Direkt till innehållet

God och nära vård inom Region Halland

Hur arbetar vi med nära vård inom Region Halland?

Arbetet med nära vård i Region Halland utgår från hälso och sjukvårdsstrategi 2017–2025 som anger de långsiktiga målen för utvecklingen av hälso- och sjukvård i Halland, och där målen harmoniserar med den nationella målbilden för nära vård. Varje år anges fokusområden och prioriterade mål i budgeten och regionens verksamheter planerar för aktiviteter på flera nivåer i sina verksamhetsplaner. Nationella överenskommelser om nära vård, tecknade mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen, anger krav som ska integreras i styrningen för året.

En stor del i utvecklingen av nära vård utgår från nära samarbete med kommunerna. Det finns en struktur för övergripande samverkan i Halland och en gemensam målbild för nära vård i länet. Du kan läsa mer om detta på sidan för God och nära vård i Halland.

Vad arbetar vi med i år?

Alla förvaltningar inom vården beskriver vilka insatser som pågår och planeras för inom ramen för regionens fokusområde Nära och sammanhållen vård. Detta finns att läsa mer om i respektive förvaltnings verksamhetsplan.

Den nationella överenskommelsen för 2023, Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav, har fyra fokusområden:

  • Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav
  • Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
  • Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025
  • Förstärkning av ambulanssjukvården

Som en del i överenskommelsen lämnar alla regioner och kommuner in övergripande rapporter till Socialstyrelsen och SKR. I rapporterna beskrivs de aktiviteter som respektive huvudman, självständigt eller tillsammans, arbetar med eller planerar att arbeta med kopplat till innehållet i den nationella överenskommelsen. Ta del av regionens slutredovisning 2022: Redovisning 2022 Region Halland - Nationell överenskommelse om god och nära vård

Var finns mer information?

Vårdgivarwebben: Patientmedverkan, brukarmedverkan och närståendemedverkan

Beskrivning om nära vård från SKR

Inspiration från SKR

Om jag undrar över något mer om nära vård – var vänder jag mig?

Utvecklingen mot nära vård inom Region Halland hålls samman av Regionkontoret.

Vid frågor kontakta oss gärna på uppdragochanalys@regionhalland.se

 Senast ändrad: