Direkt till innehållet

God och nära vård inom Region Halland

Hur arbetar vi med nära vård inom Region Halland?

Arbetet med nära vård i Region Halland utgår från hälso och sjukvårdsstrategi 2017–2025 som anger de långsiktiga målen för utvecklingen av hälso- och sjukvård i Halland, och där målen harmoniserar med den nationella målbilden för nära vård. Varje år anges fokusområden och prioriterade mål i budgeten och regionens verksamheter planerar för aktiviteter på flera nivåer i sina verksamhetsplaner. Nationella överenskommelser om nära vård, tecknade mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen, anger krav som ska integreras i styrningen för året.

En stor del i utvecklingen av nära vård utgår från nära samarbete med kommunerna. Det finns en struktur för övergripande samverkan i Halland och en gemensam målbild för nära vård i länet. Du kan läsa mer om detta på sidan för God och nära vård i Halland.

Insatser och fokus under 2024

Alla förvaltningar inom regionen beskriver vilka insatser som pågår och planeras för inom ramen för regionens fokusområde Nära och sammanhållen vård. Detta finns att läsa mer om i respektive förvaltnings verksamhetsplan.

Den nationella överenskommelsen för god och när vård 2024  beskriver att regionen särskilt ska arbeta mot följande fokusområden;

  • Utveckling av den nära vården med primärvården som nav och goda förutsättningar för vårdens medarbetare
  • Förstärkning av ambulanssjukvården

Som en del i överenskommelsen lämnar alla regioner och kommuner in övergripande rapporter till Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. I rapporterna beskrivs de aktiviteter som respektive huvudman, självständigt eller tillsammans, arbetar med eller planerar att arbeta med kopplat till innehållet i den nationella överenskommelsen.

Ta del av regionens slutredovisning för 2023: Inrapportering från Region Halland till Socialstyrelsens uppföljning av god och nära vård 2023

Mer information?

Patientmedverkan, brukarmedverkan och närståendemedverkan

Beskrivning om nära vård från SKR

Inspiration från SKR

Utvecklingen mot nära vård inom Region Halland hålls samman av Regionkontoret.

Vid frågor kontakta oss gärna på uppdragochanalys@regionhalland.seSenast ändrad: