Direkt till innehållet

Kunskapsstöd, vårdriktlinjer och rutiner – Ukraina

Regionövergripande rutiner gällande hälsoundersökning av asylsökande och nyanlända finns längst ner på sidan Hälsoundersökning – Asylsökande och nyanlända

Vägledning vid kompletterande vaccinationer av barn från andra länder, 0-18 år

Identifiering av utländska läkemedel

  • Compendium Ukraine – En ukrainsk motsvarighet till FASS (kyrilliska bokstäver). Det går att använda översättningsfunktionen i Microsoft Edge respektive Google Chrome för att läsa exempelvis doseringar.
  • Ukraine medlist – En sida för att konvertera ukrainska läkemedel till t.ex. svenska (använder latinska bokstäver). Sök fram Sverige i rullisten och skriv sedan in det ukrainska läkemedlet för att hitta ett motsvarande läkemedel.
  • Google translate-appen kan använda kamerafunktionen på telefonen för att översätta text på en förpackning eller text från nätet. Om översättningen till svenska blir konstig kan eventuellt översättning till engelska fungerar bättre.

Stödmaterial

Här finns bra samtalskartor att använda inom hälso- och sjukvård:  Resources for Ukraine refugees De är framtagna av företaget Tobiidynavox som utvecklar och säljer tekniska kommunikationshjälpmedel.

BHV-information - barn från Ukraina

I Rikshandboken finns material relaterat till ukrainska flyktingbarn, deras behov och vad vi kan bidra med till exempel gällande vaccinationer, stress mm. Information från nationella arbetsgruppen för barnhälsovård och barnhälsovårdens vaccinationsgrupp med anledning av de familjer från Ukraina som kommer till Sverige

Uppsala universitet har tagit fram ett material som riktar sig till vuxna som flytt med barn från Ukraina: Information till vuxna som ser efter barn under och efter flykt, Uppsala universitet

Uppsala barnombud har sammanställt mer information som kan vara relevant, inkluderat länkar till informationen från CHAP men även barnböcker på ukrainska. Prata med barn om krig - Barnombudet i Uppsala län (boiu.se)

Folkhälsomyndigheten har översatt ett faktablad om barnvaccinationsprogrammet till ukrainska: Information med anledning av rådande situation i Ukraina

Smittsamma sjukdomar

Flyktingar från Ukraina kommer nu till Sverige för skydd. Med tanke på ett annat sjukdomspanorama och lägre vaccinationstäckning (se Folkhälsomyndighetens Rekommendation gällande smittskyddsinsatser till personer som ankommer till Sverige från Ukraina) vill Smittskydd Halland och Vårdhygien Halland uppmärksamma alla vårdgivare på att vissa smittsamma sjukdomar som vi annars sällan ser i Sverige kan bli aktuella att hantera. Det är därför viktigt att vårdgivare är observanta och uppdaterade avseende symtombild och handläggning av dessa sjukdomar. Även covid-19 kan drabba flyktingarna eftersom vaccinationstäckningen mot covid-19 generellt är lägre i Ukraina.

Mer information om barnvaccinationsprogrammet och täckningsgrad finns på who.int.

Patientinformationen: Därför provtas du för motståndskraftiga bakterier, finns översatt till ukrainska, och flera andra språk, på sidan Patientinformation vårdhygien.

Covid-19

Vaccin mot covid-19 ska erbjudas alla kostnadsfritt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Se regional rutin om Vaccination mot SARS-CoV-2 (covid-19)

Information om kompletterande vaccination mot covid-19 för personer som tidigare fått vaccin som inte används i Sverige finns i Folkhälsomyndighetens Rekommendation gällande smittskyddsinsatser till personer som ankommer till Sverige från Ukraina.

Se även Folkhälsomyndighetens Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19.

Provtagning och smittspårning sker i denna grupp på samma sätt som i övriga samhället. Detta innebär att smittspårning endast sker i vård- och omsorgsmiljöer eller i särskilda fall vid utbrott efter samråd med smittskydd.

Länk till Smittskyddläkarföreningens smittskyddsblad

Mässling

Mässling är en mycket smittsam luftburen virussjukdom som ger feber, hosta/snuva, konjunktivit och/eller hudutslag. Misstänkta fall av mässling ska alltid omhändertas skyndsamt så att smittspårning och förebyggande åtgärder snabbt kan sättas in.

Folkhälsomyndighetens Sjukdomsinformation om mässling

Sjukdomsinformation internetmedicin.se

Länk till Smittskyddläkarföreningens smittskyddsblad

Vid misstänkt fall i vården, se vårdriktlinje Mässling, Misstänkt eller konstaterad

Tuberkulos

Vanligaste formen av tuberkulos är lungtuberkulos som ger långvarig hosta, viktnedgång och nattliga svettningar. Smittspridning sker vid nära och långvarig kontakt med person med aktiv sjukdom. I samband med hälsoundersökning screenas både för symtom på aktiv sjukdom och för latent tuberkulos. På Smittskydd Halland finns mer information om screening för tuberkulos.

Länk till Smittskyddläkarföreningens smittskyddsblad

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om tuberkulos

Vid misstänkt fall i vården, se vårdriktlinje Misstänkt eller konstaterad smittsam tuberkulos i vården

Kikhosta

Kikhosta ska misstänkas vid långvarig hosta och kikningar. Särskilt viktigt att säkerställa att inte små barn utsätts för smittrisk.

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om kikhosta

Länk till Smittskyddläkarföreningens smittskyddsblad

Difteri

Difteri sprids mellan människor nära kontakt med en smittsam person krävs. Smitta förekommer även genom indirekt kontakt via saliv, till exempel om man delar glas eller flaska.

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om difteri

Länk till Smittskyddläkarföreningens smittskyddsblad

Resistenta bakterier

I Ukraina finns mer utbredd resistens mot antibiotika. För att säkerställa att patienter får korrekt behandling bör man därför vara extra liberal med odlingar inför antibiotikabehandling ( tex vid urinvägsinfektioner och sårinfektioner).

För information om smittförebyggande omhändertagande samt screening för resistenta bakterier i vården, se Vårdhygiens vårdriktlinjer nedan.

Screening av patienter, Mikrobiologisk

Utlandsvårdad patient och/eller vårdsökande flykting-smittförebyggande omhändertagande

Screening, Mikrobiologisk av multiresistenta bakterier på patient på särskilt boende

Påssjuka

Virussjukdom som ger feber och svullnad och ömhet över parotiskörtlen, oftast bilateralt.

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om påssjuka

Faktablad från Smittskydd Halland Utredning av misstänkt påssjuka

Rabies

Rabies förekommer hos hund och katt i Ukraina och inte alla djur som förts in är kontrollerade vid gränsen. Detta innebär att det vid djurbett kan vara aktuellt för postexpositionsprofylax till människor.

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om rabies och rekommendationer om förebyggande åtgärder mot rabies

Länk till Smittskyddläkarföreningens smittskyddsblad

Mer information om hur hanteringen av sällskapsdjur från Ukraina är i Sverige finns på Jordbruksverket.se och Statens Veterinärmedicinska AnstaltSenast ändrad: