Direkt till innehållet

Cancer i bukspottkörtel, galla och lever

Cancer i bukspottkörteln och periampullärt  eller Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång eller Primär levercancer

Följande kan föranleda misstanke. Vid misstanke, ta relevanta prover och skriv samtidig remiss till diagnostisk undersökning (filterfunktion). Om patienten är ikterisk, överväg remiss för akut omhändertagande.

​Symtom/fynd som kan ge misstanke: Remittera till:​
gulsot eller gallstas​ ​Akut (inom 24 timmar) ultraljud av lever, gallvägar och pankreas

Vid nydiagnostiserad diabetes: CT buk (MRT om CT inte finns att tillgå)

smärta i övre delen av buken och/eller ryggen tillsammans med ofrivillig viktnedgång​ ​​Gastroskopi (remiss till endoskopienheten)

Om gastroskopi u.a, överväg CT buk.

Vid nydiagnostiserad diabetes: CT buk (MRT om CT inte finns att tillgå)

palpabel knöl i övre delen av buken​ CT buk eller MRT
fynd vid utredning av leversjukdom eller hastig försämring av kronisk leversjukdom​ ​CT buk eller MRT
​bilddiagnostiskt fynd som kan tala för primär levercancer, t.ex. överraskningsfynd vid annan utredning ​CT buk eller MRT
​kvarvarande malignitetsmisstänkta besvär som inte förklarats av ultraljud/gastroskopi ​CT buk eller MRT

Remiss

Remiss skickas till Röntgen

Remisskod i VAS: Halmstad: rtglih, Varberg: rtgsiv, Kungsbacka: rtgkba

Märk remissen med SVF i rutan diagnos frågeställning.

Koordinator röntgen

Halmstad: 035-13 13 09

Varberg 0340-48 12 90

Kungsbacka: 0300- 56 53 27

Remissen till bilddiagnostik (filterfunktion) ska innehålla:

 • anamnes relevant för undersökningen, t.ex:

  • symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke om cancer
  • företagen utredning
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedelsöverkänslighet
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
  • uppgift om aktuellt kreatinin inför röntgenundersökningen. Om det inte finns är det önskvärt att inremitterande ordnar med det.

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Svaret ska skyndsamt tas om hand. Om den diagnostiska undersökningen ger välgrundad misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:​ ​Remittera till standardiserat vårdförlopp för (vart remissen ska skickas beslutas lokalt):
​gallstas ej kopplad till gallstens- eller leversjukdom ​Bukspottkörteln och periampullärt eller Gallblåsan och perihilär gallgång
​kronisk leversjukdom i kombination med nytillkommen fokal leverlesion > 1 cm, oavsett bilddiagnostisk metod ​Primär levercancer
​bilddiagnostiskt eller endoskopiskt fynd talande för malign förändring (även vidgad pankreasgång och premaligna förändringar i bukspottkörteln)

​Aktuellt diagnosområde

(Vid annan känd malign sjukdom, överväg att utreda leverförändringar som metastas och inte inom vårdförloppet för primär levercancer.)

​cyto- eller histopatologiskt fynd talande för malignitet (levercancer: endast histopatologiskt fynd) ​Aktuellt diagnosområde
misstanke om malignitet vid bukoperationisstanke om malignitet vid bukoperation​ Aktuellt diagnosområde​

Remiss

Remiss skickas till Kirurgmottagningen Hallands sjukhus. Remisskod i VAS: Halmstad: hskirhstd, Varberg: hskirvbg, Kungsbacka: hskkirmott

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet och vilket SVF som avses.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla:

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • resultat av utredning
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • uppgift om att patienten är informerad om standardiserat vårdförlopp
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

Kungsbacka: Charlotta Jensäter, 0300-56 55 57, 0300-56 54 23, Fax: 0300-56 54 15

Halmstad: Helena Larsson, 035-147746, Fax: 035-13 12 23

Varberg: Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-844 37

Utredningen för de tre standardiserade vårdförloppen inleds på liknande sätt och patienter som remitterats till ”fel” utredning kommer att tas om hand utan att återremitteras.

Patientinformation

Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Senast ändrad: