Direkt till innehållet

Hälsoinformatikgruppen

Hälsoinformatikgruppen bidrar med sakkunskap och att fatta beslut om nya rutiner med mera. Den ansvarar också för att säkerställa att informationen kommuniceras ut i verksamheten. Det finns tre referensgrupper två grupper som arbetar med att bereda frågor för beslut i Hälsoinformatikgruppen

  • Referensgrupp Kodning/registrering
  • Referensgrupp Journaldokumentation
  • Referensgrupp Avgifter

Grupperna tar med sig frågor från verksamheten när det råder osäkerhet eller oklarheter för att ta fram nya förslag till beslut. Hälsoinformatikgruppen tillstyrker, avstyrker förslagen eller begär in kompletteringar. Besluten är styrande för verksamheten i Region Halland. Processen är nödvändig för garantera patientsäkerheten. Det kan medföra att ett ärende ibland kan ta 2–3 månader att hantera.

Ansöka om ny term: När behov av ny term uppstår ska man först förankra detta i den egna verksamheten. Önskemål angående ny term ska beskrivas utifrån verksamhetens behov. Nederst på denna sida finns blanketter du kan använda för att anmäla ett ärende.

Gruppens ansvar och befogenheter

  • Ta fram regler, riktlinjer och tillämpningsanvisningar för det terminologiska arbetet
  • Terminologisk styrning och rådgivning till interna utvecklingsprojekt
  • Se till att regler finns så att informationen är enhetlig, säker och användbar i andra situationer än där den skapades
  • Underhålla och uppdatera termkatalogen
  • Äga kodverken i VAS
  • Ge uppdrag till VAS systemförvaltning att verkställa uppdateringar av centrala kodregister i VAS
  • Samverka nationellt och internationellt i terminologiska frågor

Medlemmar

Senast ändrad: