Direkt till innehållet

Hälsoinformatik

Hälsoinformatik handlar om att ta vara på, bearbeta och presentera den information som skapas i hälso- och sjukvården så att den gör så stor nytta som möjligt. Informationen kan då ligga till grund för kunskapsbildning, en effektiv och säker vård och hög medicinsk kvalitet

En väl fungerande organisation för hälsoinformatik är en förutsättning för såväl patientsäkerhet, korrekta underlag för uppföljning och analys, bra beslutsstöd och en fungerande kunskapsstyrning. Det är också en förutsättning för automatiserade flöden för uppföljning, kvalitetssäkring via kvalitetsregistren samt minskad administration och dubbeldokumentation.

Hälsoinformatik innefattar journaldokumentation samt kodning och registrering av vårdkontakter.

Region Hallands hälsoinformatikarbete

Ett av Hälsoinformatikfunktionens uppdrag är att kontinuerligt arbeta med att utveckla och säkerställa en gemensam informationsstruktur i journalsystemen. Hälso- och sjukvården innehåller många moment som kan mätas, formaliseras och visualiseras om dokumentation sker enhetligt och strukturerat via en kontrollerad terminologi.

Hälsoinformatikarbetet syftar till att:

  • Skapa förutsättningar för utbytbar information med patient, mellan patient och vårdpersonal, inom och mellan regioner, andra myndigheter och hälsodataregister med mera.
  • Öka säkerheten i vårdinformationen genom att skapa en gemensam katalog med väldefinierade begrepp, termer, mallar, kodverk, klassifikationer, informationsstruktur, modeller, regelverk, patientadministrativ registrering och masterdata.
  • Vara en knutpunkt mellan vård och informatik så att en ändamålsenlig strukturerad journal skapar nytta för alla intressenter, inklusive patienten.
  • Samverka och effektivt utnyttja den samlade kompetensen och de resurser som finns gentemot leverantörer och andra myndigheter.
  • Ambitionen är att vara följsam till pågående nationella arbeten, så att koder, termer och struktur så långt som möjligt ska vara enhetliga med dokumentationsstrukturen som FVIS/Cosmic har.

I arbetet ingår även anvisningar för kodning och registrering.

En enhetlig journalstruktur

En enhetlig journalstruktur är nödvändig för att hitta information i patientens journaler i och med att uppgifterna i vårdgivarnas olika patientjournalsystem görs tillgängliga digitalt för andra vårdgivare via t ex NPÖ (Nationell patientöversikt) eller för patienten via 1177 Journalen. Enhetlig och strukturerad information ger också förutsättningar till användande och utveckling av artificiell intelligens, vilket kan leda till större möjligheter till informationsdriven vård och sökbar information.

Mer om informationsdriven vård hittar du på sidan Informationsdriven vård

Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) – Cosmic

Representanter från Region Hallands hälsoinformatik deltar aktivt i det SUSSA-gemensamma arbetet med att förbereda införandet

Ett införande av Cosmic förutsätter en strukturerad, gemensam och standardiserad terminologi.

Framtidens Vårdinformationsstöd, FVIS, är en sammanhållen digital vårdmiljö som ska innehålla stöd för verksamhetens behov, med utgångspunkt från invånarens väg i vården. Införandet av FVIS planeras ske runt fjärde kvartalet 2024. FVIS kommer att ersätta VAS journal, läkemedelsmodulen NCS och några till av de nuvarande vårdsystem som finns i drift idag. Hälso- och sjukvården i Region Halland har i uppdrag att bland annat skapa förutsättningar för att genomföra de förberedelser som krävs inför ett nytt FVIS.

FVIS - Framtidens vårdinformationsstöd

Länkar terminologi

Inspektionen för vård och omsorg - IVO

Socialstyrelsen - Terminologi

Språkrådet - Institutet för språk och folkminne

Anmäl ärende

Om du har en fråga eller ärende du vill anmäla till hälsoinformatikgruppen, kontakta någon av gruppens representanter från din förvaltning.Senast ändrad: