Direkt till innehållet

Läs mer hos andra

Internationella webbsidor

Världshälsoorganisationen - Violence against women 

Global Plan of Action: Health systems address violence against women and girls (WHO)

Förenta Nationerna - What Is Domestic Abuse? | United Nations

Nationella webbsidor

Regeringens skrivelse ”Makt mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid” inklusive en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor: Åtgärdsprogram (regeringen.se)

Jämställdhetsmyndigheten Mäns våld mot kvinnor | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR har kartlagt samtliga regioners vård och stöd till patienter som utsatts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och mäns våld mot kvinnor. Syftet är stärka lärandet mellan regioner och stödja hälso- och sjukvården och tandvården att långsiktigt utveckla vårdens kvalitet. Dokumentet heter Hälso- och sjukvård för våldsutsatta

Hur vanligt våld är och varför det är viktigt att frågan uppmärksammas i hälso- och sjukvården beskrivs i följande film: Våldsutsatta patienter

Kunskapsguiden Kunskapsguiden.se är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen samt andra myndigheter och aktörer. I temat våld i nära relationer beskrivs hur du som arbetar i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården kan upptäcka detta våld. Du får också veta hur du kan stödja och hjälpa utsatta personer.

Barnafrid Barnafrid.se har flera regeringsuppdrag som rör barn som utsatts för våld och andra övergrepp. Webbsidan har information som vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts. Barnafrid.se samlar och sprider kunskap, bidrar till ett förbättrat förebyggande arbete samt utvecklar effektiva insatser för att skydda och stödja barn som våldsutsatta barn.

Nationellt centrum för kvinnofrid NCK.se (Nationellt centrum för kvinnofrid) har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har även regeringens uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor. NCK och Socialstyrelsen har utvecklat ett nationellt webbaserat metod- och kompetensstöd som är speciellt anpassat för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, Ambulans och 1177. På NCK:s webbsida finns ett antal utbildningspaket samlade samt NCK Kunskapsbank. Magasinet "Att arbeta mot våld" har tagits fram av NCK och vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter våldsutsatta. Det kan läsas digitalt, laddas ner eller beställas hem.

Hedersförtryck.se Hälso- och sjukvården har en viktig uppgift att upptäcka och uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck och att i samverkan med socialtjänsten se till att de som utsatts erbjuds det skydd, stöd och behandling som de behöver. På denna webbsida Hedersförtryck.se finns mycket att ta del av och även delar som är specifikt för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV skapar, samlar och sprider kunskap på denna webbsida: Valdinararelationer.se. Följande forskningsstudier presenterades av VKV under våren 2022:

Dödligt våld i nära relationer - ett pågående projekt

Självklart och naturligt, Personalens perspektiv på rutinmässiga frågor om våld till pappor-icke-födande

Identifiera våldserfarenheter hos barn och ungdomar - en utvärdering om implementering av att fråga på rutin

Polismyndigheten Polisen.se, Brott i nära relation Här finns information som kan vara användbar både för medarbetare inom Region Halland och för invånare samt berättelser, t.ex. När jag till slut berättade och filmer, t.ex.

Johan och Eva - om normaliseringsprocessen

Johan och Eva - om svartsjuka och våld i nära relationer

Johan och Eva - varför det kan vara svårt att lämna en destruktiv relation

BRIS.se

BRIS för vuxna Våld hemma

BRIS för barn Våld är när någon gör dig illa (film)

Brottsofferjouren, våld i nära relationer

Se Sambandet är ett nationellt kunskapscentrum vars arbete är grundat i forskning. Deras vision är att de som vänder sig till våldsutsatta människor och de som möter våldsutsatta djur ska samverka för att upptäcka och motverka våld i nära relationer.

Folkhälsomyndigheten har i början av 2021 presenterat en kartläggande litteraturöversikt av forskning om samband mellan alkohol- eller nartokiabruk och våld i nära relationer. Rapporten Betydelsen av alkohol och narkotika för våld i nära relationer syftar till att öka kunskapen om hur ett förebyggande arbete kan bidra till att minska ANDT-relaterad ojämlikhet i hälsa.

Övrigt

Våld i nära relationer – stöd för dig som chef

Istanbulkonventionen – Europeiskt avtal om våld mot kvinnor – Jämställdhetsmyndigheten

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Brottsoffer och deras närstående – Socialtjänstens ansvar för att ge stöd och hjälp

Handboken Inget att vänta på – JämställdhetsmyndighetenSenast ändrad: