersökning av asylsökande. För att tillgodose behoven hos asylsökande och flyktingar finns vägledning och samlad information på Socialstyrelsens hemsida.

Ansvariga vårdcentraler

Sex vårdcentraler (asylnoder) i Region Halland har ett särskilt ansvar för planering och genomförande av hälsoundersökningen. De sex vårdcentralerna är:

 • Vårdcentralen Andersberg (Halmstad och Laholms kommun)
 • Vårdcentralen Falkenberg och Vårdcentralen Ullared (Falkenbergs kommun)
 • Hyltebruk/Torup Vårdcentral (Hylte kommun)
 • Vårdcentralen Tvååker (Varbergs kommun)
 • Vårdcentralen Kungsbacka (Kungsbacka kommun)

Övriga vårdcentraler har, utifrån det samhällsmedicinska ansvaret, uppdraget att tillgodose den övriga hälso- och sjukvård asylsökande barn och vuxna har rätt till.

Det samhällsmedicinska ansvaret innebär följande

 • De eventuella uppföljningar som behövs efter de provtagningar som görs i hälsoundersökningarna. Vid behov kontaktar noden ansvarig vårdcentral där kontaktsjuksköterska ansvarar för uppföljning samt kontakt med asylnoden.
 • Läkarkontakt vid akut vård som inte kan vänta för vuxna
 • BVC: läkar- och sköterskekontakt
 • Kontakt med skolhälsovården inom aktuellt område (överrapportering)
 • Kompletterande vaccinering av barn

Syftet med hälsoundersökningen

 • Identifiera personer som är i behov av omedelbar vård eller vård som inte kan vänta
 • Spåra och förebygga spridning av smittsam sjukdom.
 • Informera om möjligheten att få del av svensk hälso- och sjukvård och tandvård

Vad består hälsoundersökningen av?

Hälsoundersökningen består av ett hälsosamtal, provtagning och kroppsundersökning. Kroppsundersökning sker av läkare vid vårdbehov eller av smittskyddsskäl.

Hälsoundersökning av barn

Hälsoundersökning påverkar inte barnens rätt att börja skolan. Kommunerna har skyldighet att erbjuda skola och barnomsorg, och kan inte avvisa ett barn som inte genomgått hälsoundersökning, men har möjlighet att skicka remiss till ansvarig vårdcentral. Den rättsliga regleringen framgår bland annat i:

 • lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. med   bestämmelser om landsting och regioners skyldighet att bl.a. erbjuda hälsoundersökningar av asylsökande.
 • prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet där det framgår följande på sidan 658:

  Bestämmelserna i 14 kap. 2 § andra stycket och 3 § andra och tredje styckena i 1985 års skollag om särskilda undersökningar för elever i vissa skolformer har inte överförts till den nya skollagen. Detta innebär att det inte finns någon bestämmelse i den nya skollagen som möjliggör tvångsvis hälsoundersökning. Om det finns behov av en tvångsvis undersökning får sådan ske med stöd av allmänna bestämmelser som medger sådan undersökning. Som exempel kan nämnas läkarundersökning enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och smittskyddslagslagen (2004:168).

Relaterad information

Rutin Asylsökande och nyanlända - hälsoundersökning

Rutin Hälsoundersökningar och vård till asylsökande

Senast ändrad: