Direkt till innehållet

Övriga länder utländska medborgare och utlandssvenskar – Avgiftshandboken

Utlandssvenskar

Är svenska medborgare som utvandrat från Sverige och folkbokfört sig i ett annat land, dvs de är inte längre folkbokförda i Sverige.

Akut vård till vanlig patientavgift

LS § 244/95

Krav: Giltigt pass eller annan giltig handling. Det kan vara svenskt pass men det kan också vara ett pass från bosättningslandet. Det viktiga är att det för er i verksamheten framgår att person har ett svenskt medborgarskap och utvandrad från Sverige och att handling kan uppvisas om persons identitet. Saknas handling tas avgift ut enligt utomlänsprislistan.

Fullständiga adressuppgifter tas och skrivs in i VAS

Ingen kopia på giltigt pass behöver skickas till GAS.

Verksamheten har fr.o.m. 2013 rätt till ersättning enligt utomlänsprislista (efter avdrag med patientavgift) för utförd akut vård, enligt särskild rutin.

Detta gäller även barn som är födda utomlands men som har ett svensk medborgarskap. De har rätt till akut vård till vanlig patientavgift om de kan visa att de är svenska meborgare.

De har inte rätt till planerad vård enligt regler för utlandssvenskar eftersom de inte utvandrat från Sverige.

Utbetalningsunderlag för ersättning

Privat verksamhet: Utbetalningsunderlag finns på sidan Asylsökande mfl

Närsjukvård i egen regi, ADH och Psykiatrin: Behöver inte fylla i några utbetalningsunderlag

Sjukhusen erhåller samma ersättning för denna grupp som för andra patienter, abonnemang eller HSU-ersättning och inga utbetalningsunderlag behöver fyllas i.

Planerad vård

Ska sökas i bosättningslandet men om planerad vård ändå medges kan utvandrad person till övriga världen få subventionerad planerad sjukvård. Gäller inte planerad tandvård

Reglerna för planerad vård gäller inte barn som är svenska medborgare födda utomlands. De har inte utvandrat från Sverige.

Krav är att vården söks i den Region som personen var folkbokförd i vid utflytt från Sverige. För varje planerat öppenvårdsbesök betalas 6 x slutenvårdsavgift och för varje planerad slutenvård betalas 10 x slutenvårdsavgift per vårddygn. Resterande kostnad står den egna verksamheten för, dvs det är inget som ska faktureras FK på Gotland. Utbetalningsunderlag ska ej heller fyllas i.

OBS detta gäller inte för utlandssvenska personer som utvandrat till USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien, de betalar full avgift för planerad vård.

Exempel

Folkbokförd Hallänning utvandrar från Sverige och folkbokför sig i Thailand. Kommer tillbaks till Halland och önskar planerad öppenvård. Patient betalar då 6 x slutenvårdsavgiften för detta öppenvårdstillfälle. Kommer patient tillbaks igen efter 3 dagar betalas ytterligare 6 x slutenvårdsavgiften. Avgiften får inte skrivas upp i högkostnadsskyddet och avgiftstyp UL används vid registrering.

Vid planerad slutenvård gäller samma procedur som ovan men patient betalar då 10 x slutenvårdsavgiften per vårddygn.

Om folkbokförd Stockholmare utvandrar från Sverige, folkbokför sig i Thailand och kommer till Halland och söker planerad öppenvård/slutenvård får de betala den faktiska kostnaden för vården och detta för att hen inte vara folkbokförd i Halland vid utvandringen.

Arbeta och studera i Sverige

Om utvandrad svensk person återkommer till Sverige för att studera eller arbeta utan att folkbokföra sig i Sverige igen har de rätt till akut vård till vanligt patientavgift om de kan visa giltigt svensk pass eller annan handling där det framgår svenskt medborgarskap.

För planerad vård gäller samma regler som för utländska personer. Försäkringskassan på Gotland faktureras inte.

Utländska medborgare

Rätt endast till akut vård - ej subventionerad.

Utländska medborgare från övriga länder betalar avgift enligt utomlänsprislistan, kolumn 1. LS § 244/95

Planerad vård

Ska sökas i bosättningslandet men om planerad vård ändå medges betalar patienten själv hela vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan.

LS § 244/95

Studera i Sverige

En utländsk person från övriga världen som studerar i Sverige har endast rätt till akut vård som inte är subventionerad, dvs patienten betalar full avgift enligt utomlänsprislistan. Om planerad vård ges i Sverige är inte denna heller subventionerad utan patient får betala full kostnad enligt utomlänsprislistan.

Har patienten tecknat en försäkring för sin vistelse i Sverige pga studier betalar ändå patienten full avgift enligt utomlänsprislistan. Patienten får sedan kräva ersättning från sin försäkring.

Arbetar i Sverige

En utländsk person från övriga världen som arbetar i Sverige har endast rätt till akut vård som inte är subventionerad, dvs patienten betalar full avgift enligt utomlänsprislistan.

Om planerad vård ges i Sverige är inte denna heller subventionerad utan patient får betala full kostnad enligt utomlänsprislistan. Har patienten tecknat en försäkring för sin vistelse i Sverige pga arbete betalar ändå patienten full avgift enligt utomlänsprislistan.

Patienten får sedan kräva ersättning från sin försäkring. Försäkringskassan på Gotland faktureras inte

Receipt from Region Halland for outpatient care

Receipt from Region Halland for outpatient care lämnas till patient som kan få ersättning för vårdkostnader i hemlandet, exempelvis från ett försäkringsbolag, när patient betalat vårdkostnader enligt utomlänsprislista.

Dokumentet består av två sidor varav sista sidan ska fyllas i av läkare i det fall patienten begär detta. Första sidan verifieras lämpligen av kassapersonal plus mottagningens stämpel.

Sverige saknar konvention

Personer som är utländska medborgare och bosatta i länder utanför EU/EES-området med vilka Sverige saknar sjukvårdsavtal/sjukvårdskonventioner med har inte någon rätt till subventionerad vård av regionerna och landstingen. Det betyder att dessa patienter själva får betala den verkliga kostnaden för såväl akut som planerad vård.

När patient betalar avgift enligt utomlänsprislista skall ingen extra avgift tas ut för medicinsk service (labb, röntgen). Vid remiss till annan läkare skall ny avgift betalas vid remissbesöket enligt utomlänsprislistan.

Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer

Missionäret, präster och volontärer i utvecklingsländer får vård till samma avgift som bosatta i Sverige

Statligt utsända

Statligt utsända personer och deras medföljande familj får öppen vård till samma avgifter som för bosatta. Denna personkategori får sluten vård, akut och planerad, till den högsta slutenvårdsavgift för bosatta

Det som är kännetecknande för en utsänd är att personen arbetar utomlands på uppdrag av svensk statlig arbetsgivare. Under utsändningstiden är denna person folkbokförd i Sverige och betraktas som boende här. Därmed har den utsäde tillgång till vården Sverige såsom övriga boende. Dessutom kan personen i sitt utsändningsland ha tillgång till nödvändig vård till följd av förordning 883/2004 eller sjukvårdkonvention/sjukvårdsavtal

Videreremittering till annat landsting av utlandssvenskar som bor utanför EU/EES eller Schweiz

I de fall ett landsting vidareremitterar en utlandssvensk, vilket har ett akut vårdbehov som uppkommit under vistelse i landstinget, ska det remitterande landstinget ersätta vårdkostnaderna, utöver patientavgiften, till det landsting som tar emot utlandssvensken. Motsvarande gäller för planerad vård.

Om utlandssvensken behov av akut vård täcks av en sjukvårdskonvention ersätter FK på Gotland den del av vårdkostnaderna som överstiger patientavgiften.

Dialys

För att utländsk/utlandssvensk person från övriga världen ska få dialys i Halland ska överenskommelse ha gjorts med dialysavdelningen innan.  I Halland räknas detta som planerad vård vilket innebär att full kostnad tas ut för dialysbehandling.

Utländsk person betalar vad dialysen kostar Utlandssvensk person som utvandrat från Halland och söker dialys i Halland betalar enligt regler för planerad vård för utlandssvensk (se högre upp i dokumentet). Om utvandring skett från annat landsting/region än Halland betalar person vad dialysen kostar.Dokument- och länklistaSenast ändrad: