Direkt till innehållet

Extern rehabilitering

Rehabilitering vid externa anläggningar i Sverige och utomlands.

Konduktiv pedagogik, se nedan

Ansökan om externt rehabiliteringsprogram kan göras om behov av intensiv rehabilitering finns och motsvarande resurser saknas inom regionens egen verksamhet. Region Hallands ordinarie rehabiliteringsutbud ska prövas i första hand.

De externa rehabiliteringsprogrammen i Sverige eller utomlands är främst avsedda för personer som har en långvarig nedsättning i funktionstillståndet på grund av:

  • medfödda eller förvärvade hjärn- och ryggmärgsskador
  • kroniska progressiva neurologiska sjukdomar
  • annan neurologisk sjukdom/skada
  • lättare till medelsvår psykisk ohälsa/sjukdom
  • malign sjukdom
  • hudsjukdom
  • inflammatorisk led- eller systemsjukdom med funktionsinskränkning i rörelseapparaten
  • barn med sällsynta kroniska diagnoser
  • andra grupper kan komma ifråga utifrån medicinska behov som inte ryms inom ovanstående patientgrupper

Externa rehabiliteringsprogram utomlands ska endast beviljas om det finns ett medicinskt behandlingsmervärde av sol och/eller värme för personen.

Ansökningarna prioriteras efter behov, tidigare vistelser samt bedömd förmåga att tillgodogöra sig intensiv träning. Ny rehabiliteringsvistelse beviljas tidigast efter två år om inte särskilda skäl föreligger.

Ansökan

Region Hallands remiss ”Rehabilitering extern remiss” (alternativt cancer-remiss eller psykisk ohälsa-remiss) ska användas förutom vid hudsjukdomar då Psoriasisförbundets remiss används. Remiss från behandlande läkare och egen ansökan från den sökande skickas till rehabiliteringshandläggaren. Medicinsk bedömning och prioritering görs av uttagningsläkare tillsammans med rehabiliteringshandläggaren. Beslut tas av uttagningsläkaren och kan inte överklagas. Besked om beslut lämnas per brev till sökande och remitterande läkare.

Ansökningstider

För rehabilitering i Sverige kan ansökan göras kontinuerligt under året.

För rehabilitering utomlands gäller följande:
Neurologiska sjukdomar och vuxna med reumatiska sjukdomar: 1 maj och 1 november
Barn med reumatisk sjukdom: 28 februari
Hudsjukdomar: Kontinuerligt under året

Praktisk information

Rehabiliteringen sker vid någon av de anläggningar som Region Halland har avtal med – se länkar. Anläggningarna har olika inriktningar och i möjligaste mån tas hänsyn till den sökandes önskemål.

Region Halland betalar förutom rehabiliteringsprogrammet även för boende och kost samt vid utlandsvård flygresan till anläggningen. Vid rehabiliteringsvistelse betalar vuxna (från 20 år) en avgift på 100 kr/dygn direkt till anläggningen. Barn och ungdomar betalar inget, däremot betalar vårdare som medföljer barnet ovanstående avgift.

Reseersättning till anläggningen (eller Landvetters flygplats vid utlandsvård) utgår för billigaste färdmedel med hänsyn till funktionsnivå. Egenavgift enligt reglerna för sjukresor.

Region Halland betalar inte för personlig assistans om sådan behövs.

Förvärvsarbetande som beviljas rehabiliteringsvistelse kan ansöka om förebyggande sjukpenning hos Försäkringskassan.

Konduktiv pedagogik

Barn och ungdomar med diagnosen Cerebral Pares kan fram till 18-års ålder ansöka om träning med metoden konduktiv pedagogik.

Region Halland har avtal med Konduktivt center Bräcke i Göteborg. Träningen sker i 20 dagar under en fyraveckorsperiod och inkluderar kost och logi på träningscentret.

Barn/ungdomar betalar inget för träningsperioden. Medföljande förälder/vårdare betalar 100:-/dygn för kost och logi.

Varje år kan 6-8 barn/ungdomar beviljas en träningsperiod. Vid uttagning prioriteras i första hand de som inte tidigare deltagit i någon träningsperiod. Mer än en period per år beviljas inte.

Ansökan och läkarintyg skickas senast den 31/3 eller 31/10 varje år till Rehabilitering och klimatvård, Kommunikationscentrum, 301 85 Halmstad.

Beslut av ansökan 31/3 gäller under innevarande kalenderår och beslut av ansökan 31/10 gäller kommande kalenderår.

Kontaktinformation

Vill du veta mer – kontakta Caroline Hällefors, rehabiliteringshandläggare
Tfn 035 – 14 61 12
e-post: Caroline.Hallefors@regionhalland.se

Rutiner och blanketterRehabilitering extern - ansökan

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-02-20 12:08:44
Granskare:
Huvudförfattare: Berntsson Malin HS GYN
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel:

Rehabilitering extern - Cancer, remiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-02-20 11:01:11
Granskare:
Huvudförfattare: Hällefors Caroline ADH HFS KANSLI
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Rehabilitering extern - i Sverige och utomlands

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-02-20 11:16:38
Granskare:
Huvudförfattare: Hällefors Caroline ADH HFS KANSLI
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Rehabilitering extern - Psykisk ohälsa, remiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-02-20 12:08:31
Granskare:
Huvudförfattare: Berntsson Malin HS GYN
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel:

Rehabilitering extern - remiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-02-20 12:08:34
Granskare:
Huvudförfattare: Berntsson Malin HS GYN
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel:
Om innehållet
Senast ändrad: