Direkt till innehållet

Arvodeskategori

Normalarvode lämnas enligt arvodeskategori A eller arvodeskategori B. Arvodeskategori B avser ensampraktiserande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande personal, flera behandlingsrum och kvalificerad utrustning. Arvodeskategori A avser övriga fysioterapeuter.

Fysioterapeut med arvodeskategori B har större omkostnader för lokaler, utrustning och anställd personal, men kan i gengäld ha en större patientgenomströmning då den assisterande personalen gjort nödvändiga patientförberedelser. På grund av omkostnaderna för verksamheten har fysioterapeut med arvodeskategori B ett högre ersättningstak och ett mindre tidskrav avseende behandlingarna i snitt per kalendermånad och patient än vad en fysioterapeut med arvodeskategori A har.

Du som fysioterapeut med samverkansavtal kan ansöka om arvodeskategori B. Enligt Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi framgår av 3 § vilka krav som ställs på dig som fysioterapeut för att ersättning ska kunna utgå enligt arvodeskategori B.

Assisterande personal

Med assisterande personal avses personal med arbetsuppgifter kopplade till behandlingsarbetet, samt patientanknuten administration och som utgör minst 25 procent av en heltidstjänst på helårsbasis, det vill säga minst tio timmar per vecka. Denna resurs ska i sin helhet förfogas av fysioterapeutens verksamhet. Exempel på arbetsuppgifter kopplade till patientanknuten administration är tidbokning, viss administration, beställning av färdtjänst, ta emot patientavgift och utfärda kvitto samt utfärda frikort. Även att ledsaga patient till och från behandlingsrum, hjälpa patient med på- och avklädning, iordningställa behandlingsrum mellan behandlingar och ta fram och iordningställa utrustning är sysslor som anses vara kopplade till behandlingsarbetet. Den assisterande personalen kan också assistera fysioterapeuten vid moment i behandlingen samt själv utföra vissa behandlingsmoment under fysioterapeutens överinseende medan denne arbetar med annan patient. Städning, bokföring, reparationer av utrustning och liknande arbetsuppgifter anses inte vara kopplade till varken behandlingsarbetet eller patientanknuten administration och är därför inte godkända arbetsuppgifter för assisterande personal.

Ändring av arvodeskategori B till A

Fysioterapeut har ett ansvar och en skyldighet att i de fall det blir aktuellt, via blanketten "Anmälan om arvodeskategori", meddela förändring i verksamheten som innebär en övergång från B- till A-mottagning.

Ändring av arvodeskategori A till B

Du som fysioterapeut med samverkansavtal ska till regionen anmäla vilken arvodeskategori som gäller för din verksamhet. Ändring ska anmälas minst sex månader innan den börjar gälla.

Anmälan om Arvodeskategori B

Anmälan ska innehålla korrekt ifylld anmälningsblankett, underskriven av dig som vårdgivare. Antalet behandlingsrum ska finnas angivet och det ska finnas en beskrivning av kvalificerad utrustning. Omfattning och arbetsuppgifter för assisterande personal ska finnas.

För att styrka att du har assisterande personal i rätt omfattning ska något av nedanstående tre alternativ bifogas:

  1. Aktuellt och gällande anställningsavtal som styrker att du som ägare av etableringen är arbetsgivare.
  2. Om du som ägare av en etablering är delägare i ett bolag och där bolaget tecknat anställningsavtal med assisterande personal ska följande bifogas:

  • Registreringsbevis från Bolagsverket alternativt utdrag ur aktiebok
  • Aktuellt och gällande anställningsavtal
  • Revisionsintyg

  1. Om du som ägare av en etablering har inhyrd assisterande personal ska följande bifogas:

  • Hyresavtal
  • Revisionsintyg

Registreringsbevis från Bolagsverket

På ett registreringsbevis står bland annat företagets namn, verksamhet, delägare, firmatecknare, adress och styrelse. Registreringsbevis kan erhållas på Bolagsverkets hemsida.

Hyresavtal

Av hyresavtalet ska framgå att detta inkluderar assisterande personal som minst utgör 25 % av en heltidstjänst på helårsbasis, dvs. minst tio timmar per vecka, och att denna resurs i sin helhet förfogas av din verksamhet. I hyresavtalet ska din kostnad för inhyrd assisterande personal vara särredovisat och den assisterande personalens arbetsuppgifter ska vara specificerade.

Revisionsintyg

I revisionsintyget ska revisor styrka hyresavtalet och att detta inkluderar assisterande personal med en omfattning som minst utgör 25 procent av en heltidstjänstgörande assisterande personal på helårsbasis, dvs. minst tio timmar per vecka, samt att denna resurs i sin helhet förfogas av din verksamhet.

Giltighet

Vid beviljande av ny arvodeskategori börjar den gälla efter sex månader räknat från när diarieförd komplett ansökan inkommit. Därefter är startdatum första dagen i ny kalendermånad. Beviljad arvodeskategori följer enbart det egna samverkansavtalet. Beviljad arvodeskategori gäller enbart under den tid vårdgivarens verksamhet bedrivs på den adress och med de villkor som beviljad anmälan gäller.

Varje förändring vad gäller verksamhetsadress, lokaler, utrustning samt tillgång till personal ska meddelas Regionkontoret och ny ansökan skickas in för bedömning och nytt beslut.

Anmälningsblankett

Anmälan om arvodeskategoriSenast ändrad: