Direkt till innehållet

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Riksdagen beslöt den 1 januari 2020 att förena FNs barnkonvention om barnets rättigheter i svensk lag (Lag 2018:1197). Det innebär en stärkt ställning för barnets rättigheter och ett skarpare juridiskt verktyg.

Barnkonventionen består av 54 artiklar varav 4 är grundläggande principer, som alltid ska beaktas. Att säkerställa och tillgodose de mänskliga rättigheter som barn har är en ständigt pågående process.

Barnkonventionen handlar om att ta vara på barns intressen och låta dem komma till tals i alla beslut som rör dem. Barnets åsikter ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Att känna till barnkonventionens innehåll och att förstå hur den ska tolkas för att tillgodose barns rättigheter är nödvändigt för alla som i Region Hallands verksamheter direkt eller indirekt arbetar med frågor som rör barn.

Här på Vårdgivarwebben finns stöd för medarbetare och verksamheter för att inhämta barnets perspektiv och involvera barnet i vården.

Region Halland har tagit fram en rutin som vänder sig till samtliga verksamheter både i egen och privat regi där barnperspektivet ska beaktas, antingen direkt (patientnära) eller indirekt (beslut). Rutinen beskriver hur Region Halland arbetar enligt FNs barnkonvention. Rutinen hittar du i vänsterspalten, under fliken Styrande och stödjande dokument.

Barnrättsperspektivet vid verksamhetsutveckling

Verksamheter som arbetar med barn ska utarbeta metoder för genomförande av dialoger och delaktighetsprocesser med barn utifrån ett barnrättsperspektiv.

I samband med beslut och verksamhetsförändringar som rör barn samt som en del i den systematiska uppföljningen ska dessa metoder användas.

Ett verktyg som verksamheter kan använda som stöd är Checklista vid beslut som kan utgöra ett stöd i samband med verksamhetsförändringar.

Barnrättsperspektivet i patientmötet

Att samtala med barn är i grunden en fråga om barnets rättigheter. Barn ska ges möjlighet till delaktighet. Denna delaktighet består av olika delar:

  • rätt att få relevant information
  • rätt att komma till tals och bli lyssnad på
  • rätt till inflytande utifrån ålder och mognad.

Ny lag gör det straffbart att låta barn bevittna våld

I enlighet med FNs barnkonvention artikel 19  har riksdagen stiftat en ny lag som gör det straffbart att låta ett barn bevittna våld i nära relation, barnfridsbrott. Det innebär bland annat att barn blir målsägande, har rätt till målsägandebiträde, har rätt till skadestånd och att gärningspersonen kan dömas till fängelse. Lagen börjar gälla den 1:a juli

Senast ändrad: