Direkt till innehållet

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Riksdagen beslöt den 1 januari 2020 att förena FNs barnkonvention om barnets rättigheter i svensk lag (Lag 2018:1197). Det innebär en stärkt ställning för barnets rättigheter och ett skarpare juridiskt verktyg.

Barnkonventionen består av 54 artiklar varav 4 är grundläggande principer, som alltid ska beaktas. Att säkerställa och tillgodose de mänskliga rättigheter som barn har är en ständigt pågående process.

Barnkonventionen handlar om att ta vara på barns intressen och låta dem komma till tals i alla beslut som rör dem. Barnets åsikter ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Det kommer att krävas en kombination av olika åtgärder, såsom beslut, information, utbildning och samordning mellan olika aktörer på olika nivåer i samhället för att införa FNs barnkonvention i Region Halland.

Här på Vårdgivarwebben finns stöd för medarbetare och verksamheter för att inhämta barnets perspektiv och involvera barnet i vården.

Region Halland håller på att ta fram en rutin som vänder sig till samtliga verksamheter både i egen och privat regi där barnperspektivet ska beaktas, antingen direkt (patientnära) eller indirekt (beslut). Rutinen beskriver hur Region Halland arbetar enligt FNs barnkonvention. Region Hallands rutin FNs barnkonvention kommer snart att kunna gå att nå från denna sida.

Barnrättsperspektivet vid verksamhetsutveckling

Verksamheter som arbetar med barn ska utarbeta metoder för genomförande av dialoger och delaktighetsprocesser med barn utifrån ett barnrättsperspektiv.

I samband med beslut och verksamhetsförändringar som rör barn samt som en del i den systematiska uppföljningen ska dessa metoder användas.

Ett verktyg som verksamheter kan använda som stöd är Checklista vid beslut som kan utgöra ett stöd i samband med verksamhetsförändringar.

Barnrättsperspektivet i patientmötet

Att samtala med barn är i grunden en fråga om barnets rättigheter. Barn ska ges möjlighet till delaktighet. Denna delaktighet består av olika delar:

  • rätt att få relevant information
  • rätt att komma till tals och bli lyssnad på
  • rätt till inflytande utifrån ålder och mognad.

Utbildningsmaterial

En viktig del av arbetet med barnets rättigheter är att utveckla kompetensen inom området vilket kan göras på olika sätt. Det kan vara genom att som medarbetare själv gå en utbildning, det kan också vara att på arbetsplatsträffar föra diskussioner kring barnrättsfrågor.

Grundutbildning – för chefer och medarbetare

Som nyanställd och anställd inom Region Halland ingår denna grundutbildning kring FNs barnkonvention. Genomförd utbildning leder till certifiering i FNs barnkonvention. Grundutbildningen kommer snart att kunna nås via Kompetensportalen.

Fördjupning och fortbildning – kan användas på APT

SKR har tagit fram ett stödmaterial om barnets rättigheter som består av nio filmer som kompletteras med en powerpointpresentation med talarmanus, ett antal diskussionsfrågor och förslag på litteratur för den som vill fördjupa sig. Syftet med materialet är att öka kunskapen om barnets rättigheter med anledning av att barnkonventionen blev svensk lag år 2020.

Du hittar filmerna på SKRs webb, via denna länk Lärande samtal om barnets rättigheter.

Region Halland vill lyfta fem av filmerna lite extra;

- Att starta ett aktivt barnrättsarbete

- Forskning om implementeringen av barnets rättigheter

- Barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv

- Barnets rättigheter i 54 artiklar

- Artikel 2, 3, 6, 12, 4, 42

Informationsmaterial

Här finns material som kan beställas eller laddas ner.

Broschyr - Halländsk broschyr; Barns rättigheter och föräldrars ansvar. Broschyren är framtagen i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Halland och kommunerna i Halland.

Läs mer om barnets rättigheter på andra webbplatser

Information på 1177 om barnkonventionen

Barnrättsperspektivet, på Region Blekinges webbplats

SKR om barnets rättigheter

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter på riksdagens webbplats

Senast ändrad: