Direkt till innehållet

Utlämning av blodkomponenter

Bild på blod - bastest

Beställning

Erytrocyter

Förenlighetsprövning krävs vid transfusion av erytrocyter. Det finns två varianter av förenlighetsprövning:

- BAS-test

BAS-test kan utföras till patient som saknar kliniskt viktiga erytrocytantikroppar.

Blodet behöver inte reserveras i förväg.

Reservationstid är 4 dygn (till och med 23.59 dag 4, provtagningsdag = dygn 1)

Vid giltig BAS-test kan blod lämnas ut med kort varsel.

- BK(S)-test med MG-test

BK(S)-test med MG-test ska utföras till patient med antikroppar av klinisk betydelse.

Vid MG-test bör blod reserveras i förväg, då utvalda enheter krävs för transfusion. Reservationstid är 3 dygn (till och med 23.59 dag 3, provtagningsdag = dygn 1).

Ange önskat antal enheter på remissen.

Plasma

Förenlighetsprövning krävs inte vid transfusion av plasma.

Kontakta blodcentralen vid beställning.

Trombocyter

Förenlighetsprövning krävs inte vid transfusion av trombocyter.

Vid större beställningar kontakta blodcentralen i god tid.

Val av blodkomponent

Grundregel vid transfusion är att ge blod av samma ABO- och RhD-grupp som mottagaren har s.k. grupplikt blod. I vissa fall kan blodcentralen lämna ut icke grupplikt blod.

Information om förenlig ABO-grupp syns på följesedel.

 

Trombocytkoncentrat framställs från givare med blodgrupp O eller A.

O trombocyter kan ges till mottagare av alla blodgrupper.

Vid brist på O-trombocyter kan man ge både terapeutiska och profylaktiska trombocyttransfusioner av blodgrupp A till en mottagare med blodgrupp O, AB och B.

RhD negativa blodkomponenter kan oftast ges till RhD positiva personer.

Transfusion till nyfödda

Om mamman har bildat antikroppar mot erytrocytantigen kan dessa antikroppar ha förts över till barnet. Detta måste man ta hänsyn till vid val av transfusionsblod till nyfödda.

Vid blodbeställning till nyfödda måste mammans personnummer uppges.

Hämtning av blodkomponent

Erytrocyter och plasma som är reserverade till en patient förvaras i kylskåp på Transfusionsmedicin. Där kan de hämtas omedelbart före transfusion.

Trombocytkoncentrat reserverat till patient förvaras inne på laboratoriet. Trombocytkoncentrat lämnas ut av personal på transfusionsmedicin.

Den som ska hämta en blodkomponent, ska alltid;

- ta med uppgift om patientens identitet, endast en patients identitet får finnas på den medhavda ID handlingen.

- kontrollera patientens identitet på medhavd ID handling, mot blodkomponentens transfusionsdokument.

Erytrocyter och plasma får inte förvaras på avdelningen, inte ens i kylskåp. Vid för hög temperatur ökar risken för bakterieväxt i produkten. Vid för låg temperatur ökar risken för hemolys.

OBS! Vid minsta tveksamhet om att rätt blod har hämtats, kontakta blodcentralen.

Blodkomponenter som har hämtats men inte kommer att transfunderas ska omedelbart återlämnas till personal på Blodcentralen. Blodkomponenterna får inte kasseras på avdelningen.

Kontroller i samband med transfusion

Blodtransfusion ska utföras av legitimerad läkare eller sjuksköterska. Ansvaret för identitetskontroll av patienten och övriga kontrollåtgärder inför och under pågående transfusion åligger den som ger blodtransfusion, se Socialstyrelsens gällande föreskrifter (SOFS 2009:29).

Transfusionskontroll inklusive återrapportering av blodkomponenter

Enligt Socialstyrelsens gällande föreskrifter (SOFS 2009:29) ska blodkomponentens slutgiltiga användning rapporteras till den blodcentral som lämnat ut blodenheten.

När transfusionskontrollen utförs i InterInfo blir blodkomponenterna återrapporterade automatiskt.

Biologiskt förprov

Biologiskt förprov utförs på rekommendation från blodcentralen i de fall en ökad sannolikhet för transfusionsreaktion inte kan uteslutas.

Provet kan utföras på följande sätt

  1. Omkring 20 mL blod transfunderas i vanlig dropptakt
  2. Därefter inställs aggregatet på långsammast möjliga dropptakt.
  3. Patienten observeras noga under ytterligare 20 min.

Om puls- eller andningsfrekvens ökar påtagligt, om patienten på annat sätt blir påverkad, klagar över smärtor (vanligtvis i bröstet eller ryggen) eller får stickningar (oftast i armar och ben) måste transfusionen omedelbart avbrytas.

Om ingen reaktion iakttas fullfölj transfusionen med ordinär dropptakt.

Omhändertagande av givna blodenheter

I händelse av komplikation i samband med blodtransfusion ska resterna av transfunderade enheter kunna skickas till blodcentralen för utredning. På avdelningen ska därför blodenheterna sparas minst 4 timmar efter avslutad transfusion innan de kastas. Om transfusionskomplikation inträffar skall de genast lämnas till blodcentralen, se Transfusionsmedicin – Transfusionskomplikationer.

Referenser

Senaste version av SOSFS 2009:29 Socialstyrelsens föreskrifter om transfusion av blodkomponenter - Socialstyrelsen

 Senast ändrad: