Direkt till innehållet

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling. Insatserna ska ge patienten och de närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt genom hela vårdkedjan.

Idag bedrivs cancerrehabiltering som en integrerad del av varje cancerprocess. Vi strävar mot en likvärdig cancerrehabilitering vid Hallands sjukhus som överensstämmer med Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering - RCC (cancercentrum.se).

Samordnande team för cancerrehabiltering

Det samordnande teamet för cancerrehabiltering har i uppdrag att vara sakkunnigt och ge stöd till kollegor, vårdgivare och cancerprocessteamet i övergripande cancerrehabilteringsfrågor. Rehabilteringsfrågor som rör specifika patienter tas om hand av berörd rehabiliteringspersonal i det patientnära teamet.

Det samordnade teamet är organiserat under Rehabiliteringskliniken och kan nås via funktionsbrevlådan och mejladress cancerrehabilitering@regionhalland.se

Utbildning

För dig i primärvården som vill veta mer om cancerrehabiltering:

Webbutbildning om cancerrehabilitering riktad till primärvård - RCC (cancercentrum.se)

Broschyrer

Bedömningsinstrument för cancerrehabiltering

Hälsoskattning för cancerrehabilitering (word)

Guide till Hälsoskattning för cancerrehabilitering (pdf)

Hantering av ångest - Distresstermometern (cancercentrum.se)

Egenvård

Patientinformation om fysisk aktivitet och träning:

Fysisk aktivitet och träning vid cancer (pdf)

Patientinformation och broschyrer om egenvård:

Egenvård finns bland annat Samtal om levnadsvanor vid cancer (cancercentrum.se)

Övrigt

Min vårdplan finns till för att patienten ska känna sig trygg och välinformerad och kunna vara delaktig i sin vård:

Min vårdplan (pdf)

Information

Kunskapsstöd för dig som arbetar i cancervården:

cancercentrum.se Senast ändrad: