Direkt till innehållet

Samverkansregler mellan vård och industri

Det finns ett regelverk som stipulerar vad som gäller när medarbetare från hälso- och sjukvård och läkemedelsindustri, medicinteknisk industri eller laboratorieteknisk industri ska samverka med varandra inom olika områden. Exempel på samverkan som inkluderas är fortbildning och information, stipendier, donationer, konsultationer och utvecklingsprojekt.

Regelverket är gemensamt framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningens service AB (LIF), Swedish Medtech och Swedish Labtech och ansvaret att efterfölja reglerna ligger lika tungt på sjukvårdens som på industrins medarbetare.

Region Halland har, genom ett beslut från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen från den 12 maj 2014, bestämt att den nationella överenskommelsen ska beaktas och tillämpas i all offentligt finansierad vård inom regionen. Det innebär att förutom regionens egen verksamhet så omfattas privata vårdgivare inom Vårdval Halland, läkare verksamma inom nationella taxan och andra privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Halland.

Alla berörda medarbetare förutsätts läsa och tillämpa de reglerna i överenskommelsen och följa den rutin för tillämpning som är fastslagen i Region Halland.

Den senaste uppdateringen av överenskommelsen gäller från 1 januari 2020.

Samverkansreglerna består av två delar:

  • En gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett förtroendeingivande sätt.
  • En bilaga med specificerade samverkanssituationer som stöd för samverkan. Bilagan kan uppdateras löpande.

Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.

Länkar till regelverk

Nationell överenskommelse om samverkansregler på SKR:s webbsida

Region Hallands rutin för tillämpning av Överenskommelse om samverkansregler

Utbildning

För att chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården ska känna sig trygga med att samverka med företag i sektorn har SKR tagit fram en webbaserad kurs. Kursen är kostnadsfri och består av fyra moduler och kan utföras i grupp eller enskilt (tidsåtgång 20–30 minuter).

Kursen är tillgänglig på SKR:s webbsida

Kontakt

Tamara Adem, ordförande, Läkemedelskommittén Halland

Alternativ kan du skicka dina frågor till lakemedelskommitten@regionhalland.se

 Senast ändrad: