Direkt till innehållet

Förtydligande information av patientlagen

Patientlagen syftar till att främja patientens integritet och skapa förutsättningar för självbestämmande och delaktighet. Ytterst handlar det om att göra den enskilde till medskapare i sin egen vård, och att främja utvecklingen av relationen mellan patient och vårdgivare.

Ett ökat patientinflytande har eftersträvats under många år, och lagen är ett direkt resultat av Patientmaktsutredningen. I lagen samlas bestämmelser som har betydelse för patientens ställning, och patientlagen ersätter delar av hälso- och sjukvårdslagen.

En av lagens stora nyheter är fritt vårdsökande inom offentligt finansierad öppen vård i hela landet, inklusive högspecialiserad vård. ”Våra patienter” blir framöver alltså inte enbart invånarna i Halland, utan alla som söker öppen vård på våra sjukhus, vårdcentraler och mottagningar.

Utvidgad informationsplikt

Redan i dag har vården en informationsplikt gentemot patienten. I patientlagen lyfts informationsplikten ytterligare och personalens skyldighet att informera understryks och förtydligas. Den nya lagen ger alltså möjlighet att driva på utvecklingen och arbeta mer aktivt med nya arbetssätt, bemötande och kommunikation som ökar kvaliteten i mötet med patienten.

Patientlagen framhåller att informationen ska anpassas till individens förutsättningar, exempelvis ålder, funktionsnedsättning, språklig bakgrund och tidigare erfarenhet av vården. Den som ger informationen ska också försäkra sig om att mottagaren har förstått.

Barnens delaktighet

Patientlagen innehåller uttryckliga bestämmelser som gäller barn och deras inflytande över sin vård. Detta fanns inte i hälso- och sjukvårdslagen. Barns delaktighet ska underlättas och de har samma rätt till anpassad information som vuxna. Barnet ska också ges möjlighet att uttrycka sin inställning och hänsyn ska tas till detta i förhållande till barnets ålder och mognad.Senast ändrad: