Direkt till innehållet

Orosanmälan / Vid oro för barn

Det är din oro du ska anmäla

När vårdnadshavare inte kan tillgodose sina barns behov fullt ut är det socialtjänsten som ska se till att barn får det stöd och den hjälp som de behöver. Det finns olika anledningar till detta – att vårdnadshavare på grund av sin egen livssituation, hälsa eller funktionsförmåga inte förmår att ge barn vad de behöver, eller att barn själv av olika anledningar är i en situation eller agerar så att det riskerar att fara illa.

För att socialtjänsten ska kunna fullgöra sitt uppdrag behöver de hjälp att uppmärksamma dessa barn. Att du anmäler din oro för barn innebär att du tar ansvar. Som anmälare behöver du inte vara säker på att barn far illa, det räcker att du känner oro. Det är socialtjänsten som ska utreda barns situation och bedöma om barn behöver skydd eller stöd från socialtjänsten. Barns situation och behov går före vårdnadshavarens behov av integritet.

Vem är skyldig att anmäla?

Det är den som känner oro för barn som har ett personligt ansvar för att en anmälan görs. Inom hälso- och sjukvård samt tandvård är alla som är anställda inom verksamheter som riktar sig till barn och vuxna, i såväl offentligt som privat regi, anmälningsskyldiga.

Anmälningsskyldigheten i korthet

Du som är anmälningsskyldig ska genast anmäla till socialtjänsten om du i din yrkesroll känner oro, misstänker eller får kännedom om att barn riskerar att fara illa. Det kan handla om barn som:

  • är utsatta för omsorgsbrist, fysisk eller psykisk försummelse
  • har allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj
  • lever med våld, att barnet har sett eller hört våld bland närstående
  • själva är utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld
  • lever med missbruk, droger eller kriminalitet
  • har ett eget självdestruktivt beteende
  • har allvarliga relationsproblem eller stora svårigheter i skolsituationen
  • varit utsatt för hot, våld eller övergrepp från jämnåriga eller andra vuxna

Vid orosanmälan gällande missförhållanden i hemmet ska du göra en anmälan per barn som bor i familjen, även barn som har växelvis boende.

Vid orosanmälan för barn som själva är i en situation eller agerar så att de riskerar att fara illa görs anmälan för det barn det gäller.

Tänk på att du alltid kan ringa och rådgöra med socialtjänsten, i anonymiserat ärende. Är situationen akut, ska du alltid ringa 112 och begära socialjouren.

Barnskyddssamverkan i Region Halland

När du ska göra en orosanmälan till socialtjänsten har du möjligheten att kontakta Barnskyddssamverkan och få stöd. Barnskyddssamverkan är en funktion inom Region Halland som består av kolleger till dig med särskild kompetens och erfarenhet inom området, och nås via Barnskyddssamverkan. Där ställer du din fråga och får svar inom 48 timmar (72 timmar under helgdagar).​​

Så här gör du en orosanmälan

Det finns en rutin för orosanmälan som beskriver tillvägagångssättet. Du hittar rutinen under rubriken Styrande och stödjande dokument här i vänstermenyn.Senast ändrad: