Direkt till innehållet

Avgifter asylsökande m fl

Betala faktura för uteblivet besök

De flesta betaltjänster som finns kommer att stängas vilket innebär att det blir svårt för asylsökande att betala sina fakturor.

Om person kommer med faktura till vården för att betala kan man lösa det via försäljningen.

Välj artikel "uteblivet besök". Glöm sedan inte att ta bort fakturan för uteblivet besök i AN12, om inte detta görs får person påminnelse

Hälsoundersökning

Enligt Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl, SFS 2008:344 ska Regionen erbjuda nyanlända personer hälsoundersökning snarast efter att de har fått sitt boende i regionen och registrerats av Migrationsverket.

I samband med att ansökan om uppehållstillstånd behandlas skall verket informera de sökande om regionens åtaganden att lämna viss hälso- och sjukvård liksom tandvård enligt denna överenskommelse. Regionservice Redovisningsservice ersätter vårdenheterna för genomförd hälsoundersökning. Tolkarvode ersätts separat. Ersättning för hälsoundersökning är 1820 kr

En hälsoundersökning innefattar enligt Socialstyrelsens Allmänna råd 1995:4,

 • individuellt hälsosamtal
 • provtagning
 • eventuell kroppsundersökning

Vårdenheten får löpande uppgifter från GAS (gemensam administrativ service) om nyanlända asylsökande.

Planerad vård

Om asylsökande, som fyllt 20 år, söker planerad vård, vård som kan vänta tills den asylsökande fått uppehållstillstånd eller avvisats, skall han/hon betala patientavgift enligt utomlänsprislista, dvs patienten betraktas som turist på tillfälligt besök och får således betala hela kostnaden själv.

Detta gäller både öppen och sluten vård. Observera dock att barn och ungdomar t o m 19 års ålder har rätt att avgiftsfritt få både akut och planerad vård.

Standardiserat läkarintyg för LUOH

Migrationsverket har tagit fram en mall för ett standardiserat läkarintyg. Läkare som skriver utlåtanden eller intyg för personer med ärende om uppehållstillstånd hos Migrationsverket, rekommenderas att använda denna mall.

Mallen har tagits fram för att underlätta för läkare att få med all den information som Migrationsverket behöver för att kunna göra en riktig bedömning enligt utlänningslagen och regeringens föreskrifter.

Debitering sker till Migrationsverket. Timtaxa tas ut.

Standardiserat läkarintyg för LUOH

Sammanfattning patientavgifter

OBS! Asylsökande/tillståndslösa barn och ungdomar har rätt att få avgiftsfri sjukvård, både akut och planerad vård fram tills den dagen de fyller 20 år.

OBS! Asylsökande/tillståndslösa 85 år och äldre omfattas av regeringsbeslutet om avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård. För asylsökande gäller det endast den vård som inte kan anstå, gäller inte för planerad vård. Regeringsbeslut 2017-01-01 Registreras i VAS med avgiftstyper för asylsökande och betalsätt Äldre.

Graviditetstest

Kostnad för graviditetstest ligger utanför Migrationsverkets ersättning. Samma regler gäller för asylsökande som för de som är folkbokförda i Halland, dvs asylsökande betalar för graviditetstest.

Preventivmedelsrådgivning och mödrahälsovård är gratis.

Labbundersökning (i samband med läkarbesök)

Provtagning 0 kr, avgiftstyp P0

Mellanliggande provtagning

Mellanliggande labbesök 50 kr, avgiftstyp A2

Läkarvård

 • Offentlig närsjukvård 50 kr, avgiftstyp A1
 • Kvälls- och helgmottagning inom närsjukvård 50 kr, avgiftstyp A1
 • Besök på akutmottagning på sjukhusen med remiss 50 kr avgiftstyp A1

  Eventuella efterföljande uppföljningsbesök läkare 50 kr, avgiftstyp A1

 • Besök på akutmottagning på sjukhusen utan remiss 450 kr, avgiftstyp A4

  Eventuella efterföljande uppföljningsbesök läkare 50 kr, avgiftstyp A1

 • 1:a remissbesök till specialistläkare 50 kr, avgiftstyp A1,

  Eventuella efterföljande uppföljningsbesök hos specialist, 50 kr, avgiftstyp A1

 • Besök för dagkirurgi, 50 kr, avgiftstyp A1

  Eventuella uppföljningsbesök efter operation 50 kr, avgiftstyp A1

 • Egenremiss till läkare specialistvården 300 kr, avgiftstyp A5

  Eventuella efterföljande uppföljningsbesök då EJ remiss har funnits 50 kr avgiftstyp A1

Sjukvårdande behandling

 • Offentlig närsjukvård 25 kr, avgiftstyp A2
 • Specialistvård 25, kr avgiftstyp A2
 • Med remiss från läkare i närsjukvård till sjukvårdande behandling i specialistvården 25 kr, avgiftstyp A2
 • Efterföljande uppföljningsbesök för sjukvårdande behandling 25 kr, avgiftstyp A2
 • Egenremiss till sjukvårdande behandling specialistvården 100 kr, avgiftstyp A6
 • Efterföljande uppföljningsbesök 25 kr, avgiftstyp A2
 • Psykoterapeutisk behandling 25 kr, avgiftstyp A2

Influensavaccination

Riskgrupp 0 kr och icke riskgrupp 25 kr, ingen registrering i VAS

Vårdgivareinitierat besök

Avgiftstyp A1/A2, 0 kr och betalsätt vgin

Sen om- och avbokning och uteblivet besök

 • Asylsökande betalar för uteblivet besök och debiteras för vad besöket skulle ha kostat, dvs 25 kr, 50 kr osv.
 • Fakturering sker från "försäljningen"
 • Faktura får inte ställas till God man då denne inte har någon försörjningsskyldighet.
 • Gäller det barn får ställa fakturan till vårdnadshavare om sådan finns. Finns ingen vuxen kan vi inte fakturera

Ingen patientavgift tas ut för

 • Slutenvård, patientkategori 26 används = Flykting, faktureras ej (asylsökande, tillståndslösa och ukrainska medborgare enligt flyktingdirektivet)
 • Förebyggande barnhälsovård och mödrahälsovård, 0 kr avgiftstyp P0/Gena

  förlossningsvård

 • Vård och åtgärder enligt smittskyddslagen A1/A2 0 kr och SMIL
 • Övriga besök som är avgiftsbefriade i regionen dvs t ex anhållen T ex A1, 0kr och Anhå
 • Hälsoundersökning/hälsosamtal beställd av annan än patienten, 0 kr, avgiftskod A3.

Åtgärder enligt Gula Taxan

Om asylsökande vill få en åtgärd enligt Gula Taxan får han/hon betala åtgärden själv eftersom hälsovård inte ingår i den vård som landstinget ersätter.

Frikort

Sjukvården utfärdar inte frikort till asylsökande. Hänvisa asylsökande till Migrationsverket där de kan ansöka om särskilt bidrag för kostnader som överstiger 400 kr. Akutbesök till sjukhus och tandläkarbesök ingår inte 400 kronors regeln.

Utomlänsflyktingar

Ersättning till vårdenheterna

Om en asylsökande får akut sjukvård i Region Halland men är bosatt i ett annat landsting/region, registrerad på förläggning utanför Region Halland, får vården ersättning för besöket enligt vanliga regler. OBS! Gäller inte Hallands sjukhus där särredovisning av asylsökande inte görs.

Region Halland får ersättning från den asylsökandes hemlandsting.

Kopia på giltigt LMA-kort, fram- och baksida, ska skickas in till Redovisningsservice.

Internadress

GAS, Redovisningsservice

Skånegatan

Halmstad

Externt

GAS Redovisningsservice

Box 517

301 80 Halmstad

På kopian ska anges besöksdatum, vårdgivarkategori, exempelvis läkare och avgift enligt utomlänsprislista, kolumnen för Västra sjukvårdsregionen minus patientavgift.

OBS! Att skicka in kopia på giltigt LMA-kort för att regionen ska få ersättning från den asylsökandes hemlandsting gäller också Hallands sjukhus.

Bilaga

Standardiserat läkarintyg för LUOHSenast ändrad: