Direkt till innehållet

Hälsoinformatikgruppen

Hälsoinformatikgruppen stödjer verksamheten samt fattar beslut i frågor som rör journaldokumentation samt kodning och registrering av vårdkontakter, framför allt i vårt huvudjournalsystem VAS, men i förekommande fall också i något av regionens andra vårdsystem.

Representanterna i gruppen lyfter in frågor från verksamheten när det råder osäkerhet eller oklarheter kring områdena ovan. Dialog förs med verksamheten och därefter tillstyrker, modifierar eller avslår hälsoinformatikgruppen de önskemål som framförts. Besluten är styrande för verksamheten i Region Halland.

Hälsoinformatikgruppen arbetar också med att säkerställa att nya rutiner upprättas eller att befintlig rutin revideras om beslut i gruppen påverkar detta. Gruppen ansvarar också för att säkerställa att information om beslut eller rekommendationer kommuniceras ut i verksamheten.

Processen är nödvändig för att garantera patientsäkerheten. Det kan medföra att ett ärende ibland kan ta 2-3 månader att hantera.

Gruppens ansvar och befogenheter

  • Ta fram regler, riktlinjer och tillämpningsanvisningar för det terminologiska arbetet.
  • Terminologisk styrning och rådgivning till interna utvecklingsprojekt.
  • Se till att regler finns så att informationen är enhetlig, säker och användbar i andra situationer än där den skapades.
  • Äga innehållet i kodverken i VAS.
  • Ge uppdrag till VAS systemförvaltning att verkställa uppdateringar av centrala kodregister i VAS.
  • Samverka nationellt och internationellt i terminologiska frågor.

Kontakt

Om ni behöver stöd i frågor som gäller dokumentation, kodning, registrering, tillgänglighet och uppföljning, kontakta i första hand er förvaltningsrepresentant nedan.

Medlemmar

Regionkontoret:

Ingela Larsson, sammankallande

Elin Käll, journaldokumentation

Mira Hadzic, journaldokumentation

Staffan Lückander, journaldokumentation, e-hälsa

Anette Johansson, diagnos- och åtgärdskodning

Britt-Inger Pettersson, avgifter och registrering av vårdkontakter

Carina Werner, tillgänglighet och uppföljning

Hallands Sjukhus: Susanne (Sassa) Sävenfalk Persson och Irja Larsson

Ambulans diagnostik och hälsa: Petra El-Hajj

Psykiatrin Halland: Eva Svensson

Närsjukvården Halland: Sara HillbomSenast ändrad: