Direkt till innehållet

Beräkning av GFR

Beräkna absolut GFR

Vikt (kg)
Längd (cm)
Relativt GFR

 

Beräkning av relativt GFR

Se www.egfr.se

 

Skillnaden mellan absolut och relativt GFR

Absolut GFR beskriver den faktiska mängd plasma som passerar över filtrationsbarriären i njurarna varje minut. Eftersom den beror på kroppsstorlek skiljer den sig åt hos individer med olika längd och vikt även i avsaknad av njurfunktionsnedsättning [1]. Relativt GFR uttrycker hur stor denna mängd plasma skulle varit om njurarna satt i en person som hade en kroppsyta på 1,73 m2. Genom att relatera njurfunktion till kroppsyta möjliggör man jämförelser av njurfunktion med referensintervall och medicinska beslutsgränser.

När behöver man känna till patientens absoluta GFR?

Doseringsanvisningar för läkemedel som utsöndras via njurarna utgår oftast från absolut GFR, men man ska alltid följa läkemedelstillverkarens instruktioner. Ibland är instruktionerna otydliga och anger bara metoden med vilken man skattat absolut GFR, till exempel endogent kreatininclearance eller Cockroft-Gaults kreatininbaserade formel. Absolut GFR kan också kallas okorrigerat GFR eller absolut glomerulär filtration. Om man är osäker på vilket mått som åsyftas kan man titta på enheten, absolut GFR mäts i ml/min. Om man beställer analysen Absolut GFR på patienter ≥ 18 år i Halland får man en skattning av absolut GFR baserat på Kreatinin- och Cystatin C-koncentration (men skattat relativt GFR rapporteras också ut för varje filtrationsmarkör). Man kan även få en mätning av absolut GFR genom att göra en Iohexolbelastning.

När behöver man känna till patientens relativa GFR?

När patientens GFR ska jämföras med referensintervall och medicinska beslutsgränser, till exempel om man vill upptäcka eller utesluta en njurfunktionnedsättning, är det relativt GFR man ska använda. Om man beställer analys av Kreatinin eller Cystatin C i Halland får man patientens skattade relativa GFR vid ålder ≥ 18 år respektive ≥ 1 år. Beräkningsformlerna som används är den reviderade Lund-Malmöformeln (LM-rev) [2] respektive CAPA-formeln (Caucasian, Asian, pediatric and adult cohorts) [3]. Om man gör en Iohexolbelastning får man patientens uppmätta relativa GFR. Andra benämningar på relativt GFR är (kroppsyte-)normaliserat GFR, (kroppsyte-)korrigerat GFR eller relativ glomerulär filtration. Enheten för relativt GFR är ml/min/1,73 m2. Om man känner till patientens längd och vikt kan man själv omvandla relativt till absolut GFR med hjälp av det ovanstående beräkningshjälpmedlet.

Felkällor för kreatininskattat GFR

Muskelkött från både nötboskap, lamm, gris, fågel och fisk innehåller kreatin [4, 5] som efter förtäring omvandlas till kreatinin vilket leder till en falskt låg skattning av GFR. Samma sak inträffar om kreatin intas som kosttillskott [6]. Ovanligt stor muskelmassa (kroppsbyggare) eller liten muskelmassa (amputation, förlamning, inaktivitet, svåra sjukdomar eller hög ålder) påverkar också kreatininnivåerna vilket leder till falskt lågt respektive falskt högt skattat GFR. Även vid graviditet kan kreatininskattat GFR bli missvisande [7].

Felkällor för Cystatin C-skattat GFR

Systemisk kortisonbehandling ökar Cystatin C-nivåerna vilket leder till en falskt låg skattning av GFR [8]. Vid hypertyreos stiger och vid hypotyreos sjunker Cystatin C-nivåerna [9] trots att uppmätt GFR snarare är sänkt vid hypotyreos [10]. Vid graviditet förändras filtrationsprocessen i njurarna på ett sätt som gör att Cystatin C-skattat GFR blir missvisande [11]. En liknande förändring av filtrationsprocessen har föreslagits kunna ske även hos ickegravida (både män och kvinnor) vilket kan ge ett falskt lågt Cystatin C-skattat GFR [12].

Referenser

 1. SBU.  Skattning av njurfunktion. 2013.
 2. Nyman U et al, The revised Lund-Malmö GFR estimating equation outperforms MDRD and CKD-EPI across GFR, age and BMI intervals in a large Swedish population. Clin Chem Lab Med. 2014 Jun;52(6):815-24.
 3. Grubb A et al, Generation of a new cystatin C-based estimating equation for glomerular filtration rate by use of 7 assays standardized to the international calibrator. Clin Chem. 2014 Jul;60(7):974-86.
 4. Preiss DJ et al, The influence of a cooked-meat meal on estimated glomerular filtration rate. Ann Clin Biochem. 2007 Jan;44(Pt 1):35-42.
 5. Hunter A, The creatine content of the muscles and some other tissues in fishes, J. Biol. Chem. 1929 81: 513-523.
 6. Robinson TM et al, Dietary creatine supplementation does not affect some haematological indices, or indices of muscle damage and hepatic and renal function. Br J Sports Med. 2000 Aug;34(4):284-8.
 7. Smith MC et al, Assessment of glomerular filtration rate during pregnancy using the MDRD formula. BJOG. 2008 Jan;115(1):109-12.
 8. Risch L et al, Effects of glucocorticoid immunosuppression on serum cystatin C concentrations in renal transplant patients. Clin Chem. 2001 Nov;47(11):2055-9.
 9. Jayagopal V et al, Paradoxical changes in cystatin C and serum creatinine in patients with hypo- and hyperthyroidism. Clin Chem. 2003 Apr;49(4):680-1.
 10. Elgadi A et al, Long-term effects of primary hypothyroidism on renal function in children. J Pediatr. 2008 Jun;152(6):860-4.
 11. Strevens H et al, Serum cystatin C for assessment of glomerular filtration rate in pregnant and non-pregnant women. Indications of altered filtration process in pregnancy. Scand J Clin Lab Invest. 2002;62(2):141-7.
 12. Grubb A et al, Reduction in glomerular pore size is not restricted to pregnant women. Evidence for a new syndrome: 'Shrunken pore syndrome'. Scand J Clin Lab Invest. 2015 Jul;75(4):333-40.

Senast ändrad: