Direkt till innehållet

Blodkomponenter för transfusion

Bild på blodpåsar

Tillgängliga blodkomponenter

Erytrocyter

- Erytrocyter SAGMAN, leukocytreducerad

- Erytrocyter SAGMAN, leukocytreducerad, bestrålad (Regionblodcentral*)

- Erytrocyter, leukocytreducerad, tvättad (Regionblodcentral*)

- Erytrocyter, leukocytreducerad, fryst, tinad tvättad (Regionblodcentral*)

- Erytrocyter SAGMAN, leukocytreducerad, Pediatrisk enhet, (Halmstad)

- Erytrocyter SAGMAN, leukocytreducerad till nyfödd (Varberg)

- Erytrocyter SAGMAN, leukocytreducerad, bestrålad, Pediatrisk enhet, (Regionblodcentral*)

- Utbytesblod - Erytrocyter i plasma, leukocytreducerad (Regionblodcentral*)

Trombocyter

- Trombocyter, Poolad leukocytreducerad, patogenreducerad

- Trombocyter, tvättade, i suspensionsmedium, leukocytreducerad (Regionblodcentral*)

- Trombocyter HLA-matchade (Regionblodcentral*)

Plasma

- Plasma, Färkfryst, leukocytreducerad

- Plasma, Färskfryst, leukocytreducerad, Pediatrisk enhet (barnportion) (Halmstad)

* Finns ej i lager, rekvireras från regionblodcentral i Lund.

Beställning ska ske via Transfusionsmedicin Halland som kontaktar regionblodcentral.

Massivt transfusions protokoll, MTP (kan enbart beställas i Varberg)

Till kritiskt blödande patienter kan ansvarig anestesiolog i samråd med PAL beställa

MTP bestående av 4 enheter erytrocyter, 4 enheter färskfryst plasma och 1 enhet trombocyter som levereras var tjugonde minut tills det avaktiveras.

Erytrocyter SAGMAN, leukocytreducerad

Indikation

Anemi, blödning

Innehåll

Erytrocytsuspension bestående av erytrocyter som blandats med 100 mL SAGMAN (salt-adenin-glukos-mannitol)-lösning och vars innehåll av plasma är ca 20-60 mL.

Adenin och glukos krävs för att upprätthålla erytrocyternas metabolism så att de energirika föreningarna ATP och 2,3-DPG kan bildas. Mannitol motverkar hemolys.

Erytrocytsuspensionen är lekocytreducerad och innehåller <1 x 10^6 leukocyter per enhet vilket minskar risken för HLA-immunisering och transfusionsreaktioner. Dessutom reduceras risken för ev. överföring av CMV-infektion till mottagaren.

B-EVF är ca 55-60 %.

Vid transfusion av 4 mL/kg kroppsvikt höjs B-Hb med ca 10 g/L, undantaget pågående blödning.

En erytrocytenhet innehåller ca 250-350 mL.

Hållbarhet

Komponenten lagras upp till 42 dygn vid 2-6 °C

Lager

Komponenten finns i lager vid Transfusionsmedicin Halmstad och Varberg.

Beställning

Beställning ska ske via Transfusionsmedicin.

Se Utlämning av blodkomponenter

Erytrocyter SAGMAN, leukocytreducerad, bestrålad

Indikationer

Anemi, blödning

Produkterna bestrålas före transfusion för att förebygga GVH (graft versus host)-reaktion.

Bestrålade blodkomponenter är ibland indicerade till hematologiska/onkologiska patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar t.ex. i samband med stamcellstransplantation.

Innehåll

se Erytrocyter, leukocytreducerad

Hållbarhet

Hållbarhet för bestrålade erytrocyter är 14 dagar från tappningsdag vid 2-6 °C

Lager

Blodcentralen Halmstad har ett litet lager med bestrålade erytrocyter för akuta beställningar.

Beställning ska ske i god tid inför transfusion.

Beställning

Rekvireras från Regionblodcentral.

Blodcentralen Varberg beställer från Blodcentralen Halmstad i första hand.

Beställning ska ske via Transfusionsmedicin Halland som kontaktar regionblodcentral.

Se Utlämning av blodkomponenter

Erytrocyter SAGMAN, leukocytreducerad, tvättad

Indikationer

Anemi, blödning

- Patient som utvecklat anti-IgA antikroppar

- Patient som utvecklat svår allergisk reaktion vid tidigare transfusion.

Innehåll

Erytrocyterna är leukocytreducerade och plasmaprotein-reducerade via tvättning och suspenderade i SAGMAN-lösning.

B-EVF är ca 50 %.

En enhet innehåller ca 280 mL.

Hållbarhet

1-14 dygn vid 2-6°C

Lager

Komponenten finns inte i lager utan bereds efter beställning. Beställning ska ske i MYCKET god tid inför transfusion.

Beställning

Rekvireras från regionblodcentral.

Beställning ska ske via Transfusionsmedicin Halland som kontaktar regionblodcentral.

Transfusion av erytrocyter ska alltid föregås av förenlighetsprövning, se Utlämning av blodkomponenter.

Erytrocyter SAGMAN, leukocytreducerad, fryst, tinad och tvättad

Indikationer

Anemi, blödning

Särskild indikation där kompatibelt blod inte finns i sedvanligt blodlager t.ex. till patienter med antikroppar mot ”ovanliga” fenotypskombinationer på erytrocyter.

Innehåll

Erytrocyterna blir efter tining och tvättning suspenderade i SAGMAN-lösning.

Hållbarhet

1-4 dygn vid 2-6°C

Erytrocyter kan förvaras i fryst form i mer än 10 år.

Lager

Komponenten finns inte i lager utan bereds efter beställning. Beställning ska ske i MYCKET god tid inför transfusion.

Ett visst lager av nedfrysta erytrocyter finns på regionblodcentraler för patienter med antikroppar mot ”ovanliga” fenotypskombinationer på erytrocyter.

Beställning

Rekvireras från regionblodcentral.

Beställning sker via Transfusionsmedicin Halland som kontaktar regionblodcentral.

Transfusion av erytrocyter ska alltid föregås av förenlighetsprövning, se  Utlämning av blodkomponenter.

Erytrocyter SAGMAN, leukocytreducerad, Pediatrisk enhet (Halmstad)

Indikation

Anemi, blödning

Barn 0-6 månaders ålder

Innehåll

se Erytrocyter, SAGMAN leukocytreducerad.

Hållbarhet

8 dygn vid 2-6 °C

Lager

Pediatriska erytrocytenheter (barnportioner) av blodgrupp O- finns att tillgå vid Transfusionsmedicin Halmstad. Hänsyn tas till identifierade kliniskt betydelsefulla erytrocytantikroppar hos moder.

Beställning

Transfusion av erytrocyter ska alltid föregås av förenlighetsprövning, se  Utlämning av blodkomponenter.

Erytrocyter SAGMAN, leukocytreducerad till nyfödd (Varberg)

Indikation

Anemi, blödning vid förlossning

Innehåll

se Erytrocyter, SAGMAN leukocytreducerad.

En erytrocytenhet innehåller ca 250-350 mL. Beställaren transfunderar lämplig volym.

Hållbarhet

8 dygn vid 2-6 °C

Lager

Erytrocytenheter av blodgrupp O- finns att tillgå vid Transfusionsmedicin Varberg.

Beställning

Beställning ska ske via Transfusionsmedicin.

Transfusion av erytrocyter ska alltid föregås av förenlighetsprövning, se Utlämning av blodkomponenter.

Vid akututlämning (före förenlighetsprövning) är det MYCKET VIKTIGT ATT PROVER TAS FÖRE transfusion.

Erytrocyter SAGMAN, leukocytreducerade bestrålade, Pediatrisk enhet

Indikation

Anemi, blödning vid förlossning

Prematura barn som inte har uppnått 28 veckors mognadsgrad

Nyfödda barn som har erhållit intrauterina transfusioner

Innehåll

se Erytrocyter, leukocytreducerad

Hållbarhet

24 timmar från bestrålningstillfället vid 2-6 ºC

Lager

Komponenten finns inte i lager utan bereds efter beställning. Beställning ska ske i MYCKET god tid inför transfusion.

Beställning

Rekvireras från regionblodcentral i Lund.

Beställning ska ske via Transfusionsmedicin Halland som kontaktar regionblodcentral.

Vid beställning av denna blodkomponent ska moderns identitetsuppgifter, blodgrupp och eventuellt antikroppsfynd anges.

Transfusion av erytrocyter ska alltid föregås av förenlighetsprövning, se Utlämning av blodkomponenter.

Utbytesblod – Erytrocyter i plasma, leukocytreducerad

Indikationer

Hyperbilirubinemi hos nyfödd vanligen p.g.a. hemolys orsakad av erytrocytantikroppar från modern riktade mot antigen på barnets erytrocyter.

Blodet bör vara bestrålat om barnet erhållit intrauterin transfusion eller är prematurt och inte har uppnått 28 veckors mognadsgrad.

Innehåll

Erytrocyt av blodgrupp O där SAGMAN tagits bort och ersatts med plasma, av blodgrupp AB, till EVF ca 50 %. Leukocytinnehåll <1x10^6/E.

En enhet innehåller ca 350 mL.

Erytrocyterna är K negativa och ska vara förenliga avseende ev. förekomst av irreguljära antikroppar hos moder/barn.

Hållbarhet

24 timmar från bestrålningstillfället vid 2-6 °C

Ingående Erytrocyter i SAGMAN-lösning ska inte vara äldre än 5 dagar.

Lager

Komponenten finns inte i lager utan bereds efter beställning. Beställning ska ske i MYCKET god tid inför transfusion.

Komponenten kan delas i lämpliga portioner.

Beställning

Rekvireras från regionblodcentral i Lund.

Beställning ska ske via Transfusionsmedicin Halland som kontaktar regionblodcentral.

Vid beställning av denna blodkomponent ska moderns identitetsuppgifter, blodgrupp och eventuellt antikroppsfynd anges.

Transfusion av erytrocyter ska alltid föregås av förenlighetsprövning, se Utlämning av blodkomponenter.

Trombocyter, Poolad, leukocytreducerad, patogeninaktiverad

Indikationer

Blödning, allvarlig trombocytopeni eller trombocytdysfunktion.

Innehåll

Trombocyter i suspensionsmedium framställs från sju blodgivare

En transfusionsdos trombocytkoncentrat har en volym på ca 180-210 mL och ett trombocytinnehåll på 200-350x10^9 /enhet.

Leukocytinnehåll <1x10^6/E

Vid patogeninaktiveringen sker en kemisk inaktivering av eventuellt DNA och RNA i trombocytkoncentraten. Detta innebär att eventuella virus, bakterier och leukocyter inaktiveras.

Patogeninaktiverade trombocyter är likvärdiga med gammabestrålade trombocyter. Patienter som kräver gammabestrålade trombocyter kan även erhålla patogeninaktiverade trombocyter.

Hållbarhet

7 dygn vid 20-24 C under kontinuerlig rörelse

Lager

Lager varierar stort efter efterfrågan/behov och på grund av komponentens korta hållbarhet. Komponenten finns i lager vid Transfusionsmedicin Halmstad och Varberg.

Beställning

Beställning ska ske via Transfusionsmedicin.

Trombocyter, tvättade, i suspensionsmedium, leukocytreducerad

Indikationer

Blödning, allvarlig trombocytopeni eller trombocytdysfunktion.

- Patient som, utvecklat anti-IgA antikroppar

- Patienter som utvecklat svår allergisk reaktion vid tidigare transfusion

Innehåll

Volym: Varierande beroende på framställningsmetod

Trombocytsuspension efter tvätt innehåller mer än 200x10^9 trombocyter.

Leukocytinnehåll <1x10^6/E

Hållbarhet

2 dygn vid 20-24 C under kontinuerlig rörelse

Lager

Komponenten finns inte i lager utan bereds efter beställning. Beställning ska ske i MYCKET god tid inför transfusion.

Beställning

Rekvireras från regionblodcentral.

Beställning ska ske via Transfusionsmedicin Halland som kontaktar regionblodcentral.

Trombocyter HLA-matchade

Indikationer

Blödning, allvarlig trombocytopeni eller trombocytdysfunktion.

- Patienter som är HLA- eller HPA-immuniserade.

HLA-kompatibla trombocyter ska bestrålas

Innehåll

Volym: Varierande beroende på framställningsmetod

Trombocytinnehåll på 200-350x10^9 /enhet.

Leukocytinnehåll <1x10^6 /E

Hållbarhet

5-7 dygn vid 20-24 ºC under kontinuerlig rörelse

Lager

Komponenten finns inte i lager utan bereds efter beställning. Beställning ska ske i MYCKET god tid inför transfusion.

Beställning

Rekvireras från regionblodcentral.

Beställning ska ske via Transfusionsmedicin Halland som kontaktar regionblodcentral.

Plasma, Färskfryst, leukocytreducerad

Indikationer

Massiv blödning, hemostasrubbningar (t.ex. DIC) eller behandling av TTP.

Innehåll

200–300 g plasma från en givare.

Leukocytinnehåll <1x10^6/E

Hållbarhet

3 år vid -25°C eller lägre.

Lager

Komponenten finns i lager vid Transfusionsmedicin Halmstad och Varberg.

Tar ca 20 min att tina (Halmstad) och 12 min (Varberg)

Beställning

Beställning ska ske via Transfusionsmedicin.

Plasma, Färskfryst, leukocytreducerad, Pediatrisk enhet (barnportion)

(Halmstad)

Indikationer

Massiv blödning, hemostasrubbningar (t.ex. DIC) eller behandling av TTP.

Innehåll

ca 80-90 g plasma från en givare (en hel plasma delas i 3 delar).

Blodgrupp: AB RhD

Leukocytinnehåll <1x10^6/E

Hållbarhet

3 år vid -25°C eller lägre

Lager

Komponenten finns i lager vid Transfusionsmedicin Halmstad.

Tar ca 10 min att tina (Halmstad)

Beställning

Beställning ska ske via Transfusionsmedicin.Senast ändrad: