Direkt till innehållet

Styrdokument

Regional utvecklingsstrategi 2035

Den regionala utvecklingsstrategin ger en övergripande beskrivning av Hallands styrkor och utmaningar – och pekar ut en riktning för hur vi tillsammans behöver agera för att åstadkomma det vi vill uppnå. Visionen, Halland – Bästa livsplatsen, ligger fast från föregående regionala utvecklingsstrategi som de senaste 15 åren varit vägledande för det regionala utvecklingsarbetet i Halland. För att uppnå visionen krävs ett mer sammanhållet, livskraftigt och delaktigt Halland. Vi tar avstamp i Agenda 2030 där den grundläggande principen är tydlig – att ingen ska lämnas utanför i arbetet för en hållbar värld.

Bild: Regional utvecklingsstrategi, Halland - bästa livsplatsen 2023

Hälso- och sjukvårdsstrategi 2017–2025

Hälso- och sjukvårdsstrategin, som gäller under perioden 2017–2025, ligger till grund för utvecklingen av vården i Halland och är ett stöd för politiska beslut och prioriteringar. I strategin definieras målbilden för hälso- och sjukvården samt viktiga principer för att nå dit.

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Halland är ”En hälso- och sjukvård för bättre hälsa”. Det övergripande målet är nedbrutet i fem delmål som beskriver att hälso- och sjukvården i Halland:

  • arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa
  • är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående
  • arbetar med ständig förbättring för en bättre hälsa hos invånarna
  • möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga
  • har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används

Strategin har ett tydligt personcentrerat fokus och anger bland annat att patienten ska ges möjlighet att själv ta ansvar för sin hälsa i den mån det finns förmåga att göra så. Detta för att skapa delaktighet, ge inflytande och en möjlighet att påverka både hur och var vården ges. Strategin ligger väl i linje med den nationella inriktningen för nära vård.

 

Bild: Hälso- och sjukvårdsstrategi 2017-2025

Mål och budget 

Regionfullmäktige beslutar om Mål och budget, som är det årliga övergripande styrdokumentet för Region Hallands nämnder och styrelser. Mål och budget anger planeringsinriktningarna genom att tydliggöra prioriterade utvecklingsområden – fokusområden. Mål och budget utgår ifrån de långsiktiga strategierna och syftar till att ge en övergripande vägledning om vad Region Halland ska fokusera på för att klara uppdraget och på sikt nå målsättningarna i strategierna.

Relaterade länkar

Region Hallands styrdokument finns att läsa på följande länk: Vision, mål och uppdrag - Region HallandSenast ändrad: