Direkt till innehållet

Transfusionskomplikationer

Svårighetsgraden kan variera betydligt inom nedan angivna grupper. Patientansvarig läkare måste alltid bedöma varje patient och ev i samråd med blodcentralens läkare besluta om fortsatt utredning/behandling.

Alla transfusionsstörningar skall registreras i patientens journal.

Måttliga samt svåra komplikationer skall alltid utredas av avdelningen och blodcentralen.

Lindriga reaktioner utreds efter ansvarig läkares bedömning. Se vår rutin Transfusionskomplikationer där det står att ansvarig läkare bestämmer vad som ska utredas.

Åtgärder

 1. Avbryt omedelbart transfusionen vid misstanke på transfusionskomplikation av allvarlig natur. Låt infartskanylen ligga kvar.
 2. Meddela jourhavande eller ansvarig läkare på vårdavdelningen.
 3. Kontrollera patientens allmäntillstånd, andning och cirkulation. Sätt ev intravenöst dropp.
 4. Kontrollera att patientens identitet överensstämmer med erytrocytenhetens transfusionsdokument, att ABO- och RhD-grupp på erytrocytenhetens etikett är förenliga med patientens journaluppgift om blodgrupp och att blodetikettens nummer stämmer överens med transfusionsdokumentet.
 5. Notera reaktionen i journal och på protokoll Rapport vid transfusionskomplikation-HEMOVIGILANS.
 6. Om patientansvarig läkare, eventuellt i samråd med blodcentralens läkare, bedömer att komplikationen skall utredas översänds följande till blodcentralen:

  • Ifyllt protokoll Rapport vid transfusionskomplikation-HEMOVIGILANS, med provtagningsunderskrift, som anger omständligheterna i fallet
  • Nytaget patientprov, 2st EDTA rör samt eventuella blodprov/remiss för utredning av HLA-immunisering eller anti-IgA (kontakta Blodcentralen för provtagningsföreskrifter)
  • Blodpåsen väl försluten i separat plastpåse

 7. Tag prov från patienten till bakteriologisk odling, i de fall bakteriell kontamination misstänks. OBS tas inte från samma stickställe som använts vid transfusion.
 8. Mät patientens timdiures. Notera urinens färg.
 9. Om patientansvarig läkare bedömer att komplikation inte skall utredas översänds följande till Blodcentralen: Ifyllt protokoll Rapport vid transfusionskomplikation-HEMOVIGILANS som anger omständligheterna i fallet .

Blodcentralen utför utredning enligt följande:

 1. Kontrollgruppering av ABO- och Rh D -antigen på kvarvarande innehåll i erytrocytenheten(erna), prov från patienten före och efter transfusionen.
 2. Undersökning av antikroppar mot erytrocytantigen.
 3. Kontroll av förenlighetsprövning
 4. Kontroll av hemolys
 5. Direkt antiglobulintest på erytrocyter från patienten före och efter transfusiononen.
 6. Eventuell vidaretransport av resterande innehåll i erytrocytenheten för bakteriologisk undersökning.

  Gäller även för trombocyt- samt plasmaenheter.

 7. Eventuell vidaretransport av blodprover för undersökning av HLA-immunisering och anti-IgA.

  Gäller även för trombocyt- och plasmaenheter.

Handlingsplan för transfusionskomplikationsutredning

Reaktionstyp: ALLERGISK (lätt)

Symptom 

Klåda

Urtikaria

Orsak

Oftast okänd

Antikroppar mot plasma-proteiner

HANDLINGSPLAN

Steg 1-5 + 9 under Åtgärder ovan. Ge antihistamin intravenöst. Fortsätt transfusionen om symptomen upphör inom 30 min. I annat fall tillämpa något av alternativen nedan.

Reaktionstyp: ALLERGISK (svår) FEBRIL

Symptom

Klåda

Frossa

Feber

Ångest

Oro

Ansiktsrodnad

Takykardi

Blodtrycksfall

Anafylaktisk reaktion

Orsak  

Antikroppar mot leukocyter, trombocyter eller plasma-proteiner (främst IgA).

Bakteriell kontamination av blod-komponent som medfört toxikemi/ sepsis.

HANDLINGSPLAN

Steg 1-8 under Åtgärder ovan.

Ge antihistamin, antipyretika, ev kortikosteroider.

Chockbehandling vid anafylaktisk reaktion.

Till pat med anti-IgA ges tvättade erytrocyter/ trombocyter resp albumin.

Vid misstänkt sepsis blododla och ge antibiotika.

Vid enbart frossa ge ev Petidin 25-50 mg intravenöst.

Reaktionstyp: AKUT HEMOLYTISK

Symptom

Bröst- och ländsmärtor

Huvudvärk

Frossa

Feber

Ångest

Oro

Dyspné

Chock

Blodtrycksfall

Hemoglobulinemi

Röd urin

Blödnings-symtom

Orsak

Intravaskulär hemolys pga

blodgruppsoförenlighet.

Gramnegativ sepsis

pga bakteriell kontamination av blodkomponent

HANDLINGSPLAN

Steg 1-8 under Åtgärder ovan.

Chockbehandling, adrenalin, oxygen, ev kortikosteroider.

Forcerad diures med vätska och diuretika vid hemoglobulinemi.

Kontakta dialysavdelningen för ev plasmabyte vid massiv hemoglobulinemi eller DIC.

Vid misstänkt sepsis blododla och ge antibiotika.

Utred snarast!

Reaktionstyp: TRALI

Transfusionsrelaterad akut lungskada

Symptom

Feber

andnöd

lungödem

ev blodtrycksfall inom 6h efter transfusion

Orsak

Sannolikt granulocyt

och/eller HLA-antikroppar i given komponent.

HANDLINGSPLAN

Steg 1-6 under Åtgärder ovan.

Intensiv andningshjälp, Kortikosteroider.

Senast ändrad: