Direkt till innehållet

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort samhällsproblem och innefattas av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Hedersrelaterat våld och förtryck uppstår för att skydda eller återupprätta en familjs eller en större släkts heder och sociala anseende. Det sanktioneras av ett kollektiv och utövas även ofta av flera personer. De utsattas familjemedlemmar eller närstående spelar i regel en avgörande roll.

Hedersrelaterat våld kan ha olika uttryck och sträcka sig från begränsningar av vardagliga val till ett liv under extrem kontroll. Det kan handla om fysiska bestraffningar och i värsta fall mord. Våldsuttrycken liknar på många sätt våld i nära relationer. Också hedersrelaterat våld kan delas in i psykiskt, fysiskt, socialt, sexuellt och materiellt våld. Uttryck som är utmärkande för hedersrelaterat våld är könsstympning, barnäktenskap och tvångsgifte. Det kan också handla om att en person förs ut ur landet i syfte att bli bortgift eller ”uppfostrad”. Det är oftast flickor och kvinnor som drabbas men pojkar och män kan också vara utsatta.

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet och ett ansvar för att se till att personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck får det stöd och den vård och behandling som de behöver. Detta omfattar även flickor och kvinnor som är könsstympade och har behov av vård av den anledningen.

Det gäller alla verksamheter inom hälso- och sjukvården, såsom primärvård, akutmottagningar, mödra- och barnavårdscentraler, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, elevhälsa och ungdomsmottagningar.

Region Hallands styrande och stödjande dokument i området hittar du i vänsterfliken.

Läs mer hos andra

För att läsa mer om hälso- och sjukvårdens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck hänvisar vi till webbsidan hedersfortryck.se Sidan drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Här finns det bl.a. affischer, informationsfilmer och annat stödmaterial, inte minns för att underlätta arbetet med särskilt utsatta personer. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer.

Stödtelefon för yrkesverksamma: 010-223 57 60

Relaterad sida

Mer information om könsstympning hittar du under Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Senast ändrad: