Direkt till innehållet

Blodkomponenter för transfusion

Bild på blodpåsar

Erytrocyter, leukocytreducerad

Innehåll

Erytrocyter i SAGMAN-lösning (salt-adenin-glukos-mannitol).

Leukocytinnehåll <1x106/E

Plasma ca 10 mL.

Hållbarhet

42 dygn i 2-6 °C.

Indikationer

Val vid ersättning av erytrocytförlust. Föga risk för allergiska och febrila transfusionsreaktioner. Innehåller varken funktionsdugliga trombocyter eller koagulationsfaktorer. 4 mL/kg kroppsvikt höjer B-Hemoglobin med ca 10 g/L.

Erytrocyter, leukocytreducerad, Pediatrisk enhet (barnportion)

Innehåll

se Erytrocyter, leukocytbefriad

Pediatriska erytrocytenheter (barnportioner) av blodgrupp 0 finns att tillgå. Hållbarhet 14 dygn i 2-6 °C. Vid beställning av denna blodkomponent ska moderns identitetsuppgifter, blodgrupp och eventuellt antikroppsfynd anges.

Erytrocyter, leukocytreducerad, bestrålad

Indikationer

Produkterna bestrålas före transfusion för att förebygga GVH (graft versus host)-reaktion. Bestrålade blodkomponenter är i vissa fall indicerat till hematologiska/onkologiska patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar och företrädesvis i samband med stamcellstransplantation. Beställs i god tid. Rekvireras från regionblodcentral.

Leukocytinnehåll <1x106/E

Erytrocyter , leukocytreducerad för utbytes transfusion (Halmstad)

Innehåll

Erytrocytsuspension i CPD (citrat-fosfat-dextros) av blodgrupp O där B-EVF har justerats med tinad färskfryst plasma, av blodgrupp AB, till ca 50 %. Citrat är antikoagulantia och binder kalcium i samband med blodtappning. Fosfat och dextrose krävs för att upprätthålla erytrocyternas metabolism så att de energirika föreningarna ATP och 2,3-DPG kan bildas.

Erytrocytkomponenten är adeninfri och innehåller totalt ca 180 mL plasma. Erytrocytkomponenten är filtrerad inom 24h efter blodtappning.

Leukocytinnehåll <1x106/E.

Erytrocyterna är K negativa och ska vara förenliga avseende ev. förekomst av irreguljära antikroppar hos moder/barn.

Hållbarhet

24 timmar i 2-6 °C.

Indikationer

Blodbytestransfusion på nyfödda. Enheten finns ej i lager utan måste framställas, varför beställning ska ske i god tid. Enheten kan delas i lämpliga portioner. Vid beställning efter kl. 19.00 sker beredning av blodkomponenten på Blodcentralen, Lund.

Om barnet erhållit intrauterin transfusion eller om behandlande läkare önskar bestrålad blodkomponent levereras detta via vår blodcentral från Blodcentralen i Lund - detta gäller all tid på dygnet. Vid beställning av denna blodkomponent ska moderns identitetsuppgifter, blodgrupp och eventuellt antikroppsfynd anges.

Erytrocyter, leukocytreducerad, tvättad

Innehåll

Erytrocyter, leukocytbefriad, tvättad suspenderade i SAGMAN-lösning. Innehåller ej plasma. Leukocytinnehåll <1x106/E.

Hållbarhet

7-14 dygn 2-6°C (beroende på vilken regionblodcentral produkten beställs från).

Indikationer

Ges endast på speciella indikationer, t ex till patient med antikroppar mot IgA eller svår allergisk reaktion vid tidigare transfusion. Beställ i god tid. Rekvireras från regionblodcentral.

Trombocyter, leukocytreducerad, patogeninaktiverad

Innehåll

Leukocytreducerad patogeninaktiverade trombocytkoncentrat framställda ur lättcellsskikt, suspenderade i SSP+.

En transfusionsdos trombocytkoncentrat har en volym på ca 180-210 mL och ett trombocytinnehåll på 200-350x109/enhet.

Leukocytinnehåll <1x106/E.

Vid patogeninaktiveringen sker en kemisk inaktivering av eventuellt DNA och RNA i trombocytkoncentraten. Detta innebär att eventuella virus, bakterier och leukocyter inaktiveras.

Patogeninaktiverade trombocyter är likvärdiga med gammabestrålade trombocyter. Patienter som hittills har krävt gammabestrålade trombocyter kan nu erhålla patogeninaktiverade trombocyter.

Indikationer

Trombocyttransfusion ges på indikationer terapeutiskt vid blödning eller profylaktiskt vid allvarlig trombocytopeni eller trombocytdysfunktion.

Hållbarhet

7 dygn vid 22 °C under kontinuerlig ”vaggning”.

Plasma, fryst

Innehåll

200–300 g plasma från en givare. Fryst inom 6 h efter tappningen. Cellfri. Maximal halt av koagulationsfaktorer och andra plasmaproteiner.

Leukocytinnehåll <1x106/E.

Hållbarhet

3 år vid -25°C eller lägre. Upptining tar ca 30 min. Transfunderas inom 4h.

Indikationer

Ges på speciella indikationer t ex DIC, TTP, HUS eller vid massiva transfusioner.

Bör inte användas som plasmaexpander.

Senast ändrad: