Direkt till innehållet

Avgifter öppen vård – Avgiftshandboken

Adoptioner

(Landstingsbeslut, Fu § 432/87)

Blivande adoptivföräldrar, som är folkbokförda i Halland, skall avgiftsfritt erhålla de friskintyg, vaccinationer, röntgenundersökningar och tropikutredningar som krävs inför en adoption av barn födda utomlands.

Intyg om förestående adoption måste uppvisas för att få ovanstående förmåner.

Även blivande syskon, som medföljer på resan när adoptivbarn hämtas, skall avgiftsfritt erhålla de vaccinationer som krävs inför resan.

I VAS används ”vanlig” avgiftstyp, betalsättet ”adop” och KVÅ kod ZZ001 (rutinmässig hälsoundersökning för barn)

De hälsokontroller som görs när adoptivbarn kommer till Sverige räknas normalt som sjukvård. Läkare avgör i tveksamma fall.

Registreras som ett vanligt barnbesök.

Allergitest

När patient remitterats till sjuksköterska på allergimottagning inom länssjukvården för allergitest (”pricktest”) tas patientavgift ut som för sjukvårdande behandling.

Amningsmottagning

(Landstingsbeslut, LS § 250/94)

För besök på särskild amningsmottagning inom länssjukvården tas patientavgift ut som för specialistläkare inom länssjukvård och för besök hos annan vårdgivare tas patientavgift ut som för sjukvårdande behandling inom länssjukvård.

Anhörigkontakt

Definitioner från Socialstyrelsens termbank.

Familjebesök

Öppenvårdsbesök där en eller flera personer med nära relation till en patient tillsammans med patienten möter hälso- och sjukvårdspersonal.

Anhörigsamtal

Möte där en eller flera personer med nära relation till en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal utan att patienten är med.

 • Om anhörigsamtalet har betydelse för den fortsatta vården, behandlingen av patienten och dess hälsa ska anhörigsamtalet registreras och journalföras på patient. Samtal med anhöriga är viktiga för patienten för att få det dagliga i vardagen att fungera så bra som möjligt. Ingen patientavgift tas ut av anhörig, registreras med P0 och Gena
 • Då anhörig behöver hjälp för egen del, blir anhörig själv patient i vården och journal och vårdkontakt upprättas på anhörig. Anhörig betalar för sin vårdkontakt

  Viktigt att det finns dokumenterat på anhörig då det kan ha betydelse för  framtida vårdkontakter. Om flera anhöriga behöver vård upprättas journal på alla och alla anhöriga betalar för sin vårdkontakt

 • Då anhörig blir egen patient är det ej per automatik nödvändigt att fortsätta erbjuda anhörig samtal/behandling på samma vårdinrättning som patient tillhör/tillhört. Exempelvis om anhörig träffar kurator inom specialistvården kan anhörig remitteras ut till närsjukvården för fortsatt omhändertagande.
 • När patient avlider "ingår" samtal för anhörig efteråt och vårdkontakten dokumenteras i den avlidnes journal.

Då anhörig behöver hjälp och stöd från vården och uteblir från sådant besök

Vid dessa besök kan vården ta ut avgift för uteblivet besök och fakturera anhörig.

OBS! Dessa besök är bokade på patient. Om anhörig uteblir ska inte faktura skickas till patient utan till anhörig och detta kan göras via försäljningen.

Anhörignatt BB

Partner och syskon kan om plats finns få stanna över på BB tillsammans med mamman och det nyfödda barnet/syskonet

För detta får anhöriga betala en avgift för mat och logi. Betalning sker genom fakturering. Underlaget fyller partner i på BB.

Antibiotikafri behandling

(Landstingsbeslut, LS § 89/95, LS § 244/95, LS §193/96)

Återbesök hos läkare inom 5 dagar, pga luftvägsinfektion/pneumokocker, är avgiftsfritt för patienten under förutsättning att antibiotika inte skrevs ut vid det första besöket. Syftet är att minska antibiotikaförskrivningen.

Vid det ”första besöket” får patienten en blankett, som skall lämnas i receptionen vid eventuellt återbesök inom 5 dagar. Patienten behöver då inte betala för återbesök. Vid återbesöket gör läkare ny bedömning.

Om bedömningen blir att ingen antibiotika skrivs ut vid detta tillfälle heller, så gäller reglerna om på nytt, dvs inom 5 dagar är återbesök gratis.

Detta gäller oavsett inom vilken verksamhet de efterföljande besöken sker.

Det bästa är naturligtvis att man vänder sig till den vårdcentral där man varit första gången, men det kan ju hända att de har stängt för dagen och då kan återbesöket ske på kvälls- och helgmottagningen eller akuten.

Arbetsskada

Patienter med godkänd arbetsskada skall betala ordinarie avgift för läkarvård, sjukvårdande behandling, sjukhusvård och läkemedel. Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m m, 11 §. Ingen avgift tas ut för intyg enligt arbetsskadeförsäkringen begärt av försäkringskassan.

Arbetsterapi/sjukgymnast

Patientavgift för sjukvårdande behandling tas ut för undersökning, bedömning, behandling och träning av funktions- och aktivitetsförmåga.

Avgift tas ut för den sjukvårdande behandlingen antingen den sker på mottagning, i hemmet eller på arbetsplatsen.

Avgift tas ut för besök för bedömning av behov av hjälpmedel. För enbart utprovning och eller anpassning betalar patienten ingen avgift.

För teambesök där flera yrkeskategorier, t ex sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare träffar patienten för samma åkomma skall avgift tas ut endast för en av dessa yrkeskategorier.

För efterföljande enskilda behandlingsinsatser/bedömningar betalar patienten vanlig patientavgift.

Avgift tas ut för varje behandling när flera sjukvårdande behandlingar av praktiska skäl planerats in efter varandra, t ex för att patienten ska slippa långa resor.

Patient som vid ett besök för sjukvårdande behandling i direkt anslutning även måste träffa läkare, och detta är på vårdgivarens initiativ, betalar endast avgift för den sjukvårdande behandlingen. Om vårdgivaren däremot råder patienten att ta kontakt med läkare, t ex för förlängning av remiss, ska avgift för detta läkarbesök tas ut i vanlig ordning.

För svårmotiverade patienter som saknar sjukdomsinsikt och som har ett uttalat behandlingsmotstånd kan patientavgiften nedsättas till 0 kronor. Denna möjlighet ska endast utnyttjas i undantagsfall. Medicinsk ledningsansvarig läkare eller annan ledningsansvarig person beslutar om avgiftsfrihet.

Regler om kryckkäppar, ortoser, TENS-apparat, intyg för anpassning och för regler om instruktion eller konsultation till anhörig m fl, se respektive avsnitt under rubriken Hjälpmedel

Avgiftsbefriade besök

Adoptioner (landstingsbeslut)

Hälsokontroller som görs när adoptivbarn kommer till Sverige räknas normalt som sjukvård (läkare avgör i tveksamma fall). Läs mer om detta i rubriken Adoptioner på sidan 1 i detta dokument

Anhöriginvandrade barn, folkbokförda (landstingsbeslut, LF § 112/08)

Har rätt till en Hälsokontroll. Läser mer på sidan Andra nyanlända - Vårdgivare (regionhalland.se)

Anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt (lag)

se vidare text om detta i på sidan som handlar om Polis, tull och kustbevakning

Antibiotikafri behandling, (landstingsbeslut, LS § 193/96)

Återbesök hos läkare inom 5 dagar, pga luftvägsinfektion, är avgiftsfritt för patienten under förutsättning att antibiotika inte skrevs ut vid det första besöket

Avgiftsfrihet vid sexuella övergrepp

Första besöket och det första återbesöket i vården är avgiftsfritt. Registreras med p0 och Gena

Barn och ungdomar under 20 år (landstingsbeslut)

Besök inför inskrivning/operation i öppenvård

Patient som skall opereras kommer oftast för provtagning och andra undersökningar någon eller några dagar före operationen. Ingen patientavgift tas ut vid detta tillfälle. Eventuell inskrivning i sluten vård görs först när patienten återkommer för operation.

Besök inom 24 timmar, gäller för akutklinikerna

Återbesök inom 24 timmar gäller endast på akutklinikerna då patient återkommer till en akutmottagning för samma åkomma. Läs mer i avsnittet ”Flera besök samma dag”.

Besök mellan 00-24 för Närsjukvård och Specialistvård

Återbesök hos läkare för samma åkomma på samma mottagning under samma kalenderdygn.

Läs mer i avsnittet ”Flera besök samma dag”.

Fritt återbesök/akutbesök i öppenvård efter utskrivning från slutenvård för samma sjukdom, samma dag

Återbesök/akutbesök i öppenvård för samma åkomma samma dag efter utskrivning

Flera besök samma dag för samma åkomma

Se mer information i avsnitt "Flera besök samma dag”

Forskning (landstingsbeslut, LF § 112/08)

Patienter som deltar i forskning och läkemedelsstudier (betalsätt FOLM)

Frikort för sjukvård

Vid uppnådd gräns för högkostnadsskydd, 1200 kronor per 12-månadersperiod har patienten rätt till frikort (1300 kr år 2023).

Under giltighetstiden är patienten befriad från avgifter för sjukvård inom den öppna sjukvården.

Hälsovård

Vård som inte har samband med sjukdom eller förlossning

Exempel:

 • influensa- och pneumokockvaccination av riskgruppspatienter (Folkhälsomyndighetens rekommendationer)
 • friskintyg, vaccinationer, röntgenundersökningar och tropikutredningar som krävs inför en adoption av barn födda utomlands landstingsbeslut)
 • blodgivare (landstingsbeslut), när blodcentral beställt undersökning av blodgivare

LSS - lag om Stöd och service till vissa funktionshindrade

Personkrets 1, 2 och 3 har rätt till avgiftsfria besök för stöd och service men måste visa beslut för att få det

Organdonator (landstingsbeslut)

Vård och behandling av organdonator är avgiftsfri för donatorn (betalsätt Org)

Preventivmedelsrådgivning (Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag m.m.)

Rådgivning i födelsekontrollerande syfte är avgiftsfri för patienten

Remissbesök till medicinsk service från företagshälsovård

Patient som remitteras från företagshälsovårdsmottagning betalar 0 kr vid första remissbesökt till medicinsk service

Sexuellt överförbara sjukdomar, STD, (landstingsbeslut 1987)

Läkarundersökning, laboratorieundersökning och behandling är avgiftsfria pga att de går under smittskyddslagen. Gäller även vid egen misstanke därom. (betalsätt STD)

Tvångsvård (landstingsbeslut, LF § 112/08)

Öppen- och slutenvårdsavgift enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och av domstol dömda till psykiatrisk vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Vård enligt smittskyddslagen (lag SFS 2004:168)

All undersökning, vård och behandling som behövs från smittskyddssynpunkt vid en samhällsfarlig sjukdom är avgiftsfri för patienten (betalsätt Smil)

Vårdgivarinitierat besök (landstingsbeslut)

Vid besök som bedöms nödvändigt och som görs på initiativ av vårdgivaren, kan i undantagsfall, om vårdsituationen så kräver, patientavgiften nedsättas till 0 kronor. Medicinskt ledningsansvarig läkare eller annan ledningsansvarig person, beslutar om avgiftsfrihet.

 • Om läkare, vid t ex konstaterad streptokockinfektion hos en familjemedlem, ordinerar att svalgprov skall tas på övriga familjemedlemmar är dessa prover avgiftsfria.  Konstateras sjukdom ska patientavgift tas ut på vanligt sätt för efterföljande behandlingar.
 • Detsamma kan gälla vid sjukdom på t ex daghem och förskola. Observera att läkare måste ha ordinerat provtagningen för att den ska vara avgiftsfri! Konstateras sjukdom hos någon av de undersökta ska patientavgift tas ut på vanligt sätt för efterföljande behandlingar.

Väntat mer än 30 minuter (lokalt beslut)

Läs mer om detta i rubriken ”Väntetid”. (betalsätt Vänt)

Avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård för 85 år och äldre

Riksdagen tog beslut 2016-12-15 om avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård för 85 och äldre som gäller från 2017-01-01

Även tandvård till vanlig patientavgift blir avgiftsfri.

Läs mer om detta på sidan om Avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård för 85 år och äldre.

Avgiftsfrihet för sexuella övergrepp

Från 1 mars 2023 gäller avgiftsfrihet för besök gällande sexuella övergrepp.

Avgiftsfrihet gäller för det första besöket då person uppsöker akutmottagning och för ett eventuellt första återbesöket i vården oavsett vårdgivarkategori. Detta gäller för både män och kvinnor. Då person inkommer med polis ska polis som tidigare faktureras.

Besöken i vården registreras med p0 och Gena

Avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård för 85 år och äldre

Riksdagen har 2016-12-15 sagt ja till regeringens förslag om avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård för personer 85 år och äldre dvs den öppna hälso- och sjukvård som ingår i högkostnadsskyddet. Beslutet innefattar också den tandvård som är inom ramen för vanlig patientavgift.

Beslutet gäller från 2017-01-01. Ingen återbetalning av tidigare betalda avgifter inom högkostnadsskyddet återbetalas

Gäller från den dagen person fyller 85 år

Gäller både Närsjukvård och Specialistvård.

Avgiften för MTH produkt ingår.

Slutenvård ingår inte

85 år och äldre får fortsättningsvis betala för uteblivet besök.

Gäller inte för Hälsovård enligt Gula Taxan

Beslutet gäller inte i dagsläget för asylsökande och tillståndslösa.

Gäller inte för sjukresor

Beslutet gäller för utländsk person med giltig handling som ska betala vanlig patientavgift.

Avstämningsmöte

Avstämningsmöte Försäkringskassa

Ett avstämningsmöte enligt Socialförsäkringsbalken 110 kap 14 § genomförs genom att den försäkrade tillsammans med försäkringskassans representant träffar en eller flera aktörer för att göra en bedömning av den försäkrades medicinska tillstånd, arbetsförmåga samt behov av och möjligheter till rehabilitering.

Försäkringskassan äger besöket och ansvarar för att deltagarna kallas till mötet, klarlägger syftet med mötet och vilka som skall delta.

Försäkringskassan skall inför avstämningsmötet inhämta den försäkrades samtycke till att lämna ut information om den försäkrade till övriga som deltar i mötet.

Försäkringskassan skall dokumentera vad som kommer fram under mötet enligt 1 § och omgående skicka denna dokumentation till deltagarna.

Arvode till läkare utgår enligt RFFS 2003:10, under den tid hen deltar i avstämningsmötet.

Högst 750 kr för 1:a timmen och därefter högst 375 kr per påbörjad halvtimme plus moms.

Denna avgift är reglerad i Försäkringskassan föreskrifter om avstämningsmöte och den kan inte regionerna påverka

Om patient deltar i avstämningsmötet kan det på patient registreras ett besök med besöksformen "medverkan enstaka besök". Besöket är avgiftsfritt

Om patient inte deltar i avstämningsmötet kan läkaren eller annan vårdpersonal registrera ett besök men det ska då vara med besöksformen "medverkan enstaka besök".

För registrering i VAS se Kassaregistreringsmanual

Sjukintyg utfärdas vid avstämningsmöte då FK är med:

Patient betalar inte för detta intyg oavsett om patient är med eller inte på detta avstämningsmöte. Detta är ett beslut som är taget av läkare.

Vårdenheten fakturerar FK och i dessa pengar ligger även ersättning för sjukskrivning.

Sjukintyg utfärdas vid avstämningsmöte med FK då läkare inte är med:

Är inte läkare med kan inte FK faktureras. Patient betalar för detta intyg då det likställs med ”telefonbesök”, dvs då information till läkare om förlängning av sjukintyg kommer via annan vårdgivare.

Avstämningsmöte Kommun mfl

Avstämningsmöte som initierats av bl a kommun är gratis, dvs ingen debitering sker av mötet. I övrigt gäller samma regler som ovan för patient. Läs mer om detta i rubriken ”Rehabiliteringssamtal/Trepartsmöte/Flerpartsmöte.

Barn och ungdomar

Asylsökande barn

För asylsökande barn som är bosatta i Region Halland gäller avgiftsfri sjukvård, både akut och planerad, t o m den dagen de fyller 20 år.

Barn från andra länder

Utlandssvenska och utländska barn som är bosatta inom EU/EES inklusive Norden och Schweiz och är försäkrade enligt förordning 883/2004 och förordning1408/71 har rätt till nödvändig vård avgiftsfritt under förutsättning att giltigt EU-kort eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort visas upp vid besöket.

Planerad vård ska sökas i hemlandet. Om den planerade vården ändå medges i Sverige ska intyg S2 eller E112 ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz” visas.

Intyget skaffas i bosättningslandet. Finns inte denna blankett betalas avgift enligt utomlänsprislistan.

För personer som arbetar i Sverige minder än 12 månader krävs intyg ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”

Intyg skaffas hos svensk FK. Finns inte denna blankett betalas avgift enligt utomlänsprislistan.

Utlandssvenska och utländska barn bosatta i konventionsländer utanför EU/EES - Läs mer om vilka regler som finns för våra konventionsländer på sidan om utländska medborgare och utlandssvenska från konventionsländerna

Utländska från övriga världen - Utländska personer betalar för all vård avgift enligt utomlänsprislistan.

Utlandssvenskar från övriga världen - Betalar vanlig patientavgift för akutvård under förutsättning att giltigt pass/intyg visas upp vid besöket. Kopia på pass/intyg bifogas till försäkringskassan.

Nödvändig och planerad vård ska sökas i bosättningslandet men om planerad vård ändå medges kan utlandssvensk person få subventionerad planerad sjukvård. Krav är att den planerade vården söks i det Landsting/Region som personen var folkbokförd i vid utflytt från Sverige.

För varje planerad öppenvård betalas 6 x högsta slutenvårdsavgift, dvs 600 kr

För varje planerad slutenvård betalas 10 x högsta slutenvårdsavgift, dvs 1000 kr.

Resterande kostnad står den egna verksamheten för.

Läs mer om bosatta i utlandet under huvudrubriken ”Bosatta i utlandet” eller i någon av underrubrikerna beroende på vart patienten kommer ifrån.

BVC

Besök och behandling på BVC är avgiftsfria för patienten, registreras med P0 och Gena. Även de vaccinationer som ges inom barnhälsovårdens fastställda vaccinationsprogram är avgiftsfria.

Asylsökande - Barnhälsovård ingår i den vård som regionen får ersättning för enligt överenskommelsen mellan staten och landstingsförbundet.

Utomlänspatienter - För utomlänspatienters besök på BVC debiteras respektive hemregion för vårdkostnaden enligt utomlänsprislista. Ange patientens länskod.

Ingen avgift tas ut för uteblivet besök eller sent om- eller avbokat besök

Barnhälsovårdspsykolog registreas med P0 och Gena. Avgift tas ut för uteblivet besök och sena om- eller avbokningar.

Habilitering

Avgiftsbefrielse tillämpas tills vidare inom den organiserade habiliteringsverksamheten med målgrupp barn och unga vuxna, HsS (Hälso- och sjukvårdsstyrelsen) § 226/81, RF § 115/11.

Patientavgift får tas ut för uteblivet tidsbeställt besök även för barn och ungdomar tills dagen de fyllt 20 år när återbud inte lämnats och när det inte finns godtagbart skäl för att utebli, LF § 120/99, LF § 104/00.

För utomlänspatienters besök inom habiliteringen debiteras respektive hemlandsting för vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan.

För asylsökandes besök inom habiliteringen debiteras Regionservice Redovisningsservice enligt särskilda debiteringsunderlag, se stycket Asylsökande m.fl.

Hälsovård, intyg, vaccinationer m m

 • Förebyggande vård, hälsoundersökningar, intyg, vaccinationer m m är inte avgiftsfritt för barn och ungdomar tills dagen de fyllt 20 år utan betalas enligt Gula Taxan.
 • Omskärelse av pojkar pga icke-medicinska skäl (religiösa skäl) är inte avgiftsfri. Läs mer i avsnitt Omskärelse.
 • Vid försäljning av kryckor till barn tas avgift ut som för vuxna.
 • Influensavaccinering till anhörig där barn är i riskzon, ordintör avgör om barn är i riskzon. Om ja, är vaccinenet avgiftsfritt för anhörig

Rutiner för kallelser och fakturor för uteblivet besök inom sjukvården

Kallelser för personer under 18 år (underåriga) skickas som huvudregel till den underåriges förmyndare vilket i de allra flesta fall är föräldrarna. Kallelsen adresseras då till ”målsman för NN”.

Från och med den dagen en patient fyller 18 år och vården påbörjas tidigast den dagen skickas kallelsen till patienten själv.

Fakturor; Lagändring om betalningsansvar

Genom ändring i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik med innebörd att avgifter för ett barns hälso- och sjukvård ska tas ut av barnets förmyndare ska fr o m den 1 juni 2010 faktura adresseras direkt till förmyndaren.

Om patienten är under 18 år när vården påbörjas eller när patienten uteblir från ett avtalat besök, tas avgiften ut av patientens förmyndare. Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften. Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige”.

Observera att sekretess till skydd för den underårige (se ovan) i vissa fall kan råda gentemot den underåriges föräldrar (förmyndare).

Eftersom det är svårt att generellt ange i vilka situationer sekretess råder gentemot den underåriges föräldrar, skall vid osäkerhet någon av landstingets jurister tillfrågas.

Från och med den dagen en patient fyller 18 år och vården påbörjas tidigast den dagen skickas eventuella fakturor för uteblivet besök till patienten själv.

Sjukvård

 • Barn och ungdomar har avgiftsfri sjukvård tills den dagen de fyllt 20 år när de söker vård för sjukdom eller misstanke om sjukdom, LF § 117/97. Fr om dagen då de fyller 20 år betalar de enligt vanliga avgiftsregler.
 • Remissbesök till medicinsk service och till annan läkare från t ex skolhälsovård, BVC, MVC m fl är avgiftsfria.
 • Utprovning av hjälpmedel är avgiftsfritt. Även hjälpmedlet är avgiftsfritt. Undantagna är de hjälpmedel för vilka egenavgift tas ut enligt ”Regelverk för hjälpmedel”, t ex tandemcyklar och ortopediska skor.
 • För hyra av Tens och MTH produkt tas ingen avgift ut.
 • Avgift får tas ut med ordinarie avgift för uteblivet besök, både vid läkarbesök, LF § 120/99, och sjukvårdande behandling, LF § 104/00. Detta gäller när barn och ungdomar tills den dagen de fyllt 20 år uteblir från planerat tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud och när det inte finns godtagbart skäl för att utebli. Information om att avgift tas ut för uteblivet besök skall lämnas vid tidsbeställningen.

Skolläkare

När skolläkare vid misstanke om sjukdom remitterar barn till regionens mottagningar tas ingen patientavgift ut vid remissbesöket eftersom avgiftsfri sjukvård gäller för barn och ungdomar tills den dagen de fyllt 20 år.

Ungdomsmottagning

Målgruppen omfattar ungdomar mellan 13 och till och med 23 års ålder, LS § 161/07.

Avgiftsbefrielse gäller för alla besök inom ungdomsmottagning. Registreras med P0 och Gena. Avgift för graviditetstest tas inte ut på ungdomsmottagning.

Ungdomsmottagning kan erbjuda kvinnor gynekologisk cellprovskontroll t o m det året kvinnan fyller 23 år. Cellprovskontrollen ingår i ramen för landstingets screeningprogram och gällande patientavgift tas ut.

Avgiften berättigar inte till notering på högkostnadskort för sjukvård och frikort gäller inte heller som betalning.

Besök inför inskrivning/operation i öppenvård

Provtagning eller undersökning som behöver göras inför operation eller inskrivning i slutenvården är avgiftsfri för patient.

Blodgivare

(Landstingsbeslut)

När blodcentral beställt undersökning, som har samband med blodgivningsverksamheten, av blodgivare, är undersökningen avgiftsfri för patienten.

Blodtryck

Då patient kommer till vårdcentral och själv mäter sitt blodtryck i ett blodtrycksrum ska detta besök inte registreras som ett besök och ingen avgift tas ut av patient för sjukvårdande behandling

BUP

Besök på barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning är avgiftsfria, FU § 428/90.

Vid remiss från BUP ska inte någon patientavgift tas ut vid första remissbesöket.

I de fall patient remitteras från BUP av annan anledning än ”grundsjukdomen” ska däremot patientavgift tas ut även för första remissbesöket enligt gällande regler.

Patientavgift får tas ut för uteblivet tidsbeställt besök även för barn och ungdomar till den dagen de fyllt 20 år när återbud inte lämnats och när det inte finns godtagbart skäl för att utebli, LF § 120/99, LF § 104/00. För utomlänspatienters besök inom BUP debiteras respektive hemlandsting för vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan. För asylsökandes besök inom BUP debiteras Regionservice Redovisningsservice

Dagsjukvård

Definition

Öppen vård som innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett öppenvårdsbesök normalt kräver. Dagsjukvård omfattar dagkirurgi, dagmedicin. För patienten skall det finnas en upprättad vårdplan. Inga tidsmässiga preciseringar skall tillämpas.

Patienter i dagsjukvård skall erlägga patientavgift en gång per besöksdag till dess frikort har erhållits. Om läkare på något sätt medverkar i dagsjukvården och träffar patienten tas läkarvårdsavgift ut. I annat fall tas patientavgift ut för sjukvårdande behandling.

Ett besök med betalning till Hosp registreras, övriga hosp som deltar i DagM besöket kan registrera ett DagM besök med besöksformen "medverkan enstaka besök"

Enligt § 428/1990, skall fr om 1991 förutom patientavgiften, en serviceavgift tas ut av patienter i dagsjukvård. Avgiften är ersättning för mat, kaffe o d. Serviceavgiften får inte noteras på högkostnadskort och frikort gäller inte heller som betalning.

Serviceavgiftens storlek fastställs av respektive driftnämnd.

Diabetessköterska

För sjukvårdande behandling hos diabetessköterska inom specialistvården och hos diabetessköterska, sjuksköterska, distriktsköterska samt undersköterska inom Primärvården tas avgift ut som för sjukvårdande behandling.

Fr om 2014 tas avgift ut för uteblivet beösk. Vården tar också ut avgift för sena om- avbokningar.

Dietist

Besök hos dietist räknas som sjukvårdande behandling. Patientavgift tas ut för besök hos dietist både inom närsjukvård (primärvård) och vid specialistläkarmottagning.

Distriktssköterska – provtagning

När distriktssköterska tar prover på patient i hemmet och sedan lämnar proverna vidare till laboratorium för analys skall patienten betala avgift om det är ett ”mellanliggande labbesök”. Patienten betalar patientavgiften på den mottagning/laboratorium där provet tas.

Patientavgiften för mellanliggande labbesök tillfaller den enhet som har kostnaden för analysen.

Även kommunsköterskan kan utföra provtagning, men kommunsköterska kan inte ordinera en provtagning som vi tar betalt av patient för.

I de fall läkare har ordinerat en provtagning och kommunsköterska utför den kan vi ta betalt av patient om det är ett mellanliggande prov.

Enheten som har kostnaden för analysen tar betalt av patienten för mellanliggande labbesök.

Distriktssköterska kan ibland utföra lättare provtagningar som de själva ordinerar, t ex urinprov, infektionsprov.

Då patient är på bokat planerat dsk besök och dsk ordinerar en provtagning som påvisar bakterier som läkare måste ta ställning till, registreras läkarbesöket som ett vårdgivareinitierat besök, 0 kr.

Om patient kommer på en drop in mottagning och ovan ordination görs blir det ett läkarbesök och patient erlägger avgift för läkare även om inte läkare träffar patient. Inget dsk besök registreras

Distriktssköterska – recept

Distriktssköterska, som genomgått vidareutbildning i farmakologi och sjukdomslära, har rätt att skriva ut recept på vissa läkemedel. Ingen patientavgift tas ut för dessa recept.

Drogtest

Enligt Landstingsfullmäktiges beslut, § 112/08, gäller fr om den 1 januari 2009, att patient som på eget initiativ eller underårig, som uppsöker hälso- och sjukvården för rimlig misstanke om drogpåverkan likställs med sjukvård och patientavgift tas ut enligt vanliga regler.

Analyskostnad står vårdenheten för.

Drogtest som initieras av polis, social myndighet eller av arbetsgivare definieras som hälsovård och avgift tas ut enligt Gula Taxan.

Polismyndighet debiteras enligt timtaxa. Social myndighet eller arbetsgivare debiteras för "stickkostnad" plus labbanalyser.

Om skolan begär att elev ska drogtesta sig går det under vanlig hälso- och sjukvård och patientavgift tas ut enligt vanliga regler. Analyskostnad står vårdenheten för.

Då läkare gör bedömning att drogtest ska göras pga insättning av medicin ingår drogprovtagningen i läkarbesöket. Är det ett mellanliggande prov är det 100 kr.

Faderskapsundersökning

För personer som fyllt 18 år - Patient betalar avgift enligt grupptaxa 2 i Gula Taxan för provtagning. Kostnader för Rättsmedicinalverkets labbanalys tillkommer. Provet skickas sedan till Rättsmedicinalverket, Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi, Box 1383, 581 83 Linköping.

Se Gula Taxan nr 211.

För barn som inte fyllt 18 år - Socialnämnden är skyldig att medverka till att fastställa faderskap fram till dess att ett barn fyllt 18 år. Se Gula Taxan nr 211. Mer information finns på Rättsmedicinalverket

Fertilitetsutredning

Kostnader för utredningar, behandlingar och provtagningar som görs för fertilitetsutredningar ingår i högkostnadsskyddet om de görs inom en region. Då utredningar/inseminationer görs privat och person kommer till offentlig sjukvård eller privat verksamhet med avtal med Region Halland för provtagning, får person betala hela kostnaden själv, dvs stickkostnad + analyskostnad.

Vid en IVF behandling kan det förekomma att behandlare utfärdar ett intyg. För intyget tas avgift ut enligt regler i Gula Taxan. För IVF intyg gäller enkelt intyg grupptaxa 2 + moms

Flera besök samma dag

Återbesök samma dag

Återbesök hos läkare på samma mottagning, för samma sjukdom och under samma kalenderdygn, 00.00 - 24.00, är avgiftsfritt för patienten.

Har mottagningen stängt för dagen och besöket i stället sker på en kvälls- och helgmottagning inom vårdval eller på en akutmottagning, är även detta besök avgiftsfritt för patienten, eftersom det då är omöjligt att söka vård på ”samma mottagning”.

På de akutmottagningar som har öppet dygnet runt skall dock ”24-timmarsregeln” gälla i stället, vilket innebär att återbesök på samma akutmottagning inom 24 timmar (räknat från tiden då patienten lämnade akutmottagningen) för samma sjukdom är avgiftsfritt antingen patienten kommer tillbaka på eget initiativ eller på läkares begäran.

OBS! När patient besökt en kvälls- och helgmottagning inom vårdval eller sjukhusens akutmottagningar och behöver göra ett återbesök hos sin ordinarie läkare (specialistläkare i allmänmedicin) dagen därpå, räknas detta besök som ett vanligt läkarbesök och vanlig patientavgift tas ut.

För utländsk person utan EU kort eller annan giltig handling gäller inte ovan regelverk.

För utländsk person med EU kort eller annan giltig handling gäller ovan regelverk för.

Behandling av flera vårdgivare (teambesök)

När patient får flera sjukvårdande behandlingar av flera vårdgivare, t ex sjukgymnast och arbetsterapeut, vid samma besök och det gäller samma skada, (teambesök) skall avgift endast tas ut för en sjukvårdande behandling.

Läs mer om teambesök i rubriken Teambesök under gruppen avgifter i öppenvård

När patient av praktiska skäl planerat in återbesök för olika behandlingar efter varandra tas avgift ut för varje behandling.

Om patient kommer för en mellanliggande provtagning, betalar för detta och samtidigt pratar med ssk och får en läkartid samma dag, betalar patient även patientavgift  för läkartiden inom Närsjukvården

Om ssk i samband med ett läkarbesök på begäran av läkare tar bltr, EKG, spolar öron, gör provtagning mm så ska inget ssk/usk besök registreras. Det ingår i läkarkontakten

Då ssk triagerar patient att läkarkontakt behövs under samma dag på samma vårdcentral ska inget ssk besök registreras. Detta gäller om patient får tid med en gång, får vänta 30 minuter, 1 timma eller 4 timmar

Patient som vid ett besök för sjukvårdande behandling i direkt anslutning även måste träffa läkare och detta är på vårdgivarens initiativ, betalar endast avgift för den sjukvårdande behandlingen.

Om vårdgivaren råder patienten att ta kontakt med läkare tas vanlig patientavgift ut.

Vårdgivarinitierat besök

Läs under rubriken Vårdgivarinitierat besök.

Företagshälsovård

Patient får inte räkna in avgifter för läkarvård och sjukvårdande behandling inom företagshälsovård i regionens högkostnadsskydd.

Regionens regler för sjukresor gäller inte heller.

När företagsläkare remitterar patient till medicinsk service tas ingen patientavgift ut vid första remissbesöket. Vid remiss till läkare på annan specialistmottagning än allmänspecialist tas patientavgift ut som för första remissbesök.

Försäkringsbolag

Patient som anger att försäkringsbolag skall betala patientavgiften måste ändå först betala avgiften själv. Han/hon får sedan kräva försäkringsbolaget. Försäkringsbolag som begär intyg grundat på journalanteckningar skall debiteras avgift enligt Gula Taxan.

Begär försäkringsbolag journalkopior tas avgift ut enligt ordinarie regler, se stycke om journalkopior

Graviditetstest

Avgift för graviditetstest tas ut med 150 kronor (enl Skattemyndigheten är testet momsbefriat) fr om det kalenderår kvinnan fyller 21 år.

Betald avgift får inte noteras på högkostnadskortet och frikort för sjukvård gäller inte heller som betalningssätt.

I de fall läkare, av medicinska skäl, ordinerar graviditetstest likställs testet som labprov och avgift tas inte ut.

Asylsökande

Kostnad för graviditetstest ligger utanför Migrationsverkets ersättning. Samma regler gäller för asylsökande som för de som är folkbokförda i Halland, dvs asylsökande betalar för graviditetstest. Preventivmedelsrådgivning och mödrahälsovård är gratis.

Gruppbesök

Definition - Öppenvårdsbesök där fler än en patient samtidigt möter en eller flera hälso- och sjukvårdspersonal.

Gruppbesök kan vara t ex rökavvänjning i grupp, gruppbehandling inom psykiatrin eller hos sjukgymnast, profylaxkurser, diabetesutbildning, artrosskola, glaukomskola, bassänggrupp, mödrahälsovårdsinformation i grupp och gruppaktiviteter inom BVC.

Gruppbesök ska redovisas som ett besök per patient och patientavgift tas ut som för sjukvårdande behandling med undantag för de verksamheter eller patientgrupper som är avgiftsbefriade. Då patient och anhörig är på gruppinformation registreras besök endast på patient.

Gruppinformation för anhörig där gruppen leds av två st av samma vårdgivarkategori

Vårdgivare 1:

Besökstyp: Mottagning ( om information sker på mottagningen)

Besöksform: Gruppbesök

Avgiftstyp: P0

Betalsätt: Gena

Vårdgivare 2

Besökstyp: Mottagning

Besöksform: Medverkan enstaka besök

Avgiftstyp: P0

Betalsätt: Gena

Gruppinformation för patient och anhörig där gruppen leds av två st av samma vårdgivarkategori

Vårdgivare 1:

Besökstyp: Mottagning ( om information sker på mottagningen)

Besöksform: Gruppbesök

Avgiftstyp: S1, 100 kr ( om ej barn eller 85 år och äldre)

Betalsätt: Faktura, kontant, betalkort eller brutna frikort

Vårdgivare 2:

Besökstyp: Mottagning

Besöksform: Medverkan enstaka besök

Avgiftstyp: P0

Betalsätt: Gena

Gynekologisk cellprovskontroll

I Region Halland får samtliga kvinnor i åldern 23 till 60 år inbjudan till gynekologisk cellprovskontroll. Ungdomsmottagning kan erbjuda gynekologisk cellprovskontroll t om det året kvinnan fyller 23 år.

Fr om 1 januari 2018 är gynekologiskt cellprovstagning som kvinna blir kallad till enligt plan avgiftsfri.

Uteblivet besök debiteras inte

Cellprovstagning som görs inom sjukvård är inte avgiftsfri.

Exempel: kvinna har varit på gynekologisk cellprovskontroll som hon blivit kallad till, avgiftsfri. På kontrollen upptäcks cellförändringar och fortsatt behandling och cellprovskontroller görs på kvinnokliniken. Dessa besök är sjukvårdsbseök och patientavgift erläggs utifrån vilken yrkesroll kvinnan träffar. Detta gäller även när kallelsen handlar om en cellprovskontroll.

Habiliteringsverksamhet

Avgiftsbefrielse tillämpas inom den organiserade habiliteringsverksamheten

Tidigare var det bara för barn och unga vuxna men från 1 januari 2012 tillämpas även avgiftsfrihet för vuxna, RF § 115/11.

Patientavgift får tas ut för uteblivet tidsbeställt besök när återbud inte lämnats och när det inte finns godtagbart skäl för att utebli.

För utomlänspatienters besök inom habiliteringen debiteras respektive hemlandsting för vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan.

För asylsökandes besök inom habiliteringen debiteras Regionservice Redovisningsservice enligt särskilda debiteringsunderlag, se stycket Asylsökande m.fl.

Hembesök

Måndag till söndag 00-24

Specialistläkare inom allmänmedicin och övriga specialistläkare inom vårdval Halland Specialistläkare inom allmänmedicin som inte ingår i Vårdval Halland

När ovan läkare gör hembesök hos patient skall en tilläggsavgift om 50 kronor tas ut utöver ordinarie läkarvårdsavgift. Detta gäller dygnet runt. 200 kr + 50 kr i tilläggsavgift = 250 kr.

För övriga specialister inklusive psykiatri 300 kr. Inget tillägg för hembesök.

Om hembesöket avser flera patienter tas bara en tilläggsavgift ut. Övriga patienter betalar enbart läkarvårdsavgift utan tillägg.

Vid hembesök av annan vårdgivare än läkare, t ex sjukgymnast eller kurator, tas ingen tilläggsavgift ut.

Kommunala korttidsboende:

Måndag till söndag 00-24, 0 kr

Kommunala särskilda boende för äldre måndag-söndag 00-24

Hembesök specialistvård inom allmänmedicin och övriga specialister inom vårdval Halland

Hembesök specialistvård inom allmänmedicin men utanför vårdval Halland

200 kronor, inget tillägg

Hembesök Länssjukvård, 300 kr, inget tillägg

Ordinärt boende (hemma, servicehus mm) måndag-söndag 00-24

Hembesök specialistvård inom allmänmedicin och övriga specialister inom vårdval Halland

Hembesök specialistvård inom allmänmedicin men utanför vårdval Halland

200 kronor + 50 kronor för tillägg = 250 kr

Hembesök Länssjukvård, 300 kr, inget tillägg

Kommunala gruppboende måndag-söndag 00-24

Hembesök specialistvård inom allmänmedicin och övriga specialister inom vårdval Halland

Hembesök specialistvård inom allmänmedicin men utanför vårdval Halland:

200 kronor + 50 kronor för tillägg = 250 kr

Hembesök Länssjukvård:

300 kr, inget tillägg

Hepatit B

Patient som får vaccin mot Hepatit B skall, efter tillbud med risk för blodsmitta, Hepatit B, hållas helt kostnadsfri. Har skadan skett i arbetet debiteras arbetsgivaren för patientavgift och vaccinkostnad. Om privatperson gjort sig illa och ingen uppenbar arbetsgivare finns står smittskyddsenheten för kostnaden.

För patient som tillhör vissa riskgrupper där det finns medicinska skäl att rekommendera vaccination bör samråd ske med smittskyddsläkaren

Patient som tillhör riskgrupp gällande narkotikamissbrukare, homosexuella män, betalar de för första injektionen avgiften för besök/stickavgift, dvs stickkostnad. Ingen vaccinkostnad. 2:a och 3:e injektionen är kostnadsfria.

Patient som tillhör riskgrupp ”person i direkt närhet av Hepatit B smittad person” (anhörig, partner) vaccineras enligt smittskyddslagen, dvs 0 kr

Hepatit C

Patient som smittats med Hepatit C via svensk sjukvård och har kvarstående kronisk Hepatit C är berättigad till avgiftsbefriad öppen sjukvård.

Den avgiftsbefriade sjukvården gäller all vård även vård som inte har med kronisk Hepatit C att göra. Frikort skrivs ut för ett år i taget på patientens begäran.

Meddelande till vården om vilka personer som har rätt till frikort enligt ex-gratia, Hepatit C, görs från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) via Regionservice Redovisningsservice.

Provtaning för Hepatit C

Hepatit C är en allmänfarlig sjukdom vilket innebär att provtagningen för hepatit C ska vara avgiftsfri för patienten oavsett orsak till provtagning.

Enligt smittskyddslagen ska sedan även all påföljande provtagning, vård och behandling för hepatit C vara avgiftsfri för patienten. Besöket registreras i VAS och under betalsätt anges SMIL (smittskyddslagen).

Hepatit C provtagning och handläggning

Spårning av Hepatit C hos dem som fått blodtransfusion före 1992

Socialstyrelsen har i samråd med en expertgrupp tagit fram ett förslag (våren 2007) där dåvarande landstingens huvudmän uppmanas att spåra vissa patientgrupper som fått blodtransfusion i Sverige 1965 till 1991.

Besöken är kostnadsfria för patienten (smittskyddslagen reglerar kostnadsfrihet för läkarbesök och undersökning som "föranleds av rimlig klinisk eller epidemiologisk misstanke om allmänfarlig sjukdom"). Detta hanteras på GAS.

HIV i samband med visum mm

Görs provtagning för HIV-infektion i samband med att man söker visum, arbetsintyg för vissa länder eller med anledning av giftermål för vissa utländska medborgare räknas det som hälsovård och patientavgift tas ut enligt Gula Taxan

Hyposensibilisering

När patient träffar sköterska för att få hyposens gör ssk detta på ordination av läkaren då läkare gjort en bedömning och utifrån det ordinerat dos. Läkaren är alltid ansvarig och finns på plats om något händer.

Besök bokas till läkare och patient betalar för ett läkarbesök om patient är vuxen. Läkaren skriver en journalanteckning. Sköterskan skriver en utan besöksanteckning.

Hälsoundersökning av folkbokförda anhöriginvandrade barn och unga tills dagen de fyller 20 år

Landstingsfullmäktige § 112 /08

Folkbokförda anhöriginvandrade barn har rätt till en hälosoundersökning. Hälsoundersökningen registreras med avgiftstyp A3 och betalsätt Barn, län och kommunkod ska vara halländsk.

Hälsoundersökningens innehåll bygger på Socialstyrelsens föreskrifter. Läs mer på Andra nyanlända - Vårdgivare (regionhalland.se)

Information om journalinnehåll

Vid läkarbesök i huvudsakligt syfte att läkare och patient gemensamt skall gå igenom innehållet i patientjournal, tas patientavgift inte ut.

Inhalation

När patient besöker Närsjukvård  för inhalation betraktas detta som ett läkarbesök om läkaren träffar patienten personligen, patientavgift för läkare tas ut. I annat fall är det sjukvårdande behandling.

Injektioner

Då läkare gör bedömning att patient behöver injektioner för sjukdom så som t ex B12 injektioner är det sjukvård och kostar 100 kr till ssk/dsk/usk i Primärvården som utför injektionen.

Injektioner för ÖPT eller LRV patienter i öppenvård

Dessa personer går i Primärvården till ssk för att få sina injektioner för behandling av psykos. Det står skrivit i patientens villkor för ÖPT eller LRV att de ska ta detta läkemedel och kan därför inte välja att avstå. Denna injektion är avgiftsfri för patienten eftersom det är inom ramen för tvångsvård. Dessa besök registreras med avgiftstyp S1 och betalsätt Tvång.

Kontaktsjuksköterska

Då patient är på ett läkarbesök och får sitt cancerbesked och vid samma tillfälle får träffa sin utsedda kontaktsjuksköterska ska inget besök registreras för detta då det ingår för patient få en kontaktsjuksköterska tilldelad sig.

En kontaktssjuksköterska har en roll som samordnare i vården för patient, ge råd och stöd i patientens behandling, ser till att den vården som patient behöver finns, göra patient delaktig i sin vårdplan, pratar med anhöriga mm. En viktig roll men detta är inte att likställa med sjukvård då inte kontaktsjuksköterska vid dessa tillfällen ger någon behandling, dvs vi kan inte ta ut patientavgift.

Om mottagning vill registrera ett besök för att patient ska kunna se sin tid på 1177 är det OK till att göra detta men det måste då vara med besöksformen "medverkan enstaka besök". I annat fall räcker det att skriva en rad i AN27 och endast göra en journalanteckning. Alltså inte tvingande att registrera besök.

Om kontaktssjuksköterskan också ibland har rollen som sjuksköterska och ger behandling så är det ett vanligt ssk besök och patientavgift 100 kr tas ut

Eftersom det är "medverkan enstaka besök" kan vi inte ta ut avgift för sena om- avbokningar eller uteblivna besök.

Kommunens kortidsboende

Läkarbesök för personer inskrivna i kommunernas korttidsboende är avgiftsfritt, RF § 115/11. Läkarmedverkan vid korttidsboende förändrades 2011 till att vara ett särskilt uppdrag från att under tidigare år endast omfattat råd och stöd.

Uppdraget gör ingen skillnad på om patienten vistas på korttidsboende efter utskrivning från öppenvård, eller erhållit en avlastningsplats. Uppdraget gör heller ingen skillnad på patientens ålder. Läs i VAS/Manual/Korttidsboende (KoBo) hur besöket registreras.

Kommunens särskilda boende för äldre

Patienter i kommunens särskilda boende för äldre betalar för sin sjukvård enligt ordinarie avgiftsregler.

Tilläggsavgift för hembesök tas dock inte ut.

Besök mellan läkare och patient, som sker fysiskt eller på distans, och som initieras av kommunens personal ska innehålla medicinsk åtgärd och/eller ordination för att föranleda besöksavgift.

Dessa besök ska journalföras.

Eventuella läkarbesök inom ramen för uppdraget om generella läkarinsatser i kommunens särskilda boende för äldre, enbart som konsultativt stöd till kommunens personal inom boendet, är avgiftsfria för patienten (konsultation, utfärda recept mm). Läkare måste träffa patient fysiskt eller på distans för att generera patientavgift

Provtagning är avgiftsbelagda enligt ordinarie avgiftsregler. Provtagning i samband med- eller inför ett läkarebesök är avgiftsfria.

Kopior, avskrifter och utdrag

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Se egen sida

Vad som menas med allmän handling förklaras i tryckfrihetsförordningen andra kapitlet. Med allmän handling avses handlingar som inkommit till eller upprättats hos en myndighet (en nämnd) och förvaras där t ex journalkopior, protokoll, betyg, intyg mm

RF § 33/12

Avgift för 1 - 9 kopior/sidor: 0 kronor.

Avgift för 10 kopior/sidor: 50 kr.

Avgift för 10 kopior/sidor eller fler: 50 kronor + 2 kr för varje kopia/sida utöver 10.

Beställs exempelvis 13 kopior/sidor är avgiften 56 kronor. Något maxbelopp gällande betalning av kopior finns inte. Avgift tas också ut av personer från andra länder.

Journalutlämnande ska ske i pappersformat enligt rutinen journalutlämnande.

rutin journalutlämnande

Avgift för allmän handling tas inte heller ut i följande fall:

 • Mottagare är en statlig myndighet
 • Mottagare är massmedia
 • Information avser forskningsprojekt (forskningssyfte av allmänt intresse)
 • Begäran från myndighet i tillsyns-, anmälnings-, ansvars- eller försäkringsärende
 • Då uppgiftsskyldighet enligt lag föreligger
 • Patient som erhåller journalkopior i samband med att en vårdepisod avslutas (som ett led i en information som ska lämnas till patienten) eller annars enligt vårdgivande enhets rutiner och på dennes initiativ
 • Då annan vårdgivande enhet - offentlig eller privat - som patienten har kontakt med begär handlingar. Gäller även vårdgivande enhet som finns utanför Halland.
 • Rättsmedicinalverket för utfärdande av rättsintyg

Journalkopior

Begär försäkringsbolag journalkopior tas avgift ut enligt ordinarie regler, se ovan. Begär person ut journalkopior från olika kliniker tas avgift ut från varje klinik.

Vårdenhet bör överväga att låta bli att ta ut avgift exempelvis när journalkopior returneras för att det tog för lång tid innan man fick dem.

Journalkopior då patient är avliden

Det går inte att göra försäljning på avliden

Om anhörig önskar journalkopior på avliden patient får anhörig betala enligt regler för journalkopior. Betalning görs via försäljning på anhörig

Om Försäkringsbolag önskar journalkopior på avliden skickas underlag till GAS, Team Patient för vidare fakturering till Försäkringsbolaget enligt regler för avgifter

Skicka journal

I bestämmelsen, 4 kap. 8 § SOSFS 2008:14, står att den person som lämnar ut patientuppgifter ska försäkra sig om att endast rätt mottagare tar emot uppgifterna.

Intern post

 • Journalkopior ska läggas i ett kuvert med avsändarens streckkod. Kuvertet ska förslutas. Mottagare och avsändare ska skrivas tydligt på kuvertet.
 • Lägg kuvertet i ett internpostkuvert. Var noggrann med att tydligt ange vilken verksamhet som är mottagare. Använd inte förkortningar. Kontrollera att det inte finns fler mottagare på internpostkuvertet. Skicka i den mån det går till ett sekretariat eller en sjuksköterskeexpedition. Undvik att ha enskild person som mottagare eftersom det finns en risk att kuvertet/dokumentet blir liggande hos någon som är ledig.
 • Regionservice erbjuder interna posttransporter till vissa enheter i Halland, Västra Götaland och Skåne. Se Administrativt stöd, Service - Transport av post, prover och farligt avfall, Turlista för internpostförsändelser.
 • Om adressaten är otydlig ska kuvertet återsändas till avsändaren i första hand. Finns ingen avsändare angiven skickas kuvertet till förvaltningens informationssäkerhetssamordnare.

Extern post

 • Kostnad för porto tillkommer.
 • När journalkopior skickas med extern post ska försändelsen rekommenderas.
 • Kostnad för rekavgift tillkommer alltid även när antal journalkopior inte kommer upp till en kostnad.

Titta på postens hemsida, postnord.se för att få aktuella avgifter för porto och rekavgift.

Statlig myndighet m.fl.

Porto och rekavgift tas inte ut när allmänna handlingar skickas till statlig myndighet m.fl. eftersom dessa inte betalar för kopior och avskrifter.

Loggutdrag

Enligt Datainspektionen är begäran om loggutdrag från journal gratis för patient.

Registerutdrag

Enligt Datainspektionen § 26 är registerutdrag gratis en gång per år.

Översättning av journaler till främmande språk

Rutinerna för hantering av patientuppgifter ska säkerställa att en patient kan ta del av sin patientjournal på ett sådant sätt som han eller hon kan förstå. 4 kap. 13 § SOSFS 2008:14.

Vården ska låta utföra och bekosta översättningar av journaler i det fall patienten begär detta. Regionens upphandlade översättningstjänster ska anlitas.

I de fall patient varit utomlands, fått vård och har kopia med sig hem på annat språk än Engelska, bedömer läkare om behov finns av att få kopian översatt. Om läkare anser sig behöva kopian översatt ska vårdenheten bekosta översättningen.

I de fall läkaren inte anser sig behöva kopian översatt men patient själv vill att läkare ska ta del av informationen, får patient själv bekosta översättning.

Översättning av intyg till främmande språk

Eftersom vi redan idag har en regionövergripande rutin som anger att patientjournalen alltid ska innehålla intyg, vilket avser både intyg som inkommit till vårdgivaren och som upprättats av vårdgivaren, så utgör ett intyg en journaluppgift som då också omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter om översättning och tolkning av patientuppgifter.

Vården ska låta utföra och bekosta översättningar av journaluppgifter (inklusive intyg som ska finnas i journalen) om patienten har behov av att få uppgifterna översatta och begär detta.

Skicka journalkopior till utlandet rekommenderat

Journalkopior eller annan handling som ska skickas rekommenderat läggs i ett slutet kuvert märkt med utlandsadress och att det ska skickas REK. Lägg det slutna brevet i ett intern kuvert och skicka till Regionkontorets Serviceteam. Tfn om det behövs: 010- 47 61 900, val 4

Kurator

För besök hos kurator tas patientavgift ut som för sjukvårdande behandling med nedanstående undantag. Ingen avgiftsfrihet för första besöket hos kurator.

Undantag (patientavgift 0 kr)

 • Patientförsäkringsärenden
 • Anmälningar till HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd)
 • Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning
 • Svårmotiverade patienter som saknar sjukdomsinsikt och som har ett uttalat behandlingsmotstånd. Medicinskt ledningsansvarig läkare eller annan ledningsansvarig person beslutar om avgiftsfrihet.
 • Anhörigsamtal
 • Smittspårning vid sexuellt överförbara sjukdomar

Kvinnohälsovården

Besök och behandling på kvinnohälsovården är avgiftsfritt för patienten. Dock tas avgift ut för graviditetstest fr om det kalenderår kvinnan fyller 21 år (enligt Skattemyndigheten är testet momsbefriat). Betald avgift får inte noteras på högkostnadskortet och frikort för sjukvård gäller inte heller som betalningssätt.

Förlängning av sjukintyg

Förlängning av sjukintyg för gravida kvinnor kostar inte då de utförs av läkare på kvinnohälsovården.

Remiss från kvinnohälsovården

Remitteras patient från kvinnohälsovården till annan mottagning för kompletterande undersökning, tas ingen patientavgift ut under förutsättning att undersökningen kan anses ingå i kvinnohälsovården.

Denna bedömning skall göras av remitterande läkare. Det kan t ex gälla patienter som är i särskilt behov av specialistundersökning under graviditeten (sk riskgrupp), fosterdiagnostik, graviditetsövervakning mm.

När patienten remitteras från kvinnohälsovården till annan mottagning med anledning av befarad sjukdom skall däremot patientavgift tas ut vid remissbesöket. Eftersom det här är fråga om åtgärder utanför kvinnohälsovårdens verksamhet, betraktas remissbesöket som ett vanligt läkarbesök. Vanlig patientavgift tas ut för första remissbesöket eftersom avgift inte betalts vid det besök då remissen utfärdades.

Basmödravården är avgiftsfri men vård utöver detta som inte kan anses ingå i basmödravård får kvinna betala för

Exempel.

Kvinna med diabetes blir gravid och remiss skrivs till t ex en dietist. Kvinnan ska betala ordinarie patientavgift hos dietist eftersom detta är en åtgärd utanför kvinnohälsovården.

Gravid kvinna får diabetes under sin graviditet. Kvinnan blir remitterad till t ex dietist. Kvinnan ska betala ordinarie patientavgift då detta är åtgärd utanför kvinnohälsovården.

Gravid kvinna mår illa under sin graviditet och droppbehandling krävs. Droppbehandling kan ges både i sluten- och i öppenvård. Kvinna betalar i dessa fall vårddygnsavgift alternativt en öppenvårdsavgift.

Kvinnohälsovårdspsykolog

Besök till kvinnohälsovårdspsykolog registreras  med P0 och Gena. Avgift tas ut för uteblivet besök och sen om- eller avbokningar

Utomlänspatient

För utomlänspatienters besök på kvinnohälsovården debiteras respektive hemlandsting för vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan.

Asylsökande

För asylsökande m fl debiteras Regionservice Redovisningsservice enligt utomlänsprislistans kolumn för Västra sjukvårdsregionen.

Utländska personer som deltar i t ex familjeträffar, föräldrautbildning mm

Det kostar inget extra att delta i dessa grupper för icke folkbokförda kvinnor. Det ingår i kostnaden som de betalar för barnmorskebesöken att få vara med på utbildningar, träffar som anordnas.

Labbesök

Mellanliggande provtagning kostar.

Provtagning i direkt anslutning till- eller inför en bokad vårdkontakt (fysiskt besök eller distanskontakt) är avgiftsfritt.

Bokad telefonkontakt berättigar inte avgiftsfri provtagning.

Komplettering av prover som tillhör en tidigare vårdkontakt och görs inom en vecka är avgiftsfritt för patienten.

Om patient kommer för en mellanliggande provtagning och samtidigt begär en läkarkontakt får patient även betala för läkarbesöket då inte provtagning var inför ett planerat besök.

Flera provtagningar

Mellanliggande provtagning med flera remisser som kostar

- Patient betalar endast för en provtagning och en registrering görs.

Avgiftsfri provtagning men patient ”passar även på” att ta ett prov som kostar (t ex PK)

- Patient betalar för PK provet, en registrering görs.

Avgiftsfri provtagning men patient ”passar även på” att ta flera prover samtidigt som har en kostnad på sig t ex ett PK prov

- Patient betalar PK provet, en registrering görs.

Viktigt att endast ett besök i alla fallen registreras, det är bara en patientkontakt.

Länk nedan är till en sida på Intranätet där det finns en förteckning över privata vårdgivare som är offentligt finansierade av Region Halland.

Eftersom detta dokument finns på Intranätet kan inte de som arbetar på extranätet klicka på nedan länk.

För patienter från nämnda vårdaktörer gäller samma patientavgift vid provtagning

Privata vårdgivare

Svenska personer med vård utomlands men där provtagningen görs i Sverige

Ibland söker boende i Sverige vård i annat land och får också då provunderlag med sig till Sverige för provtagning. I dessa fall ska patient betala sin provtagning enligt utomlänsprislistan för en mellanliggande provtagning. Remissvar går till patienten som får ha det tolkat av utfärdaren.

Då person kommer till Vårdcentral

Vårdcentralen skapar ett remissunderlag och sätter sig själva som remittent. Kemlab fakturerar vårdcentral för analyskostnad

På remissunderlaget ska det framgå att analyssvar skickas till patient.

Provtagning med utländsk provtagningsremiss

Läkarvård

Läkarvård är vård som ges av läkare pga misstanke om sjukdom. Läkarvård kan vara ett personligt möte mellan läkare och patient men det kan också vara ett möte via en distanskontakt via telefon, via videolänk eller via skrift. En distanskontakt ska ersätta ett fysiskt besök och vara överenskommet med patient. Avgift för en distanskontakt är detsamma som vid ett personligt möte med läkare.

Patientavgiften inkluderar även de läkemedel som ges av sjukvårdspersonal vid polikliniska operationer, cytostatikabehandlingar samt dialysvätskor vid dialyser på sjukhusen, LS § 84/97.

I läkarbesök ingår medicinsk service. Medicinsk service = Labb och röntgen.

Om läkare under besökets gång önskar att det utförs t ex ett EKG, Bltr mm av ssk, så ingår det också i läkarbesöket. Inget ssk besök ska registreras för detta.

Om ett ssk besök måste registreras SKA besöksform ”medverkan enstaka besök” användas. Detta besök räknas då inte i den officiella statistiken eller generar en ersättning.

Läkemedelsintag och läkemedelsdelning

Då person kommer för att hämta medicindelning för en vecka, alternativt kommer och för att inta en Antabus eller annan medicin och blåsa i alkomätare likställs detta med sjukvårdande behandling och det kostar 100 kr för patient. Vi har på detta viset en gemensam rutin med Hallands sjukhus och Psykiatrin.

Samma gäller om ssk måste göra ett hembesök för att ge medicin

Mammografi

Region Halland har beslutat om åldersintervallet 40 - 74 år för hälsoundersökningar med mammografi. Hälsoundersökningarna görs med 20 - 22 månaders intervall. Fr om den 1 juli 2016 är mammografin avgiftsfri för alla kvinnor. Uteblivet besök debiteras inte.

Läs mer om mammografi och hälsoundersökningen på 1177.se

Nätläkare

Då patient kontaktat Nätläkare och läkare önskar en provtagning på patient, så ingår provtagningen i patientens Nätläkarbesök. Vårdcentral fakturerar nätläkare stickavgiften och klinisk kemi fakturerar analyskostnaden. Om analysen görs på den egna vårdcentralen kan vårdcentral fakturera även analyskostnaden upptill stickavgiften. Rutin fakturering nätläkare

Om nätläkare önskar en utredande undersökning såsom Spirometri bokar patient in ett sådant besök till sin listade vårdcentral. En spirometri till ssk kostar 100 kr och patient får betala detta. I dessa fall kan man inte fakturerar Nätläkaren någon avgift då vårdcentral fått in patientavgift från patienten. Skillnad mot provtagningen ovan då patient inte betalar för denna på vårdcentralen.

Oftalmologassistent/ögonsjuksköterska

Behandling/undersökning hos oftalmologassistent eller ögonsjuksköterska på specialistläkarmottagning är sjukvårdande behandling och patientavgift ska tas ut. Undersökning som görs i samband med ett läkarbesök ingår i läkarvårdsavgiften

Omskärelse

Region Halland utför inte omskärelse pga religösa skäl. Region Halland har avtal med Region Skåne dit vårdnadshavare får vända sig. Vårdnadshavare får bekosta detta själv. Region Halland utför omskärelse som är på medicinska grunder och då är det ett vanligt Dagkirurgist besök eller mottagningsbesök.

Organdonation

Vård och behandling av organdonator är avgiftsfri för donatorn. Uteblivet besök debiteras. Alla kostnader och inkomstförluster ska ersättas.

Kostnaderna ersätts av det landsting/region som mottagaren av organet behandlas i. Donator får spara på kvitton mm och lämna till det behandlade sjukhuset. De ekonomiska frågorna tas om hand av kurator på den njurmedicinska kliniken där utredningen sker.

Kontakta gärna den njurmedicinläkare eller klinik som ansvarar för vården av din närstående.

Palliativt konsultteam

Specialistsjukvård

Följande patientavgifter gäller när patienten träffar:

Läkare

 • som inneliggande patient, konsultbesök, ingen avgift
 • på mottagningen, vanlig patientavgift
 • i hemmet, vanlig patientavgift (ingen hembesöksavgift)
 • för stödsamtal/vägledning/instruktion i hemmet och på sjukhuset, 0 kr

Sjuksköterska

 • som inneliggande patient, konsultbesök, ingen avgift
 • på mottagningen för behandling, t ex injektioner, vanlig patientavgift
 • i hemmet för behandling etc, vanlig patientavgift (ingen hembesöksavgift)
 • för stödsamtal/vägledning/instruktion i hemmet och på sjukhuset, 0 kr

Patient som vägrar identifiera sig

Vägrar patient att identifiera sig vid kontakt med sjukvården tas avgift ut enligt utomlänsprislistan för besöket då verksamheten inte vet om patient är utvandrad eller utländsk.

Poliklinisk operation/dagkirurgi

Poliklinisk operation definieras som en mindre omfattande kirurgisk åtgärd där patienten inte har behov av postoperativ övervakning.

Dagkirurgi definieras som dagsjukvård där den kirurgiska åtgärden normalt kräver att patienten får anestesi och en period av postoperativ övervakning.

Patientavgift tas ut som för övrig specialist för poliklinisk operation på en operationsavdelning/mottagning och för dagkirurgi.

Den lägre patientavgiften för 1:a remissbesök gäller inte vid dessa besök. FU § 307/91. I patientavgiften ingår de läkemedel som ges av sjukvårdspersonal vid en poliklinisk operation eller dagkirurgi, LS § 84/97.

För asylsökande gäller annan patientavgift. Se under stycket om Asylsökande, Sammanfattning patientavgiftsregler.

Preventivmedel/födelsekontroll

Rådgivning, recept, insättning/utprovning/kontroll

Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning är avgiftsfri för patienter enligt Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

RF beslut § 54 

Fr om 1 januari 2014 tas avgift ut för uteblivet besök och sen om- avbokning när det gäller besök för födelsekontrollerande åtgärder, t ex rådgivning och utprovning, insättning, avlägsnade eller kontroll av preventivmedel.  Ingen avgift för uteblivet besök eller sen om- avbokning tas ut för graviditetsbesök på Kvinnohälsovården

Utskrivning av recept för preventivmedel, inklusive recept för "p-spruta" är avgiftsfritt.

Förnyelse av recept per telefon är avgiftsfritt. Patienten betalar för preventivmedlet på apoteket.

Insättning, kontroll eller avlägsnande av spiral, samt utprovning eller kontroll av pessar är avgiftsfritt. Gäller även injektion för ”p-spruta”.

Om kvinna får preventivmedel pga av sjukdom är inte preventivmedlet avgiftsfritt. Kvinna betalar då för sitt sjukvårdsbesök. Preventivmedel är bara avgiftsfritt när det handlar om födelsekontrollerande åtgärder

Kondomer tillhandahålls gratis på länets ungdomsmottagningar.

I Halland tillämpas genom beslut i Landstingsfullmäktige sedan 2002 subvention avseende hormonella preventivmedel (ATC-kod G03A).

Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna:

 • Avgiftsfritt för unga under 21 år. Detta är reglerat i lag (2002:160) om läkemedelsförmåner
 • För kvinnor mellan 21–26 år är preventivmedel subventionerat (januari 2014). Innebär att den enskildes kostnader inte ska överstiga 100 kr per år för preventivmedel

Egenavgiften för preventivmedel, att betala på apoteket, är

 • För 3 månaders förbrukning 25 kronor
 • För 6 månaders förbrukning 50 kronor
 • För 12 månaders förbrukning 100 kronor
 • För medel som har längre varaktighet än 12 månader gäller att egenavgiften är 100 kronor som ett engångsbelopp då preparatet löses ut på apoteket.

Kopparspiral

Kopparspiral har jämställts med hormonspiral i RF-beslut, Hormonspiral ingår i subventionerade preventivmedel.

 • Avgiftsfritt för unga under 21 år
 • 100 kr för kvinnor mellan 21-25 år
 • Fyllda 26 år Självkostnad (170 kr plus moms )

Abort, sterilisering

Kirurgisk abort och sterilisering räknas som en poliklinisk operation och patientavgift tas ut som för övrig specialistläkare. I de fall patienten inte träffar läkare utan endast sköterska/barnmorska för medicinsk abort tas patientavgift ut som för sjukvårdande behandling. Även återbesök efter abort är avgiftsbelagt.

Asylsökande

Kostnad för kopparspiral ligger utanför Migrationsverkets ersättning. Samma regler gäller för asylsökande som för de som är folkbokförda i Halland, dvs asylsökande betalar för kopparspiral. Preventivmedelsrådgivning och mödrahälsovård är gratis

Projektgrupper

Enligt landstingsbeslut, LS § 428/90, ska avgift tas ut för projektgrupp.

Med projektgrupp avses verksamhet riktad till t ex personer som är medicinskt färdigbehandlade och som på frivillig basis deltar i aktivitet som regionen erbjuder. Deltagare i projektgrupp likställs med friskvård och omfattas inte av Hälso- och sjukvårdslagen, ej heller av begreppet hälsovård.

Betalning för deltagande i projektgrupp registreras i kassa som försäljning då registreringen ej ska leda till besök. Avgift för denna typ av projektgrupp fastställs av respektive driftnämnd och avgiften ska vara lika allmännyttans avgifter. Landsting eller region får inte konkurrera med en lägre avgift på en öppen marknad där andra aktörer/företag erbjuder jämförbara tjänster.

OBS! ”Projektgrupper” ska inte förväxlas med Särskilt Livsstilsstöd. Se Särskilt Livsstilsstöd.

PSA-undersökning

Tjänstemannabeslut, Ls 080300-1

För läkarbesöket tas vanlig patientavgift ut. Eventuellt PSA-prov ingår i patientavgiften. PSA-prov sker om vårdgivare finner det medicinskt motiverat först efter samtal och undersökning av prostatan. PSA- prov sker inte enbart på patientens önskemål.

Psykoterapeut

Landstingsbeslut LF § 97/07)

Psykoterapeutisk behandling jämställs med sjukvårdande behandling. Patientavgift tas ut som för sjukvårdande behandling både inom närsjukvård, länsvård och inom psykiatrin.

För att utöva psykoterapeutisk behandling måste vårdpersonal vara leg psykoterapeut med legitimation från Socialstyrelsen.

För att vara leg psykoterapeut krävs steg två-utbildning samt prövning av Socialstyrelsen som utfärdar legitimationen.

En legitimerad psykoterapeut skall i samband med sin yrkesutövning ange sin grundutbildning. Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659). Behandlingar som t ex testning eller bedömning räknas också som sjukvårdande behandling och patientavgift ska tas ut.

Riktade hemsjukvårdsbesök

Ska alltid göras fysiskt med patient. Omfattar Inskrivningssamtal och Brytpnunktssamtal. Läs mer i rutin om b la registrering

Riktade hemsjukvårdsbesök rutin

Rehabkoordinator

Rehabkoordinator arbetar på patients uppdrag och är patientens ombud och ska råda, stödja och kartlägga möjligheter för patienten att komma tillbaks till arbetslivet efter en sjukskrivningsperiod.

Alla besök till Rehabkoordinator är avgiftsfria, även kartläggande samtal från 2021-01-01

Besök registreras på vårdgivarkategori "Reko" inte  på den vgkat som vårdpersonalen faktiskt är, exempelvis arbetsterapeut, kurator m fl.

Rehabiliteringssamtal/trepartsmöte/flerpartsmöte

Rehabiliteringssamtal/trepartsmöte/flerpartsmöte likställs med samordnad vårdplanering i både innehåll och tid.

Den samordnade vårdplaneringen kan exempelvis vara läkare/patient/arbetsgivare eller läkare/patient/arbetslivsförvaltning eller Rehabkoordinator/patient/arbetsgivare mfl

Ingen patientavgift tas ut av patienten och vårdgivaren kan inte heller debitera arbetsgivare eller arbetslivsförvaltning, Ls 080300-4.

Remissbesök

I patientavgiften för läkarvård ingår remiss till medicinsk service (laboratorie- och röntgenundersökningar) som tillhör läkarbesöket även om proverna måste tas vid olika tillfällen för att analysen skall bli fullständig.

1:a remiss till annan läkare kostar fr om 2012, 100 kr.

Från 2022-01-01 gäller endast regeln 1:a remiss 100 kr när remiss kommer från Närsjukvård till Specialistvård.

1:a remiss 100 kr gäller inte längre mellan olika specialiteter dvs från kirurg till medicin. Dessa remissbesök kostar 300 kr

1:a remiss 100 kr gäller inte heller för remisser som skickas inom samma klinik eller om remiss skickas från Specialistvård till Närsjukvård, ordinarie patientavgift tas ut

1:a remiss 100 kr gäller inte heller för besök inom dagkirurgi, poliklinisk operation på en op avdelning/mottagning eller till Anestesikliniken för åtgärd/behandling. Ordinarie patientavgift tas ut.

100 kr gäller inte som avgift för uteblivet besök, den gäller bara som patientavgift om patient kommer på sitt bokade besök. För uteblivet besök gäller 300 kr

När patient betalt 450 kr för besök på sjukhusens akutmottagningar behöver patienten inte betala för vidareremittering till specialist-/akutmottagning inom 24 timmar.

Då patient betalt 300 kr för besök till specialist på mottagning och då specialist remitterar patient till sjukhusens akutmottagningar direkt, dvs innan 24.00 samma dag, betalar inte patient för akutbesöket. Samma gäller om specialistvårdsläkaren skickar patient direkt till annan specialist för omhändertagande.

För remiss till läkare inom samma klinik eller till lägre vårdnivå tas patientavgift ut som för övrig specialist alternativt som för allmänspecialist, dvs besöket betraktas som ett återbesök/nybesök.

Patient som remitteras från företagshälsovårdsmottagning betalar patientavgift som för första remissbesök och 0 kr vid första remissbesöket till medicinsk service t ex röntgenundersökning.

Ingen patientavgift tas heller ut för labbprover som tillhör det betalda läkarbesöket.

Patient som remitteras över länsgräns får vid remissbesöket betala avgift efter de remissregler som finns i Region Halland.

Avgiftsfri labbundersökning gäller också inför ett betalt sköterskebesök.

Labbprover med remisser från olika vårdenheter

Patient som vid samma besök tar labbprover med remisser från olika vårdenheter betalar patientavgift som för ett besök. Är ett labbesök avgiftsfritt och övriga labbesök avgiftsbelagda tas avgift ut som för ett besök.

Labbprover som inte ingår i det betalda läkar- eller sköterskebesöket

Patientavgift tas ut för labbprover som saknar orsakssamband med det betalda läkar- eller sköterskebesöket.

Exempel: Patient tar prover som doktorn ordinerar. Samtidigt vill patienten ta Waranprov som inte har samband med läkarbesöket. För detta Waranprov tas avgift ut som för mellanliggande labbprov.

Labbprov efter läkemedelsgenomgång enligt Socialstyrelsens definition

Labbprov som tas på patient efter läkemedelsgenomgång som utförts enligt Socialstyrelsens definition eller efter en förändrad ordination efter läkemedelsgenomgång enligt SoS räknas som vårdgivarinitierat besök och är avgiftsfritt.

Patient som kallas till 1:a remissbesök och/eller pol op

I det fall 1:a remissbesök för undersökning på specialistmottagning övergår till att bli poliklinisk operation tas patientavgift ut för poliklinisk operation. Avgift som för 1:a remissbesök gäller inte vid pol op.

I det fall besöket är ett 1:a remissbesök för undersökning på specialistmottagning tas gällande patientavgift för 1:a remissbesök ut.

Egenremiss

Vid egenremiss gäller ingen subventionering av patientavgift. Patient betalar vanlig patientavgift.

Rätt att utfärda avgiftsfria remisser till medicinsk service samt remisser där avgift för 1:a remissbesök till annan läkare tas ut, har följande:

 • Regionanställd läkare i Halland eller annat landsting eller region
 • Offentligt finansierade läkare anslutna till Region Halland eller annat landsting eller region
 • Läkare vid företagshälsovårdmottagning
 • Läkare, anställd av studerandehälsovårdsorganisation (gäller vid högskola motsv)
 • Tandläkare som ger tandvård till öppenvårdsavgift till vissa grupper

Följande remissbesök har ingen nedsättning av patientavgiften:

 • Remiss från privat läkare som inte är ansluten till regionen. Vid remiss till medicinsk service skall den remitterande läkaren även betala kostnaden för analysen/röntgenundersökningen
 • Remiss till sjukvårdande behandling
 • Remiss till poliklinisk operation eller dagkirurgi
 • Remiss från privat leg kiropraktor och naprapat till skelettröntgen. Fr o m 1 juli 2009 betalar remittenten kostnaden för analyser och röntgenundersökningar, LS § 117/08.
 • Remiss till hälsovård

Mellanliggande labbesök

Provtagningar utan direkt samband med ett läkarbesök, sk mellanliggande labbesök, är avgiftsbelagda för patienten.

Läkarvårdsavgift ska endast tas ut i de fall läkare medverkar i provtagningen eller analysen av provet och personligen träffar patienten.

Patienten betalar patientavgiften på den mottagning/laboratorium där provet tas.

Vid remiss från nedanstående läkare betalar patienten som för ett mellanliggande labbesök eller avgift som för specialistläkare inom länsvård vid röntgenundersökning.

 • privat specialistläkare som ej är ansluten till regionen
 • läkare vid MVC (avgiftsfritt i vissa fall)

Översättning av remisser till främmande språk

Rutiner för hantering av patientuppgifter ska säkerställa att en patient kan ta del av sin remiss på ett sådant sätt som han eller hon kan förstå. 4 kap. 13 § SOSFS 2008:14.

Vården ska låta utföra och bekosta översättningar av remisser i det fall patienten begär detta. Regionens upphandlade översättningstjänster ska anlitas.

Remisskrav till underleverantör inom Vårdval Halland

Med underleverantör avses en privat utförare av hälso- och sjukvårdstjänster som inte är offentligt finansierad genom Region Halland.

Vårdenheter har i vissa fall valt att samverka med privat underleverantör för att tillgodose patienternas behov av vård.

Beroende på hur nära knuten underleverantören är vårdenheten, kan i vissa fall krävas remiss/betalningsförbindelse från patientens valda vårdenhet för att besöka underleverantör.

Underleverantörens verksamhet åtskild från vårdenheten

Remisskrav råder till underleverantör som, enligt Vårdval Hallands Modellbeskrivning, har en verksamhet som är åtskild från vårdenheten. Detta gäller oavsett vårdgivarkategori.

Faktorer som indikerar att underleverantörs verksamhet är åtskild från vårdenheten är:

 • Verksamheten bedrivs under eget namn (skyltat med företagsnamn, logga eller dylikt)
 • Verksamheten bedrivs i egna lokaler.
 • Tidbokning på eget telefonnummer, webbplats etc.
 • Dokumentation sker i eget journalsystem.
 • Ankomstregistrering sker i eget kassasystem.
 • Redovisning till regionen separerad från vårdenheten.
 • Egen marknadsföring.
 • Avtal med flera vårdenheter.

Den invånare som gjort sitt val på den vårdenhet som tecknat avtal med sådan underleverantör som bedöms som åtskild betalar vanlig patientavgift. Remiss krävs.

Vanlig patientavgift gäller inte för patient som gjort sitt val på någon annan vårdenhet.

Underleverantörens verksamhet integrerad i vårdenheten

Det finns däremot inget remisskrav till t. ex kiropraktor eller sjukgymnast som är anställd på vårdenheten eller som underleverantör utgör en integrerad del i vårdenhetens verksamhet. Detta gäller oavsett vårdgivarkategori.

Faktorer som indikerar att underleverantörs verksamhet är integrerad i vårdenheten är:

• Verksamheten bedrivs under vårdenhetens namn.

• Verksamheten bedrivs i vårdenhetens lokaler.

• Tidbokning på vårdenhetens telefonnummer, Mina vårdkontakter eller på vårdenhetens webbplats.

• Dokumentation sker i vårdenhetens journalsystem.

• Ankomstregistrering sker i vårdenhetens kassasystem.

• Redovisning till regionen integrerad med redovisningen från vårdenheten.

• Ingen egen marknadsföring.

• Avtal och samverkan med endast en (1) godkänd vårdenhet i Vårdval Halland.

Vårdenheten och sådan integrerad underleverantör kan även ta emot patienter som inte valt vårdenheten i fråga. Vanlig patientavgift gäller.

Remiss krävs inte.

Riktade hälsosamtal till 40 åringar

Riktade hälsosamtal i Region Halland.docx (sharepoint.com)

Screening

Aortascreening 65 år (pulsåderbråck i buken för män). Avgiftsfritt från 2024.

Personer under 65 år kan inte av egen önskan boka besök för screening av pulsåderbråck. Om läkare vid vanligt patientbesök bedömer att screening ska utföras av medicinska skäl är det vanlig sjukvård.

Gynekologisk cellprovskontroll (lag). Avgiftsfritt

Mammografi (lag). Avgiftsfritt

Tjock- och ändtarmscancerscreening. Avgiftsfritt

Sreening är undantagna avgift för uteblivet besök

Sjukintyg

Om patient blir sjukskriven vid en vårdkontakt med läkare tas ingen extra avgift ut för sjukintyg, det ingår i patientavgiften för besöket.

Förlängt sjukintyg

Förlängning av sjukintyg ska alltid göras i en planerad vårdkontakt med läkare och ingår i patientavgiften, vårdkontakten kan ske antingen som ett fysiskt besök eller via en distanskontakt (telefon eller video). Denna kontakt kostar 200/300 kr.

Då en förlängning av en sjukskrivning görs via 1177 vårdguiden eller via annan chattfunktion likställs detta som en skriftlig distanskontakt då läkaren har en kontakt med patient och patientavgift tas ut 200/300 kr.

Avgiften för förlängt sjukintyg räknas in i högkostnadsskyddet.

Sjukintyg till Arbetsförmedlingen

Fr om den 1 januari 2019 gäller att läkarintyg skickas till Arbetsförmedlingen för de personer som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen med ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Detta intyg behövs efter sjunde sjukfrånvarodagen för att intyga att patienten är förhindrad att delta i någon av programmen och för att patienten ska få fortsatt ersättning under sjukfrånvaron.

Intyget är avgiftsfritt och ingår i vårdkontakten med läkare. Patientavgift tas ut för läkarbesöket

Läkarintyg om arbetsförmåga - sjuklöneperioden" (AG1-14)

Ingår i patientavgiften till läkare.

Dvs patient har ett läkarbesök, fysiskt eller på distans, och betalar patientavgift för läkarbesök. Intygsutfärdandet ingår i patientavgiften

Förstadagsintyg

Lag (1991:1047) om sjuklön, § 10 a

Tjänstemannabeslut Ls 080300-2

Besöket räknas som sjukvård och patientavgift tas ut som för läkarbesök. Sjukintyg ingår som vanligt i patientavgiften.

En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg av läkare eller tandläkare styrker nedsättningen av arbetsförmågan från och med en tidigare dag i sjukperioden eller från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod

Sjukintyg som utfärdas vid avstämningsmöte då FK är med:

Patient betalar inte för detta intyg oavsett om patient är med eller inte på detta avstämningsmöte. Detta är ett beslut som är taget av läkare.

Vårdenheten fakturerar FK och i dessa pengar ligger även ersättning för sjukskrivning.

Sjukintyg som utfärdas vid avstämningsmöte med FK då läkare inte är med:

Är inte läkare med kan inte FK faktureras. Patient betalar för detta intyg då det likställs med ”telefonbesök”, dvs då information till läkare om förlängning av sjukintyg kommer via annan vårdgivare.

Sjukvårdande behandling

Sjukvårdande behandling är vård eller behandling som ges pga sjukdom eller skada och som utförs av annan personal än läkare.

Denna åtgärd är avgiftsbelagd, "sjukvårdande behandling".

Patientavgiften inkluderar även de läkemedel som ges av sjukvårdspersonal vid polikliniska behandlingar, polikliniska operationer, cytostatikabehandlingar samt dialysvätskor vid dialyser på sjukhusen.

Sjukvårdande behandling som ges av distriktssköterska, sjuksköterska, uroterapeut och undersköterska inom närsjukvård (Vårdval Halland) kostar 100 kr fr o m 2019-01-01. BVC är undantagna.

Om patient vid ett besök för sjukvårdande behandling även får träffa läkare på samma mottagning för att det behövs med en gång och detta är på vårdgivarens initiativ, ska ingen ytterligare avgift utöver den för sjukvårdande behandling tas ut. Rekommenderar distriktssköterska en patient att göra ett läkarbesök och patienten får en tid genast eller senare betalar patienten patientavgift för läkarbesöket

Blodtrycksrum

Då patient besöker blodtrycksrum och själv mäter sitt blodtryck och skriver ner resultat och lägger i låda ska inget patientbesök registreras

Vaxpropp

Då patient uppsöker läkare för att hen t ex hör dåligt görs undersökning av öronen. Upptäcks en vaxpropp får patient gå hem och ta Revaxör och återkomma till läkare annan dag. Det återkommande besöket som sker annan dag är ett nytt läkarbesök och patientavgift tas ut som vanligt.

Remiss från specialistvård

Då person kommer med remiss från specialistvården för provtagning eller spolning/provtagning av sin porta cath inom närsjukvården, och det är i samband med ett läkarbesök, ska dessa fortsättningsvis registreras med betalsättet REMI

Smittskydd

Läs mer om Smittskyddslagen under huvudrubriken ”lagar, regler och definitioner”.

Svalgprov

Om läkare, vid t ex konstaterad streptokockinfektion hos en familjemedlem, ordinerar att svalgprov skall tas på övriga familjemedlemmar, är dessa prover avgiftsfria för patienterna. Detta gäller oavsett om läkaren är regionanställd eller privatpraktiserande med överenskommelse.

Konstateras sjukdom hos någon av de undersökta tas patientavgift ut på vanligt sätt för efterföljande besök.

Har något barn på daghem eller deltidsförskola insjuknat och läkare uppmanat alla barn, föräldrar och syskon att ta svalgprover skall även dessa provtagningar vara avgiftsfria för patienterna.

OBS! att läkare måste ha ordinerat provtagningen för att den skall vara avgiftsfri.

Undantag

Distriktssköterska kan ordinera avgiftsfri provtagning för hel familj, då familjemedlem insjuknat, om provtagning avser misstanke om scarlatina.

Särskilt livsstilsstöd

Landstingsbeslut, LF § 25/07

Från och med den 1 maj 2007 ingår i en vårdenhets inom Vårdval Halland åtagande ”råd om egenvård och hälsa”.

Definitionsmässigt likställs detta med distriktssköterskornas förebyggande verksamhet och skattelagstiftningens definition på momsbefriade åtgärder, att förebygga, återställa eller bevara hälsan.

Konkret handlar detta främst om faktorerna tobak, alkohol, övervikt/fetma samt brist på fysisk aktivitet.

Stöd för detta ges individuellt eller i grupp hos distriktssköterska, sjuksköterska eller undersköterska inom Vårdval Halland.

Dessa besök kostar från 2019-01-01 100 kr, sjukvårdande behandling.

Särskilt livsstilsstöd ska ej förväxlas med Projektgrupper. Se Projektgrupper.

Tandvård för vissa grupper

För viss tandvård, betalas samma avgifter som gäller inom den öppna hälso- och sjukvården i övrigt. Dessa avgifter får också inräknas i högkostnadsskyddet för sjukvård. Intyg av läkare krävs.

Följande grupper omfattas av den öppna hälso- och sjukvårdens avgifter.

 • Vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av den kommunala omsorgen och som bor i särskilda boendeformer t ex på sjukhem, i gruppboende eller den som är bosatt i eget boende och har ett stort behov av omsorg.

  Dessa personer skall också erbjudas kostnadsfri munvårdsbedömning genom en uppsökande verksamhet som bedrivs av landstinget.

 • Personer som behöver tandvård som led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid.
 • Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
 • Personer som genomgår viss oralkirurgisk behandling som kräver de tekniska och medicinska resurser som finns på ett sjukhus.

Patientavgifter

Tandvård som ges av allmäntandläkare - 200 kr.

Tandvård som ges av tandhygienist eller tandsköterska - 100 kr.

Oralkirurgisk behandling och annan specialisttandvård - 300 kr.

Remiss

Tandläkare som ger tandvård till vissa grupper till öppenvårdsavgift har rätt att utfärda avgiftsfria remisser till medicinsk service samt att utfärda remisser till annan läkare där lägre avgift för 1:a remissbesök tas ut.

Tandvårdsintyg

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift

Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3 a § tandvårdsförordningen.

Särskilt tandvårdbidrag

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder.

Intygen finns att hämta på Socialstyrelsens hemsida/blanketter (socialstyrelsen.se/blanketter). Finns också på VAS sidan/blanketter.

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift:

Styrks genom läkarintyg baserat på patientens behov.

Ingen avgift tas ut för tandvårdsintyget, intyget ingår i vårdkontakten med läkare.

Patient betalar patientavgift för läkarbesöket om inte patient har frikort, är barn eller 85 år och äldre. Om läkare har kontakt med patient via telefon och intyget utfärdas efter detta är denna kontakt en distanskontakt via telefon och patient betalar enligt regler för distanskontakter och intyget ingår i kontakten.

Intyget skickas till Tandvården, Regionkontoret Halmstad, Region Halland.

Om OK från Tandvården får patient ett kort hemskickat som visar att de har rätt till tandvård till vanlig hälso- och sjukvårdsavgift

Särskilt tandvårdsbidrag:

Särskilt tandvårdsbidrag, STB, kan erhållas när patienten har en sjukdom eller funktionsnedsättning som riskerar försämra tandhälsan.

Stödet uppgår till 600 kr per halvår och ska uppmuntra till förebyggande åtgärder av tandhälsan.

Försäkringskassan administrerar det särskilda tandvårdsbidraget. För patienten att erhålla stödet krävs att vårdgivare utfärdar ett enkelt läkarintyg. Patient betalar patientavgift för läkarbesöket om inte patient har frikort, är barn eller 85 år och äldre. Om läkare har kontakt med patient via telefon och intyget utfärdas efter detta är denna kontakt en distanskontakt via telefon och patient betalar enligt regler för distanskontakter och intyget ingår i kontakten.

Högkostnadsskydd

Avgifter för ovanstående tandvård får inräknas i högkostnadsskyddet för sjukvård, dvs 1200 kronor under en 12-månadersperiod.

Betald avgift noteras på högkostnadskort för sjukvård.  Högkostnadsskydd för resor gäller också för denna tandvård.

Underlag för frikort kan således bestå av noteringar på högkostnadskort och/eller kvitton från besök hos vårdgivare både inom sjukvård och inom tandvård där öppenvårdstaxa tillämpas.

Teambesök

Teambesök är ett öppenvårdsbesök där patienten möter ett vårdteam.

Ett vårdteam är en grupp av olika samverkande hälso- och sjukvårdspersonal där var och en har självständigt behandlingsansvar och med uppgift att svara för vård av enskild patient eller grupp av patienter. Teambesöket ska vara planerat och flera hälso- och sjukvårdspersonal kan träffa patienten samtidigt eller direkt efter varandra. Teamet ska ha ett gemensamt syfte och mål samt ge ett större mervärde för patienten än ett enskilt besök.

Syftet med teambesöket är att göra en gemensam multidisciplinär bedömning eller uppföljning av patientens behov av rehabilitering och planering av behandlingsinsatser. En patientavgift tas ut vid Teambesök

Om läkare medverkar tas alltid patientavgift ut som för läkarbesök.

Om läkare inte medverkar utses en som ansvarig för teambesöket och patientavgift tas ut som för sjukvårdande behandling.

För övriga medverkande i teambesöket tas ingen patientavgift ut.

För de efterföljande enskilda behandlingsinsatserna/bedömningarna betalar patienten ordinarie patientavgift.

Teambesök omfattar inte personal som assisterar eller utför ordinationer för annan hälso- och sjukvårdspersonal

Ett teambsök kan inte bestå av två eller flera hälso- och sjukvårdspersonal av samma vårdgivarkategori

Uteblivet besök

Vid teambesök om patient uteblir tas 1 st avgift ut för uteblivet besök. Avgiften tas för den hosp som äger teambesöket

Telefonkontakt och förskrivning av recept

Landstingsfullmäktige beslutade, § 92/09, att patientavgift för telefonrecept är 0 kr fr om den 1 januari 2010. Till följd av avregleringen av apoteksmonopolet ska patient fr om 1 januari 2010 inte betala patientavgift för recept på apoteken. Detta gäller oavsett om apoteket drivs av det befintliga Apoteksbolaget AB eller av någon av de nya aktörer som tar över eller startat nya apotek. Avgift för telefonrecept är 0 kr fr om den 1 januari 2010.

Recept - läkemedel

Fr om 1 januari 2010 är patientavgiften 0 kr, LF § 92/09, när recept pga sjukdom utfärdas efter telefonkontakt (telefonrådgivning som leder till recept) eller via Mina vårdkontakter.

Recept - kostnadsfria läkemedel mm

Recept/förskrivning på kostnadsfria läkemedel och förbrukningsartiklar, tekniska hjälpmedel samt på preventivmedel är avgiftsfria för patienten

Recept - läkemedel hälsovård

Recept för läkemedel som inte är sjukvård tas ut enligt Gula taxan, gr 2.

Receptet betalas på mottagning eller med faktura.

Remiss

När läkare efter telefonkontakt med patienten skriver remiss till medicinsk service, eller till annan läkare ska ingen patientavgift tas ut.

Har patienten inte betalt avgift vid besöket då remissen skrevs har han/hon inte heller rätt till den lägre patientavgiften vid första remissbesöket utan ska betala vanlig patientavgift vid remissbesöket.

Sjukintyg - förlängt

Om läkare förlänger sjukintyg i en telefonkontakt med patienten är det en distanskontakt via telefon. Patienten betalar för läkarbesöket och det ingår i denna vårdkontakt en förlängning av sjukintyg

Förlängning av sjukintyg som inte görs i samband med vårdkontakt med läkare kostar 100 kr, dvs att förlängning av sjukintyg grundar sig på annan professions bedömning. Dessa registreras som telefonkontakt och inte som distanskontakt.

Övrig telefonrådgivning är avgiftsfri för patienten.

Distanskontakt via telefon

Patient kan ha sin vårdkontakt/sitt besök via telefon och telefonkontakten ska då ersätta ett fysiskt besök. Patient betalar patientavgift motsvarande ett fysiskt besök. Om patient uteblir från vårdkontakten, dvs svarar ej i telefon, faktureras patient för ett uteblivet besök.

En distanskontakt ska vara överenskommen med patienten i förväg. Ett samtal på endast några minuter är inte en distanskontakt via telefon.

Undersökning efter sjukhusvistelse

Patient som under sin sjukhusvistelse (sluten vård) ej kunnat få viss ordinerad undersökning utförd, t ex röntgen, EEG osv ska inte betala någon patientavgift när undersökningen senare utförs i öppenvården.

Ungdomspsykiatrisk mottagning – UPM

2011 införs avgiftsfrihet till patientens första besök på psykiatriska ungdomsmottagningen (UPM), RF § 96/2010

Utredande undersökningar inom öppenvården

Medicinsk service = labb, röntgen

Utredande undersökningar kan göras i direkt anslutning till en vårdkontakt men kan också göras annan dag. Dessa utredningar/undersökningar är inte medicinsk service vilket innebär att patient får betala för undersökningarna.

I Region Halland tillhör Klinisk fysiologi, d v s Hjärt-kärlmottagningen, organisatoriskt specialistvården och definieras inte som medicinsk service.

Grundprincipen för avgifter för utredande undersökningar:

Är undersökning planerad  att göras inför vårdkontakten, exempelvis läkarbesök, kostar undersökningen 100 kr oavsett när i tid eller var den görs. Om det uppstår ett behov av en undersökning under en pågående vårdkontakt ingår undersökningen i vårdkontakten under förutsättning att det görs i anslutning till kontakten.

Utredande undersökningar kan t ex vara: EKG, bltr, spirometri mm

Urinvägsinfektion

Patient som efter urinvägsinfektion uppmanas av läkare att återkomma för kontroll, betalar patientavgift enligt vanliga regler för "mellanliggande labbesök", dvs patienten betalar för labbesöket eftersom besöket inte tillhör något nytt läkarbesök.

Uteblivet tidsbeställt besök

Landstingsbeslut FU § 475/89

Huvudregel är att patient som uteblir från ett tidsbeställt besök och inte lämnat återbud skall betala dubbel patientavgift enligt följande.

 • Läkarbesök, 400/600 kr
 • 1:a remissbesök 600 kr
 • Sjukvårdande behandling 200 kr
 • Hälsovård, t ex intyg (enligt Gula Taxan grupp 2)

RF beslut § 54

Nytt fr om 1 januari 2014 är att avgift tas ut för uteblivet besök hos:

 • Distriktssköterska, sjuksköterska och undersköterska i Närsjukvården.
 • Vid födelsekontrollerande åtgärder hos Kvinnohälsovården omfattande t ex rådgivning och utprovning, insättning, avlägsnande eller kontroll av preventivmedel, omfattar INTE graviditetsbesök

RF beslut § 98

Nytt fr om 1 januari 2016 är att smittskyddspatienter betalar avgift vid uteblivet tidsbeställt besök.

Undantag

 • BVC
 • Graviditetsbesök på Kvinnohälsovården
 • Inom specialistmödravården eller vid undersökning med ultraljud vid graviditet
 • Ungdomsmottagning
 • För uteblivna besök för mammografi, gynekologisk cellprovskontroll, och pulsåderbråck
 • Betald patientavgift för uteblivet besök får inte noteras på högkostnadskort och frikort för sjukvård gäller inte heller som betalning för dessa besök. Ange ”uteblivet besök” på kvittot.

Forskning och läkemedelsstudie

Personer som ingår in en forskning och läkemedelsstudie betalar för uteblivet besök.

Då patient företräds av anhörig och anhörig uteblir

Vid dessa besök kan vården ta ut avgift för uteblivet besök och fakturera anhörig.

OBS! När anhörig företräder patient vid ett besök är besöket bokat på patient. Om anhörig uteblir ska inte faktura skickas till patient utan till anhörig

Besök till Rehabkoordinator

Avgift tas ut för uteblivet besök och sen om- avbokning enligt sjukvårdande behandling

Utredande undersökningar/samplanerade besök

Då patient har en utredande undersökningar som är samplanerad med t ex ett läkarbesök och patienten uteblir till båda, ska avgift för uteblivet besök tas ut för båda besöken. Det gäller även andra samplanerade besök

Teambesök

Vid teambesök om patient uteblir tas 1 st avgift ut för uteblivet besök. Avgiften tas för den hosp som äger teambesöket

Information vid tidsbeställning

Vid tidsbeställning skall patienten informeras om att patientavgift tas ut om han/hon uteblir från avtalad tid utan att ha lämnat återbud.

Informationen sker muntligen, skriftligen på kallelser och genom affischer vid mottagningens reception och i väntrummet.

Barn och ungdomar

Landstingsbeslut

Patientavgift tas ut för uteblivet besök för barn och ungdomar t o m den dagen de fyller 20 år både vid läkarbesök, LF § 120/99 och sjukvårdande behandling, LF § 105/00.

Det gäller när de uteblir från planerat tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud och när det inte finns godtagbart skäl för att utebli.

Kvinnohälsovårds- och barnhälsovårdspsykolog

Avgift för uteblivet besök och sen om- eller avbokning

Kvälls- och helgmottagning, vårdcentral mfl

Om person ringer och får en tid inbokad samma dag, inte dyker upp på sin tid, tas avgift ut för uteblivet besök

Rutiner för kallelser och fakturor för uteblivet besök inom sjukvården

Kallelse - Kallelser för personer under 18 år (underåriga) skickas som huvudregel till den underåriges förmyndare vilket i de allra flesta fall är föräldrarna. Kallelsen adresseras då till ”målsman för NN”.

Från och med den dagen en patient fyller 18 år och vården påbörjas tidigast den dagen skickas kallelsen till patienten själv.

Fakturor; Lagändring om betalningsansvar

Genom ändring i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik med innebörd att avgifter för ett barns hälso- och sjukvård ska tas ut av barnets förmyndare ska fr o m den 1 juni 2010 faktura adresseras direkt till förmyndaren.

”Om patienten är under 18 år när vården påbörjas eller när patienten uteblir från ett avtalat besök, tas avgiften ut av patientens förmyndare. Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften. Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige”

Observera att sekretess till skydd för den underårige (se ovan) i vissa fall kan råda gentemot den underåriges föräldrar (förmyndare).

Eftersom det är svårt att generellt ange i vilka situationer sekretess råder gentemot den underåriges föräldrar, skall vid osäkerhet någon av landstingets jurister tillfrågas.

Från och med den dagen en patient fyller 18 år och vården påbörjas tidigast den dagen skickas eventuella fakturor för uteblivet besök till patienten själv.

Invändning mot faktura, offentlig sjukvård

GAS har hand om all invändning mot faktura som inte patient vill betala.

Om möjligt hänvisa patient i första hand till 1177-tjänsten för invändning mot faktura i annat fall hänvisas patient till TeleQ 010-455 39 70

Verksamhet har kvar möjlighet att makulera faktura i de fall det är uppenbart att verksamheten gjort fel, dvs glömt att ta bort besök fast patient hört av sig, skapat faktura för barn eller de som är 85 år och äldre. I andra fall ska alltid patient hänvisas till GAS.

Vad ingår i patientavgiften

Patientavgiften omfattar samtliga åtgärder vid besöket, såsom provtagning för kliniska laboratorieundersökningar, röntgenundersökningar, utfärdande av läkarintyg för sjukpenning, recept mm.

I avgiften ingår även laboratorie- och röntgenundersökningar som patienten remitteras till i anslutning till läkarbesöket.

”Mellanliggande” labbesök kostar 100 kr.

Patientavgiften inkluderar t ex kortison för frusen axel, läkemedel som ges av sjukvårdspersonal vid polikliniska behandlingar, polikliniska operationer, cytostatikabehandlingar samt dialysvätskor vid dialyser på sjukhusen.

I patientavgiften ingår inte läkemedel som tas förberedande eller efter behandlingar/ingrepp, inte heller läkemedel som intas i förebyggande syfte eller som sjukvårdspersonal endast hjälper till att injicera/som patienten kan ge sig själv, t ex insulin, eller vaccinationer som inte ingår i vaccinationskampanj-/program, eller reseprofylax.

Dessa läkemedel betalas av patienten oavsett uttag på mottagning eller apotek.

Ovanstående patientavgifter gäller även hos de privata vårdgivare som har överenskommelse med/är anslutna till Regionen (offentligt finansierade).

Om patient vid ett läkarbesök, på vårdgivarens initiativ, även får akut sjukvårdande behandling i direkt anslutning till läkarbesöket skall ingen patientavgift tas ut för den sjukvårdande behandlingen.

Vårdgivarinitierat besök

Landstingsbeslut

Då besök bedöms som nödvändigt, antingen på mottagning eller i hemmet, och görs på initiativ av vårdgivaren, kan i undantagsfall, om vårdsituationen så kräver, patientavgiften nedsättas till 0 kronor.

Medicinskt ledningsansvarig läkare eller annan ledningsansvarig person beslutar om avgiftsfrihet.

Exempel på vårdgivareinitierade besök

 • Svårmotiverade patienter som saknar sjukdomsinsikt och som har ett uttalat behandlingsmotstånd
 • Patient bedöms kunna vårdas i hemmet, bl a under förutsättning att läkaren i ett öppenvårdsteam då och då gör hembesök.
 • Patienten saknar sjukdomsinsikt och finner läkarbesöken föga motiverade, särskilt om patientavgift ska betalas varje gång.
 • Alternativet till läkarbesöken är att patienten vårdas i sluten vård.
 • Vid undersökning på mottagning eller i hemmet av patienter, som misstänkts ha blivit smittade av patient med konstaterad sjukdom och undersökningarna görs på initiativ av vårdgivaren, ska ingen patientavgift tas ut.

  Om sjukdom konstateras hos någon av de undersökta, skall patientavgift tas ut på vanligt sätt för efterföljande behandlingar.

 • Labbprov som tas på patient efter läkemedelsgenomgång eller efter en förändrad ordination efter läkemedelsgenomgång.
 • Då vårdpersonal under pågående behandling behöver konsultera annan vårdpersonal dvs annan vårdgivarkategori för att kunna fortsätta och slutföra sin egen behandling. När vårdpersonal under sin egen pågående behandling hänvisar patient till annan vårdnivå, dvs t ex från dsk/ssk till läkare, är detta eget läkarbesök som kan ske annan dag eller samma dag om tid finns. Patient betalar patientavgift för läkarbesöket

Vård utomlands

När Hallands sjukhus som vårdgivare tar initiativ till specialistvård utomlands finns framtaget regelver i rutin hur det här ska hanteras.

Vård utomlands

Väntetid

Landstingsfullmäktige beslutade vid novembermötet, LF § 96/96, att varje nämnd har möjlighet att fatta beslut om återbetalning av patientavgift när patienten har fått vänta mer än 30 minuter.

Vid Hallands sjukhus Halmstad och Hallands Sjukhus Varberg finns möjlighet att återbetala patientavgift vid väntetider mer än 30 minuter, LN § 54/97. Regler för återbetalning har tagits fram.

Fr om 1 jan 2008 gäller samma regler inom Handikappverksamheten och vid Hallands Sjukhus Kungsbacka, SNsLH § 96/07 (Styrelsen för Närsjukvården Landstinget Halland).

SNsLH rekommenderar också vårdvalsenheter inom Närsjukvården Region Halland att återbetala betald patientavgift om väntetiden till planerade besök överstiger 30 minuter.

Regler

Patient som fått vänta mer än 30 minuter vid planerade tidsbeställda besök i öppen vård, och som erlagt patientavgift, har rätt att få patientavgiften återbetald.

Undantag:

 • Akutbesök - även om patienten fått en tid angiven.
 • Besök där frikort använts som betalning.
 • Besök för hälsokontroll, vaccination m m enligt Gula Taxan, d v s vård som inte regleras i Hälso- och sjukvårdslagen och för vilken högkostnadsskydd och frikort inte gäller.

Tiden, 30 minuter, räknas från den tidpunkt besöket är bokat tills personalen vidtar någon åtgärd som tillhör besöket, t ex provtagning. Patienten måste själv komma i tid för att ha rätt att kräva återbetalning av avgiften. Om patientavgiften återbetalas ska registrering i högkostnadskort strykas och kvitto på betald patientavgift makuleras.

Återbetalning skall ske i direkt anslutning till besöket. Patienten kan inte komma vid ett senare tillfälle eller ringa i efterhand och få pengarna tillbaka. När patientavgift betalats tillbaka och patienten inte kan vänta längre på besöket ska ny tid erbjudas.

Värnpliktiga

Den 2 mars 2017 beslutade regeringen att vi ska använda alla delar av lagen om totalförsvarsplikt igen. Den som är totalförsvarspliktig kan kallas till mönstring och skrivas in till grundutbildning med värnplikt. Totalförsvarspliktiga är svenska medborgare mellan 16-70 år

En totalförsvarspliktig person har under sin värnplikt och civilplikt rätt till fri hälso- och sjukvård. Detta innebär att vi inför betalsätt och patientkategori VPL (värnplikt) igen. Dessa besök registreras med rätt avgiftstyp för besöket tex L2, 0 kr och betalsätt VPL. Vid inskrivning i slutenvård används patientkategori VPL.

Växelvård

Vid behov av regelbunden avlastning finns växelvårdsboende som innebär att den omsorgsbehövande växlar mellan att bo hemma och på ett vårdboende. På växelvårdsboende får man delta i olika aktiviteter och träningar som är anpassade utifrån ens behov. Man får samtidigt möjlighet att hämta kraft och få omväxling.

Personer som har växelvård betalar inget för sjukvård som ges under tiden person har avlastning på ett vårdboende.

Besöken registreras på samma sätt som för kortidsboende.

Läs i VAS/Manual/Korttidsboende (KoBo) hur besöket registreras.

Bakgrund

Det särskilda uppdraget för läkarmedverkan vid korttidsboende förändrades 2011. Från att uppdraget under tidigare år endast omfattade råd och stöd omfattar uppdraget nu även läkaransvar för patienterna under vistelsetiden (om ingen annan överenskommelse gjorts med den vårdenhet som individen valt). Uppdraget gör ingen skillnad på om patienten vistas på korttidsboendet efter utskrivning från öppenvård, eller erhållit en avlastningsplats. Uppdraget gör heller ingen skillnad på patientens ålder.

Patientavgift

Förändringen i uppdraget syftar till att stärka kvalitén i vården under patientens vistelse. Då vården är en mellanform där läkarens medverkan är reglerad i uppdraget och patientens autonomi inte nödvändigtvis självklar, tas ingen avgift ut vid korttidsboende.

Regionfullmäktige beslutade om avgiftsfrihet för patienter i korttidsboenden 2011-11-07.

Återbesök i öppenvård efter utskrivning från slutenvården

Regionfullmäktigebeslut § 54

Fr om 2014-01-01

Återbesök i öppenvård efter utskrivning från slutenvård för samma sjukdom, samma dag är avgiftsfritt för patienten.

Exempel

Patient var inskriven i slutenvård för prostataoperation.

Skrivs ut på förmiddagen och på senare eftermiddag kan inte patienten urinera.

Patient behöver uppsöka öppenvård.

Detta besök är gratis.

Återbetalning av patientavgift

Om patient kunnat råda över- eller borde haft rimlig anledning att anta att planerat läkarbesök, besök för sjukvårdande behandling eller operation inte kan genomföras pga personens hälsostatus, infektionsrisk etc återbetalas inte patientavgiften.

Om planerad åtgärd är särskilt beroende av att patient har god hälsa vid besökstillfället bör patienten informeras om detta vid tidsbeställning och på kallelse. Patienten bör informeras om att patientavgift kan komma att tas ut även vid inställd behandling/åtgärd om patienten inte i förväg avbokat det planerade besöket.

Personalen bedömer om patient borde haft rimlig anledning att anta att besöket skulle ställas in pga hälsostatus och om patientavgiften ska återbetalas eller inte.

Då person från annat landsting/region betalt för mycket patientavgift i Halland ska persons hemlandsting göra återbetalning. Region Halland gör bara återbetalning till folkbokförd hallänning

Avstämningsmöte Försäkringskassan

FK faktureras med högst 750 kr för 1:a timmen därefter högst 375 kr per påbörjad halvtimme plus moms.

Privata vårdgivare

85 år och äldre

Betalsätt att använda för 85 år och äldre i VAS

ÖPT eller LRV patienter i öppenvård

Om det i ÖPT och LRV patients villkor står att det ska intas ett läkemedel, antingen oralt, via injektion eller på annat sätt, kan inte patient välja av avstå detta. Dessa besök görs i Närsjukvård och besöket är avgiftsfritt för patient eftersom det är inom ramen för tvångsvård. Dessa besök registreras med avgiftstyp S1 (ssk) och betalsätt Tvång.

För besök inom psykiatrin är de besök avgiftsfria som går inom ramen för tvångsvård

Dokument och länkar

Rutin - Provtagning med extern remiss (ursprung utanför Halland)

Egenavgift hälsovård Region Halland 2024 (Gula taxan)

Patientavgifter och övriga egenavgifter Region Halland 2024

Blankett för fritt återbesök vid luftvägssymtom

Flera besök - Lathund

Remissbesök - Lathund

Affisch - väntat mer än 30 minuter

Analysförteckning för klinisk kemi, mikrobiologi och patologi

För mottagning som aktiverat Mobil självincheckning

Avvikande betalsätt, Mobil självincheckningSenast ändrad: