Direkt till innehållet

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort samhällsproblem och innefattas av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Hedersrelaterat våld och förtryck uppstår för att skydda eller återupprätta en familjs eller en större släkts heder och sociala anseende. Det sanktioneras av ett kollektiv och utövas även ofta av flera personer. De utsattas familjemedlemmar eller närstående spelar i regel en avgörande roll.

Region Hallands styrande och stödjande dokument i området hittar du i vänsterfliken.

Hedersrelaterat våld kan ha olika uttryck och sträcka sig från begränsningar av vardagliga val till ett liv under extrem kontroll. Det kan handla om fysiska bestraffningar och i värsta fall mord. Våldsuttrycken liknar på många sätt våld i nära relationer. Också hedersrelaterat våld kan delas in i psykiskt, fysiskt, socialt, sexuellt och materiellt våld. Uttryck som är utmärkande för hedersrelaterat våld är könsstympning, barnäktenskap och tvångsgifte. Det kan också handla om att en person förs ut ur landet i syfte att bli bortgift eller ”uppfostrad”. Det är oftast flickor och kvinnor som drabbas men pojkar och män kan också vara utsatta.

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet och ett ansvar för att se till att personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck får det stöd och den vård och behandling som de behöver. Detta omfattar även flickor och kvinnor som är könsstympade och har behov av vård av den anledningen.

Det gäller alla verksamheter inom hälso- och sjukvården, såsom primärvård, akutmottagningar, mödra- och barnavårdscentraler, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, elevhälsa och ungdomsmottagningar.

Stödlinje för utsatta och närstående

Stödlinjen Rätt att välja 020-57 70 70 är öppen alla dagar kl. 7-21.

Stödlinjen riktar sig till alla åldrar och även närstående är välkomna att ringa. Personalens uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. De kan också ge information om ytterligare stödverksamheter dit den som ringer kan vända sig.

Stödlinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid. Linjen är ett pilotprojekt på uppdrag av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Utbildning

Kompetensportalen hittar du basutbildningen om hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun.

En fördjupad fortbildning om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning finns på Socialstyrelsens webbsida.

Läs mer hos andra

  • Webbsidan hedersfortryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Här finns det bl.a. affischer, informationsfilmer och annat stödmaterial, inte minns för att underlätta arbetet med särskilt utsatta personer. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer.

          Stödtelefon för yrkesverksamma: 010-223 57 60

          Hedersrelaterat våld och förtryck | Jämställdhetsmyndigheten

Relaterad sida på Vårdgivarwebben

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter - könsstympningSenast ändrad: