Direkt till innehållet

Kunskap och utbildning

En viktig del av arbetet med barnets rättigheter är att utveckla kompetensen inom området vilket kan göras på olika sätt. Det kan vara genom att som medarbetare själv gå en utbildning, det kan också vara att på arbetsplatsträffar föra diskussioner kring barnrättsfrågor.

Grundutbildning – för chefer och medarbetare

Som nyanställd och anställd inom Region Halland ingår denna grundutbildning kring FNs barnkonvention. Genomförd utbildning leder till certifiering i FNs barnkonvention. Grundutbildningen  nås via Kompetensportalen, länk: FN:s Barnkonvention - grundutbildning (luvit.se).

Fördjupning och fortbildning – kan användas på APT

SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram ett stödmaterial om barnets rättigheter som består av nio filmer som kompletteras med en powerpointpresentation med talarmanus, ett antal diskussionsfrågor och förslag på litteratur för den som vill fördjupa sig. Syftet med materialet är att öka kunskapen om barnets rättigheter med anledning av att barnkonventionen blev svensk lag år 2020.

Du hittar filmerna på SKRs webbplats, via denna länk Lärande samtal om barnets rättigheter.

Region Halland vill lyfta fem av filmerna lite extra:

  • Att starta ett aktivt barnrättsarbete
  • Forskning om implementeringen av barnets rättigheter
  • Barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv
  • Barnets rättigheter i 54 artiklar
  • Artikel 2, 3, 6, 12, 4, 42

Senast ändrad: