Direkt till innehållet

Benischemi

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för kritisk benischemi (i fortsättningen: vårdförlopp) har godkänts av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS) under hösten 2020. Det finns ett pågående arbete i Region Halland för ordnat införande av detta vårdförlopp.

Kritisk benischemi är den allvarligaste formen av benartärsjukdom med kritiskt låg blodtillförsel till benet och foten. Tillståndet kan obehandlat leda till både amputation och hot mot patientens överlevnad. Många patienter är äldre och har en samsjuklighet med diabetes och hjärt- och kärlsjukdom.

I nuläget föreligger flera utmaningar i vården av kritisk benischemi. Det finns en risk att individer med kritisk benischemi identifieras för sent för att kunna rädda benet, att patienter under lång tid vårdas för svårläkta fotsår utan att den underliggande cirkulationsstörningen uppmärksammas. En del patienter har också svårt att utföra den egenvård de behöver samtidigt som deras behov av samordnade vård- och omsorgsinsatser inte alltid blir tillgodosedda.

Vårdförloppet inleds vid välgrundad misstanke om kritisk benischemi och avslutas vid uppföljning efter behandling. Vårdförloppet har som övergripande mål att skapa en välorganiserad vårdkedja som minimerar onödiga väntetider för patienten och optimerar tillgängliga resurser. Vårdförloppet ger förbättrade möjligheter att riskbedöma patienter för ett effektivt omhändertagande.

 

 

Regionala styrande dokument

Terapirekommendationer Benartärsjukdom

Terapirekommendationer Halland skrivs och revideras av terapigrupperna, bestående av allmänläkare, apotekare, sjukhusläkare och sjuksköterskor samt andra relevanta yrkesgrupper. Rekommendationerna bygger på publicerade studier, nationella och internationella riktlinjer och bästa tillgängliga evidens i övrigt. De riktar sig till alla Region Hallands förskrivare och syftet är att erbjuda ett uppdaterat, koncist och kliniskt relevant kunskapsstöd.

Terapirekommendationer - Benartärsjukdom

 

 

 Senast ändrad: