Direkt till innehållet

Hälsoinformatik

Hälsoinformatik handlar om att ta vara på, bearbeta och presentera den information som skapas i hälso- och sjukvården så att den gör så stor nytta som möjligt.

En väl fungerande organisation för hälsoinformatik är en förutsättning för såväl patientsäkerhet som för uppföljning och analys. Det är också en förutsättning för automatiserade flöden för uppföljning, kvalitetssäkring via kvalitetsregistren samt minskad administration och dubbeldokumentation.

Vårt mål är en säker vård av hög kvalitet.

Hälsoinformatikgruppen arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören. Uppdraget är att säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vård, omsorg och klinisk forskning är beroende av en effektiv hantering av information och kunskap.  För att utveckla datorbaserade system som stöder det måste flera olika yrkesgrupper samverka.

Dokument

Anteckningstyper

Besöksorsaker (2022-06-21)

Funktion för regional Hälsoinformatik

Riktlinje journaldokumentation

Vårdkontakter registrering

Länkar terminologi

Inspektionen för vård och omsorg - IVO

Socialstyrelsen - Terminologi

Språkrådet - Institutet för språk och folkminne

Anmäl ärende

Om du har en fråga eller ärende du vill anmäla till hälsoinformatikgruppen, kontakta någon av gruppens representanter från din förvaltning.

 

 

 Senast ändrad: