Direkt till innehållet

Utlämning av blodkomponenter

Bild på blod - bastest

Blodbeställning

Förenlighetsprövning krävs vid transfusion av erytrocyter men inte vid transfusion av plasma eller trombocyter.

Förenlighetsprövning utförs på något av följande sätt:

 • BAS-test (hos patient utan irreguljära antikroppar)
 • MG-test (hos patient med irreguljära antikroppar eller autoantikroppar)

Dataremiss Blodbeställning samt blodprov inlämnas till blodcentralen om möjligt senast kl 13.00 dagen före planerad transfusion. Observera att provtagningsdatum och klockslag alltid måste anges; ange dessutom alltid datum för planerad transfusion.

Vid giltig BAS-test kan blodkomponenter utlämnas med kort varsel 5 min.

Därför behöver blod inte reserveras i förväg till patienter där sannolikheten för transfusion är liten. Ange endast önskemål om BAS-test. När transfusion är sannolik begär önskat antal enheter. Blod reserveras då och finns tillgängligt på blodcentralen för avhämtning. Reservationstid: 48 tim, men kan förlängas under BAS-testens giltighetstid. Plasma och trombocytkoncentrat reserveras endast transfusionsdagen.

Val av blod

Grundregel vid transfusion är att ge blod av samma AB0- och RhD-grupp som mottagaren har d v s grupplikt blod.

I vissa fall kan blodcentralen lämna ut icke grupplikt blod. Då tillämpas nedanstående regler:

Blodgruppsförenlighet

Erytrocyter, Trombocyter

 • 0 kan ges till alla
 • A kan ges till A och AB
 • B kan ges till B och AB
 • AB kan bara ges till AB

Plasma

 • AB kan ges till alla
 • A kan ges till A och 0
 • B kan ges till B och 0
 • 0 kan bara ges till 0

Bild på Blodgruppsförenlighet

RhD negativa blodkomponenter kan även ges till RhD positiva personer, undantaget vissa patienter med antikroppar.

Vid utbytestransfusion på nyfödda väljs blod beroende på immunisering hos modern: Erytrocyterna ska sakna det antigen modern och även barnet har antikroppar mot.

Blodförvaring

Erytrocyter och plasma reserverade till viss patient förvaras i blodcentralens kylskåp, där de kan hämtas omedelbart före transfusion. Blod får inte förvaras på avdelningen, inte ens i kylskåp. Vid för hög temperatur ökar risken för bakterieväxt i produkten; vid för låg ökar risken för hemolys.

Kontroller i samband med transfusion

Blodtransfusion ska utföras av legitimerad läkare eller sjuksköterska. Ansvaret för identitetskontroll av patienten och övriga kontrollåtgärder inför och under pågående transfusion åligger den som ger blodtransfusion, se Socialstyrelsens gällande föreskrifter (länkar nederst på denna sida).

InterInfo - användning på vårdavdelning, nås endast av regionens anställda

OBS! Vid minsta tveksamhet om att rätt blod har lämnas ut, kontakta blodcentralen.

Biologiskt förprov

Biologiskt förprov utförs på rekommendation från blodcentralen i de fall en ökad sannolikhet för transfusionsreaktion inte kan uteslutas.

Provet kan utföras på följande sätt

 1. Omkring 20 mL blod transfunderas i vanlig dropptakt
 2. Därefter inställs aggregatet på långsammast möjliga dropptakt.
 3. Patienten observeras noga under ytterligare 20 min.

Om puls- eller andningsfrekvens ökar påtagligt, om patienten på annat sätt blir påverkad, klagar över smärtor (vanligtvis i bröstet eller ryggen) eller får stickningar (oftast i armar och ben) måste transfusionen omedelbart avbrytas.

Om ingen reaktion iakttas fullfölj transfusionen med ordinär dropptakt.

Omhändertagande av givna blodenheter

I händelse av komplikation i samband med blodtransfusion ska resterna av transfunderade enheter kunna skickas till blodcentralen för utredning. På avdelningen ska därför blodenheterna sparas minst 4 timmar efter avslutad transfusion innan de kastas. Om transfusionskomplikation inträffar skall de genast lämnas till blodcentralen, se Transfusionsmedicin – Transfusionskomplikationer.

Transfusionskontroll inklusive återrapportering av blodenheter

Enligt Socialstyrelsens gällande föreskrifter ska blodkomponentens slutgiltiga användning rapporteras till den blodcentral som lämnat ut blodenheten. När transfusionskontrollen utförs i InterInfo blir blodkomponenterna återrapporterade automatiskt.

Om InterInfo inte kan användas finns reservrutiner angivna i ledningssystemet.

Länkar Socialstyrelsen:

SOSFS 2009:28  (Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet)

SOSFS 2009:29  (Socialstyrelsens föreskrifter om transfusion av blodkomponenter)

Senast ändrad: