Direkt till innehållet

Hur vi informerar – Patientlagen

Vad ska patienten informeras om?

Patienten ska få information om:

 • sitt hälsotillstånd
 • de metoder som finns för undersökning
 • vård och behandling
 • de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning
 • vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård
 • det förväntade vård- och behandlingsförloppet
 • väsentliga risker för komplikationer och biverkningar
 • eftervård

  •metoder för att förebygga sjukdom eller skada

 • möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård
 • möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt, vårdgarantin
 • möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat EES- land eller i Schweiz.

Informationen ska anpassas efter vad som är relevant i det enskilda fallet. Det är därför inte alltid aktuellt att informera enligt samtliga punkter.

Hur informerar vi om när patienten kan förvänta sig att få vård, efter att remiss har skickats, om vården ska ges i annan region?

Det är vårdregionen som informerar patienten om förväntad väntetid. Patienten kan också hänvisas till www.vantetider.se.

Finns det formella krav på hur informationen till patienten ska ges?

I patientlagen förtydligas att informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Det innebär till exempel att tolk ska användas när det behövs. Med "andra individuella förutsättningar" avses till exempel funktionsnedsättning, utbildning, könsidentitet, religion och andra omständigheter som kan påverka hur informationen bör ges. Informationen ska ges skriftligen om det behövs eller om patienten ber om det.

Måste vården kunna lämna skriftlig information om patienten begär det?

Ja, vården måste kunna lämna skriftlig information om det behövs.

Vilka krav ställer patientlagen på vårdgivare att ge skriftlig information till patienter på andra språk än svenska?

Patientlagen ställer krav på att informationen ska anpassas utifrån patientens behov. Det kan tolkas som att vårdgivarna, om behov finns eller patienten efterfrågar det, ska tillhandahålla skriftlig information på andra språk.

Information om patientlagen på en mängd andra språk finns på www.1177.se/patientlagen.

Finns det krav på notering i journalen om att muntlig information har getts?

Av patientdatalagen framgår det att patientjournalen ska innehålla uppgifter om den information som lämnats till patienten. Det ska även dokumenteras i journalen om man inte lämnat någon information till patienten för att patienten inte önskade det.

Går det ut enhetlig information om patientlagen till medborgarna?

www.1177.se/patientlagen finns information om lagen till invånare och patienter. På www.1177.se/vardpersonal finns information om hur vårdpersonal kan använda 1177 i mötet med patienten. Där finns också filmer om patientlagen, för vårdpersonal.Senast ändrad: