Direkt till innehållet

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa/ohälsa är ett brett område som omfattar allt från främjande och förebyggande insatser till högspecialiserad vård. Området inkluderar barn, vuxna och äldre. Området är angeläget för både regioner och kommuner.

Nationellt programområde psykisk hälsa – Uppdrag

Det finns stora utvecklingsbehov inom området psykisk hälsa. Bland annat finns ett antal nationella riktlinjer som inte används på ett tillräckligt bra sätt. Med utgångspunkt i detta har fem nationella arbetsgrupper startats sedan 2018, med uppdrag att sammanställa nationella vård- och insatsprogram (VIP) som riktar sig till verksamheter inom både regioner och kommuner. Det finns många beröringspunkter med andra programområdet som kräver samverkan i arbetet. Utöver de fem arbetsgrupperna har ytterligare cirka 20 områden identifierats där det skulle behöva tillsättas arbetsgrupper inom de närmaste åren.

Området psykisk hälsa/ohälsa är ett angeläget för både regioner och kommuner. Samverkan är en utmaning på både organisations- och patient- och brukarnivå. Det finns behov av samordning och stöd för att hitta strukturer där kommuner och regioner kan samverka på sjukvårdsregional nivå. Programområdet har konstaterat att det finns begränsad tillgång till personer med rätt kompetens på länsnivå och att det finns stora vinster med effektivare arbetsformer och samarbete mellan kommuner och landsting.

Du kan läsa mer om programområdet psykisk hälsa på webbsidan framtagen av SKR gällande nationell kunskapsstyrning.

 

Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.