Direkt till innehållet

Subvention av läkemedel

I Sverige subventionerar staten läkemedel bland annat för att alla ska ha tillgång till bra och effektiva behandlingar. Alla läkemedel subventioneras inte. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har till uppgift att pröva vilka läkemedel som ska vara subventionerade och omfattas av högkostnadsskyddet.

Nationell subvention av läkemedel - TLV

Region Halland subventionerar i vissa fall läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet.

Region Hallands subvention läkemedel

Observera att nya ansökningar om individuella subventioner måste vara förankrade inom respektive ansökande verksamhetsledning.

Läkemedelssubvention - ansökan till Region Halland om subvention

Läkemedelssubventioner - handläggning av läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet

Rutin för extra subvention av läkemedel i Region Halland

Hantering av läkemedelsförskrivning för personer som vistas i landet utan tillstånd ("Papperslös")

______________________________________________________

Läkemedel inom Smittskyddslagen

Från och med den 1 oktober 2016 ändras rutinen för fakturering av läkemedel som förskrivs enligt Smittskyddslagen. Läkemedlen faktureras genom att apoteken i expeditionssystemet anger förmånstyp ”S”. Observera att läkemedel enligt SML till asylsökande även fortsättningsvis ska faktureras Migrationsverket, ”S” ska inte anges.

Vänligen se i övrigt den information som skickats ut från eHälsomyndigheten.

Rutinen för Region Hallands extra subventioner av läkemedel mm har uppdaterats med avseende på fakturering av läkemedel enligt Smittskyddslagen och börjar gälla 2016-10-01.

P-piller

Preventivmedelssubvention

Från och med den 1 januari 2017 är preventivmedel inom läkemedelsförmånen kostnadsfria för unga upp till 21 års ålder.

Region Halland subventionerar hormonella preventivmedel för kvinnor till och med 25 år expedition senast dagen innan 26-årsdagen). Subventionen avser preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen enligt TLV:s beslut

Eventuell begränsning i subventionen enligt TLV gäller även med avseende på den extra landstingssubventionen. Egenavgiften är högst 100 kr per år (25 kr per 3 månader).

Cerazette ut ur förmånen

Från och med 1 februari 2016 utträder P-pillret Cerazette ur förmånen.

Cerazette är originalläkemedlet, men det finns flera utbytbara generika inom förmånerna. Från och med 1 februari måste därför samtliga förskrivare, både barnmorskor och läkare, förskriva något av de generika innehållande desogestrel som finns inom förmånerna för att läkemedlet ska kunna expedieras inom högkostnadsskyddet och för att utbyte ska kunna ske på apoteket.

För mer information se TLV

https://www.tlv.se/press/ovriga-nyheter/Preventivmedlet-Cerazette-uttrader-ur-formanen/

Hormonspiralen Jaydess subventioneras

Jaydess (levonorgestrel) hormonspiral för att förebygga graviditet ingår i högkostnadsskyddet från och med 30 maj 2015 och subventioneras därmed av regionen.

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/generell-subvention/Jaydess-ingar-i-hogkostnadsskyddet/

Förtydligande angående Diane och Zyrona

Diane och Zyrona ingår inte i den extra landstingssubventionen då den godkända indikationen för dessa preparat är behandling av måttlig till svår akne och/eller hirsutism.

Individuella subventioner/undantagshantering

Ansökan om subvention av läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet

Region Halland kan i vissa fall bevilja subvention för läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet. Det gäller framförallt för preparat där läkemedelsföretaget inte har ansökt om subvention hos TLV, men även preparat där TLV avslagit ansökan om subvention kan förekomma. Subvention kan endast beviljas till patienter som är mantalsskrivna i Halland. Region Halland tillämpar i huvudsak samma kriterier som TLV. Det är vårdregionen som beslutar om subvention och patientens hemmaregion som betalar.

Följande krav måste vara uppfyllda:

Ansökan om subvention görs av förskrivande läkare.

Ansökan skickas till Regionkontoret, Kvalitet inom hälso- och sjukvård/Läkemedel.

  1. Läkemedlet måste vara skrivet på recept.
  2. Läkemedlet måste syfta till att förebygga, påvisa, lindra eller bota en sjukdom eller symtom på en sjukdom hos en människa.
  3. Läkemedlet måste vara utskrivet av någon som är behörig att skriva ut det.
  4. Det måste finnas en arbetsplatskod på receptet.
  5. Ansökan om subvention beviljas inte i efterhand.
  6. Patientens mantalsskrivningsadress ska anges på ansökan.

Ansökan hanteras av läkemedelsstrateger på Regionkontoret och Läkemedelskommitténs ordförande, vid behov i samverkan med klinisk kompetens i Läkemedelskommitténs arbetsutskott, terapigrupper och/eller andra experter. Därefter skickas underlaget till hälso- och sjukvårdsdirektören för beslut.

Ersättning till patienten

Patienten hämtar ut sina läkemedel på ett utvalt apotek. Vid första expeditionen överlämnas det brev som bekräftar att Region Halland står för hela kostnaden. Apoteket fakturerar hela summan till Region Halland.

Ett beslut om subvention är giltigt under ett år eller kortare om så angivits i villkoren. Om läkemedlet under tiden kommer in i förmånssystemet så upphör den individuella subventionen.

Senast ändrad: