Direkt till innehållet

Mpox

Om sjukdomen

Mpox är en virussjukdom som vanligen sprids från djur till människa, men smittan kan också ske mellan människor. Sjukdomen förekommer vanligtvis i västra och centrala Afrika. Sedan våren 2022 har det pågått en smittspridning i Europa, framförallt bland män som har sex med män (MSM) och smittan sprids via droppkontakt och vid nära hudkontakt. De vanligaste symtomen är hudutslag med blåsor, feber, svullna lymfkörtlar samt allmän sjukdomskänsla. Hos de upptäckta fallen i Europa har hudutslagen varit lokaliserade till könsorgan, ljumskar och huden runt analöppningen samt i och kring munnen. Inkubationstiden är vanligtvis 7-14 dagar men kan variera mellan 5 och 21 dagar.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Vid klinisk eller anamnestisk misstanke om mpox ska infektionsbakjour kontaktas för beslut om vidare handläggning. Inför en eventuell provtagning behöver även Smittskydd och lab (klinisk mikrobiologi) kontaktas. Ge patienten information om mpox samt hur det smittar. För vårdhygieniska åtgärder inom Region Halland se rutin nederst.

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Ges både muntligt och skriftligt till misstänkt och/eller bekräftat fall samt till nära kontakter med hög risk för smitta. Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Smittspårning

Smittspårning med syfte att identifiera misstänkt smittkälla, identifiering av exponerade personer samt närkontakter som kan vara aktuella för postexpositionsprofylax. Se Smittskyddsblad för mer information.

Vaccin

Vaccin mot mpox ges som postexpositionsprofylax till personer som blivit exponerade för mpox. Förebyggande vaccination (preexpositionsprofylax) rekommenderas till personer som har påtagligt hög risk att utsättas för mpox, vilket beslutas av läkare på Infektionskliniken eller STI-mottagningen. Se Terapirekommendationer för mer information.

Klinisk anmälan i SmiNet

Görs här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell behandling är kostnadsfri för patienten. Det är enbart läkemedel som bedöms minska risken för smittspridning som är kostnadsfria för patienten.

Länkar

Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av infektion med apkoppsvirus — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Sjukdomsinformation om mpox — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vägledning för vårdhygieniska rutiner i sjukvården gällande mpox — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Senast ändrad: