Direkt till innehållet

Fysisk aktivitet

Regelbunden fysisk aktivitet har bevisad effekt att kunna förebygga och behandla många sjukdomstillstånd. Högre dos fysisk aktivitet ger generellt större hälsoeffekt. Hälsovinsten är störst för de som rör sig lite och som går från låg till måttlig dos av fysisk aktivitet. Risken för skador eller komplikationer ökar vid högre/mycket högre dos.

Bild. Bilden beskriver dos-respons-sambandet mellan fysisk aktivitet, hälsa och risker för muskuloskeletala skador eller kardiovaskulära komplikationer

Allmänna råd om fysisk aktivitet

Lite fysisk aktivitet är bättre än ingen och att skapa möjligheter i vardagen för rörelse kan göra stor skillnad för hälsan. Gradvis ökning av tid och/eller intensitet minskar riskerna för skada vid fysisk aktivitet. I terapirekommendationerna finns information om de rekommendationer som gäller för vuxna, barn och unga, gravida och äldre.

Fysisk aktivitetsnivå kan uppmärksammas vid exempelvis rutinbesök inom kvinnohälsovård, barnhälsovård, årskontroller, hälsosamtal eller andra vårdbesök.

Stöd i patientmötet

Använd strukturen för arbetet med levnadsvanor: uppmärksamma, åtgärda och följ upp.

Bild. Struktur för arbetet med levnadsvanor

Uppmärksamma

Inled samtal om fysisk aktivitet med att be om lov att utforska personens vanor med fysisk aktivitet.

  • Din fysiska aktivitet kan ha betydelse för din hälsa, hur du mår och för det problem du söker hjälp för. Är det okej att vi pratar en stund om din fysiska aktivitet?

Frågorna om fysisk aktivitet och stillasittande i Region Hallands frågeformulär för levnadsvanor kan användas för att få en uppfattning om personens fysiska aktivitetsnivå. För stöd se tillhörande Region Hallands frågeformulär – stöd för tolkning (endast för nedladdning). Frågeformuläret finns att beställa kostnadsfritt via vårdgivarwebben (se rubrik Levnadsvanor).

Åtgärda

Återkoppla och diskutera svaren med personen. Bekräfta det som är hälsosamt. Vid otillräcklig fysisk aktivitet eller mycket stillasittande, ställ öppna frågor och utgå från personens tankar och funderingar:

  • Vad känner du till om hur fysisk aktivitet kan påverka din hälsa (sjukdom/tillstånd)?
  • Är det okej att jag berättar om hur fysisk aktivitet kan påverka din hälsa (sjukdom/tillstånd)?
  • Vad skulle kunna få dig att fundera på att ändra dina aktivitetsvanor?

Enkla råd

Informera kort om att fysisk aktivitet kan ha betydelse för personens hälsotillstånd. När det är relevant, uppmuntra personen till ökad fysisk aktivitet och/eller minskat stillasittande. Komplettera gärna med skriftlig information, se rubrik Levnadsvanor på broschyrbeställningen, eller digital information från www.1177.se.

Rådgivande samtal (rekommenderad åtgärd)

Innebär en mer omfattande och individanpassad rådgivning i dialog om fysisk aktivitet som kan ske vid exempelvis hälsosamtal, graviditet eller som en del av behandling. Kan kompletteras med uppföljning vid ett eller flera tillfällen. Råden bör kopplas till aktuellt hälsotillstånd. Erbjud rådgivande samtal med tillägg av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) eller aktivitetsmätare.

Kvalificerat rådgivande samtal

Kvalificerat rådgivande samtal förutsätter ämneskunskap om fysisk aktivitet och dess påverkan på hälsotillstånd samt kunna tillämpa metod som används för samtalet. Vid otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor vid graviditet är kvalificerat rådgivande samtal den åtgärd som är högst prioriterad.

Följ upp

För att utvärdera insatt åtgärd kan aktuell nivå av fysisk aktivitet bedömas på samma sätt som initialt.

Dokumentation

Arbetet med fysisk aktivitet ska dokumenteras strukturerat i VAS eller motsvarande i annat journalsystem.

Till stöd finns också en Lathund för dokumentation av levnadsvanor i VAS. Vid uppföljning ska en ny status dokumenteras.

Källor för mer information

www.1177.se, Träning och fysisk aktivitet

www.fyss.se, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2021Senast ändrad: