Direkt till innehållet

EU/EES utländska medborgare och utlandssvenskar – Avgiftshandboken

Syfte

Denna rutin beskriver rätt till vård för utländska och utlandssvenska EU/EES patienter inklusive Schweiz. Rutinen beskriver också vilka regler som gäller för betalning. Information om avgiftsregler för nödvändig vård finns på 9 olika språk

Turister

Utländska medborgare och utlandssvenskar

Bosatt i EU/EES-länder inklusive Schweiz

Akut/Nödvändig vård till vanlig patientavgift

Krav: Giltigt EU-kort, Provisoriskt intyg om innehav av EU-kort, E11 (gammalt provisoriskt intyg om innehav av EU kort). Dessa ska vara från bosättningslandet.

Till akut vård räknas också nödvändiga återbesök.

Planerad vård till vanlig patientavgift

Krav: Giltigt intyg E112, S2 eller S3. Dessa ska vara från bosättningslandet.

Barn: Nyfödda barn kan inte gå på mammans eller pappans EU kort. Varje barn måste ha eget EU kort eller annan giltig handling från bosättningslandet.

Försäkringskassan på Gotland faktureras av GAS. Kopior av giltiga handlingar skickas till GAS, Redovisningsservice, Team vårdgivare

Arbetar i Sverige

Försäkrad, även familjemedlem (make, maka och barn under 18 år) till sådan, som kommer från andra EU/EES-stater, och som arbetar i Sverige mindre än 12 månader som anställd eller egenföretagare, har rätt till både nödvändig och planerad vård, mödravård, förlossningsvård och vård vid abort till vanlig patientavgift.

Krav: Från 1 februari 2016 gäller inte längre arbetsgivarintyg, utan endast Intyg om rätt till vårdförmåner (ansöker hos svensk FK)

Nytt intyg finns också som heter Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004.  Detta intyg gäller för personer som fått avslag om folkbokföring i Sverige men som ändå anses bosatt i Sverige eller både bosatt och arbetar i Sverige. Intyget fås från svensk Försäkringskassa

Kopia på giltiga intyg skickas till GAS för vidarefakturering till FK. Om anställningstiden överskrider 12 månader ska personen ifråga folkbokföra sig i Sverige.

Dialys och syrgas

En person som uppvisar ett giltigt EU-kort eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort har vid tillfällig vistelse här även rätt till nödvändig vård som av praktiska skäl kräver en förhandsöverenskommelse mellan den berörda personen och vårdgivaren. S2 blankett fungerar också. Läs mer om Dialys på sidan om Bosatta i utlandet.

Det kan handla om t ex dialys, syrgasbehandling, astmabehandling, ekokardiografi vid autoimmuna sjukdomar och kemoterapi. En förutsättning är att avtal träffas i förväg och att behandlingen utförs på institutioner som omfattas av avtal med den aktuella statens myndigheter.

Dessutom har regionerna och landstingen möjlighet att finansiera t ex dialysvård på privatägda kliniker utomlands.

EU/EES länder

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland (inkl Åland), Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Vidare har Schweiz ett avtal med EU. Avtalet innebär att försäkrade i Schweiz får subventionerad sjukvård i Sverige som om de vore med i EU/EES.

EU-kort

Här finns alla länders EU-kort . Dock saknas EU-kort för Lichtenstein och Schweiz, men EU-kort utfärdas även i dessa länder. Elektronisk EU kort är inte giltiga mot FK. Det krävs kopia på EU kort för att GAS ska kunna fakturera FK. Det räcker inte att person uppvisar bild i telefon på sitt EU kort och att siffrorna skrivs in VAS eller att det görs en "print screen" av EU kortet i telefonen. EU kort till FK ska vara kopia av fysiskt EU korts fram och baksida

Provisoriskt intyg om innehav av Europeiskt sjukförsäkringskort

Provisoriskt intyg som tillfälligt ersätter EU-kortet. Uppgifterna i de olika fälten motsvara det svenska exemplet. Ansöks i bosättningslandet.

Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz

Intyget används alltid av pensionärer med svensk pension och som är bosatta i annan EU/EES-stat eller Schweiz, gränsarbetare bosatt utanför Norden och kan också användas av en person som är bosatt i ett EU/EES-land utanför Sverige men arbetar i Sverige. Ansöks hos svensk FK.

Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004

Om man efter utredning av svensk Försäkringskassa anses bosatt i Sverige eller både bosatt och arbetar i Sverige kan detta intyg utfärdas. Krav är att man fått avslag från folkbokföring i Sverige. Ansöks hos svensk FK.

E 106 - intyget ska fasas ut

Intyg om rätt till vårdförmåner från sjuk- och moderskapsförsäkring för personer bosatta i annan stat än den behöriga staten, t ex gränsarbetare (ansöks i bosättningslandet)

E 112 Planerad vård

Person som kommer från Island, Liechtenstein eller Schweiz. Enligt beslut från FK 2016-06-08 gäller nu även intyg E112 för våra nordiska länder, dvs de kan ha både S2 och E112 (ansöks i bosättningslandet)

S2 Planerad vård

Personer kommer från ett annat EU-land (ansöks i bosättningslandet)

S3 Planerad vård

Pensionerad gränsarbetare. Planerad vård söks i bosättningslandet. För att få planerad vård i Sverige till vanlig patientavgift skall intyg E 112, S2, S3 eller Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz visas. Ges planerad vård ändå utan giltiga intyg betalar patienten enligt utomlänsprislista. LS § 244/95.

Brittiska medborgare 2021-01-01

Vanligt EU kort  (om sådant uppvisas) gäller för akut/nödvändig vård och provisoriskt intyg om innehav av ett EU kort. Ansöks i bosättningslandet.

S2 blankett gäller för planerad vård och ansöks i bosättningslandet.

Storbritannien utfärdar också två olika sjukförsäkringskort till sina invånare som heter ”UK EHIC”. Det ena gäller i alla EU/EES länder och Schweiz (UK Global Health insurance Card, GHIC)  medan det andra bara gäller i det landet som kortinnehavaren vistas vid årsskiftet och detta kort måste ha landskoden SE för att gälla i Sverige.

Misstänker att det på det EHIC kort som gäller i alla EU/EES länder och Schweiz står "UK Global health insurance card" Står det inte Global så ska det vara landskod SE på kortet för att gälla i Sverige

Viktigt att giltighetstiden gäller, kopia på kort och intyg tas som vanligt och skickas till GAS för vidarefakturering till FK på Gotland.

Förlossning

En kvinna som uppvisar giltigt EU-kort eller Provisoriskt intyg för innehav av EU-kort har rätt till all vård som blir nödvändig p g a graviditet. Detta inkluderar också förlossning i normal tid förutsatt att avsikten med vistelsen här inte är att söka förlossningsvård.

I de fall en blivande moder från EU/EES-området önskar föda barn här kan regionerna och landstingen lämpligen begära att hon skaffar ett tillstånd från sitt eget land för planerad vård i Sverige.

Detta tillstånd intygas på blankett E 112 för personer som kommer från Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz eller blankett S2 för personer som kommer från annat EU-land. Ett annat alternativ är att patienten själv betalar den verkliga vårdkostnaden.

Hjälpmedel

En person som uppvisar EU-kort eller Provisoriskt intyg om innehav av EU-kort har vid tillfällig vistelse här rätt till sådana hjälpmedel som bedöms som nödvändiga. 1)

Om en person bor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och arbetar i Sverige har denne rätt till hjälpmedel på samma sätt som om personen vore bosatt här. Det innebär att Försäkringskassan på Gotland i dessa fall ersätter regionen. 1)

Om en person som arbetar i Sverige slutar sin anställning och återvänder till sitt hemland kan regionen begära att hjälpmedlet lämnas tillbaka, med hänvisning till att personen inte längre har rätt till vårdförmån i Sverige. Personen kan sedan i sitt hemland begära ett nytt hjälpmedel.

För hjälpmedel till utvandrad pensionär läs under stycket längre ner "pensionär med svensk allmän pension....."

1) Ett hjälpmedel kan exempelvis också vara specialmaterial som kateter. Material och hjälpmedel ska specificeras på fakturan till Försäkringskassan på Gotland.

Högkostnadsskydd

EU/EES-patienter omfattas också av högkostnadsskyddet i hälso- och sjukvårdslagen, högkostnadsskyddet i lagen om läkemedelsförmåner och regionens regler om ersättning för sjukresor om giltiga handlingar kan uppvisas. Då utländsk person har fått svenskt frikort faktureras FK på Gotland hela summan enligt utomlänsprislistan. För att frikort ska gälla ska giltiga intyg uppvisas för den vård person söker.

Läkarintyg

Regionerna och Landstingen kan få en begäran från en institution i ett annat EU/EES-land eller Schweiz om att utfärda läkarintyg, som rör t ex pension för personer som bor i Sverige eller i andra EU/EES-länder eller Schweiz.

Regionerna och landstingen kan i dessa fall begära ersättning av Försäkringskassan för de faktiska kostnaderna för att utfärda ett intyg.

Vad gäller sådana ärenden bifogar regionen en kopia av begäran om läkarintyg

Nödvändig vård vid tillfällig vistelse i Sverige

Försäkrade i andra EU/EES-länder och Schweiz har vid tillfällig vistelse i Sverige rätt till nödvändig vård. Detta innebär att de försäkrade under trygga medicinska omständigheter ska kunna vistas här den tid de har planerat. De ska inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till sitt hemland pga medicinska skäl. Med nödvändig vård avses också vård som orsakas av kronisk sjukdom.

Det inkluderar även provtagningar, medicinska kontroller, förebyggande mödra- och barnavård samt förlossning.

Om vården kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland betraktas den inte som nödvändig. En besökare som tänker vistas här i t ex fem månader kan ha rätt till mer vård än en person som planerar att bara stanna några dagar. Det är behandlande läkare som i det enskilda fallet avgör vad som ska anses vara nödvändig vård.

Rätten till nödvändig vård ger inte möjligheter till vård om syftet med resan till Sverige är att söka vård.

Förordning (EEG) 883/2004 reglerar fr om den 1 maj 2010, rätten till vård i andra EU-stater och förordning (EEG) 1408/71 tillämpas även i fortsättningen vad gäller Schweiz, Island, Norge och Liechtenstein samt tredjestatsmedborgare.

De personer som är försäkrade enligt dessa regler ska kunna intyga sin rätt till vård i Sverige till vanliga patientavgifter genom att visa upp EU-kortet, provisoriskt intyg om innehav av EU-kort eller annat intyg som ger rätt till vård i Sverige.

Person från de nordiska länderna behöver visa upp giltig ID handling såsom pass, nationellt körkort, ID kort. Dessa behöver inte vara utfärdade i Sverige utan kan vara från folkbokföringslandet. Saknas ID handling går det också bra med EU kort från folkbokföringslandet. Tillsammans med detta ska det också framgå fullständiga adress- och personuppgifter för varje person. Se mer på sidan om nordiska avtalet 

EU-kort/eller intyg saknas – kontant betalning

Om EU-kort eller intyg saknas eller om intygen är oläsbara, ofullständiga eller inte täcker vårdtidpunkten skall regionen ta ut den fulla vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan av patienten. Det behövs kopia på EU kort och intyg för att vi ska kunna fakturera FK, det hjälper inte att person uppvisar ett kort på sitt EU kort i telefon och siffrorna skrivs in VAS.

Avgiften skall betalas kontant eller med betalkort. Om detta inte är möjligt skall en faktura skapas i VAS. Viktigt att det finns fullständiga adressuppgifter i VAS.

Patienten skall informeras om möjligheten att få ersättning för sina utlägg från sin behöriga institution i bosättningslandet. Utöver muntlig information kan "Information till patienter från EU/EES-länder om avgifter för nödvändig vård" användas. Informationen finns på 9 olika språk.

När patient betalar avgift enligt utomlänsprislistan skall ingen extra avgift tas ut för medicinsk service (labb, röntgen). Vid remiss till annan läkare skall ny avgift betalas vid remissbesöket enligt utomlänsprislistan.

Pensionärer med svensk allmän pension bosatta i ett annat EU/EES land eller Schweiz

De pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU-land och som reser till Sverige har rätt till all vård till vanlig patientavgift.

Med begreppet all vård avses att sådana pensionärer har tillgång till akut, nödvändig och planerad vård i Sverige. De har även rätt till tandvård inom det statliga tandvårdsstödet. Dessa personer ska visa upp ett intyg från svenska Försäkringskassan vid vårdtillfället, "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz".

Kostnaden minus patientavgift ska på vanligt sätt faktureras Försäkringskassan på Gotland tillsammans med en kopia av intyget. GAS fakturerar. Kan inte giltigt intyg visas eller att intyget är otydligt ska patienten betala vården enligt utomlänsprislistan. Pensionärer från övriga länder än ovan nämnda räknas som utlandssvenskar och de reglerna gäller.

Hjälpmedel

Pensionärer med svensk allmän pension och som är bosatta i ett EU land har rätt till hjälpmedel under den tiden de vistas i Sverige på samma villkor som övriga folkbokförda. Intyg om rätt till vårdförmåner ska uppvisas dvs intyg FK 5163 och vi kan då fakturera FK på vanligt sätt.

Om patient önskar få förskrivet hjälpmedel att ta med sig till sitt bosättningsland så har de rätt till att få även detta. Patient kan inte kräva att få förskrivet för ett helt år i taget utan förskrivningsreglerna är samma som för folkbokförd.

Receipt from Region Halland for outpatient care

Receipt from Region Halland for outpatient care lämnas till patient som kan få ersättning för vårdkostnader i hemlandet, exempelvis från ett försäkringsbolag, när patient betalat vårdkostnader enligt utomlänsprislista. Dokumentet består av två sidor varav sista sidan ska fyllas i av läkare i det fall patienten begär detta. Första sidan verifieras lämpligen av kassapersonal plus mottagningens stämpel.

Studerande och utsända

Inom EU/EES eller Schweiz har studerande, utsända personer och deras medföljande familjemedlemmar, liksom övriga försäkrade enligt 883/2004 eller 1408/71, rätt till nödvändig vård.

Även denna personkrets ska för att styrka sin rätt till vård uppvisa giltigt EU-kort eller Provisoriskt intyg om innehav av EU-kort från bosättningslandet. Patienten betalar samma vårdavgift som bosatta inom regionen. Försäkringskassan på Gotland faktureras den resterande vårdkostnaden, utomlänsprislista minus patientavgift.

Om EU-kort eller intyg saknas eller om intygen är oläsbara, ofullständiga eller inte täcker vårdtidpunkten ska regionen ta ut den fulla vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan av patienten.

Avgiften ska betalas kontant eller med betalkort. Om detta inte är möjligt ska en faktura lämnas i samband med besöket. Se stycket om Betalningsrutiner under rubriken Allmänt.

Patienten ska informeras om möjligheten att få ersättning för sina utlägg från sin berörda institution i bosättningslandet. Utöver muntlig information kan patienten få ett informationsblad om avgiftsregler för nödvändig vård som finns på 9 språk.

Svenska utlandsstuderande

Personer från Sverige som studerar i ett annat EU/EES land eller Schweiz och som är avregistrerade från folkbokföringen samtidigt som de omfattas av svensk socialförsäkring har tillgång till nödvändig och planerad vård i Sverige till svensk patientavgift.

Krav: Giltigt intyg ”Intyg om rätt till vård i Sverige för personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”. Intyget utfärdas av den svenska Försäkringskassan.

Nytt från 1 oktober 2013 är att kostnaden för tillhandahållen vård inte faktureras Försäkringskassan på Gotland.

För att få ersättning

Privata vårdgivare:

Fyll i utbetalningsunderlagen som finns på sidan asylsökande mfl. Här finns en "bockruta" som heter Sv utl.stud. Fyll i på samma sätt som för asylsökande och andra utländska personer.

Närsjukvård i egen regi, ADH, Psykiatrin och Hallandssjukhus

Behöver inte fylla i något utbetalningsunderlag. Vi fångar det i våra filerEuropas alla EU kort

Så här ser alla EU kort ut

Dokument- och länklista

Intyg om bosättning i Sverige

Senast ändrad: