Direkt till innehållet

Transport av avliden – Avgiftshandboken

Se dokument med sammanställning över förhållande när dödsfall inträffar och när behov av transport finns.

Avgifter och kostnader vid transport av avliden

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL § 26 medger Landsting och Regioner att ta ut avgifter i samband med omhändertagande av avlidna. Regionfullmäktige i Halland beslutade därför att fr om den 1 januari 2011 inför en avgift för sådan transport av avliden. Avgift tas endast ut när transport sker av extern transportör. Transporter som sker med egen personal, inom eller utanför sjukvårdsinrättningen inklusive ambulanstransport, omfattas inte av avgiftsbeslutet och är därmed avgiftsfria.

Avgift för transport tas ut av berört dödsbo under vissa förhållanden med faktiskt kostnad för bårtransport som utförs av begravningsbyrå. Transportören fakturerar dödsboet direkt.

Avgift tas ut av dödsboet i dessa fall:

  • Dödsfall på sjukvårdsinrättningar i Halland
  • Dödsfall i ordinärt boende (folkbokföringsadress)
  • Dödsfall på allmän plats

Dödsboet svarar även under vissa andra förutsättningar för transportkostnaden:

  • Dödsfall på sjukvårdsinrättning utanför hemlandstinget utan att ha blivit remitterad dit, eller enligt s k valfrihetsremiss
  • Dödsfall på annan plats utanför hemlandstinget
  • Dödsfall utanför Sverige

I vissa fall sker transport av avlidna utan kostnader för dödsboet:

  • Dödsfall på sjukvårdsinrättning utanför hemlandstinget till vilken den avlidne var remitterad (ej valfrihetsremiss).
  • Transport till och från obduktionslokal vid klinisk eller rättsmedicinsk obduktion samt vid uttagande av implantat
  • Ambulanstransport är avgiftsfri för patient/dödsbo

Vid dödsfall inom kommunens särskilda boendeformer svarar respektive kommun för transportkostnaden, så till vida kommunen för egen del inte beslutat om motsvarande avgift.

Sammanställning av gällande avgiftsregler vid transport av avlidenSenast ändrad: