Direkt till innehållet

Tuberkulos

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – Hälsokontroll, smittspårning och vaccination — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) betonar vikten av hälsokontroller för att identifiera nya fall av tuberkulos, begränsa smittrisk och utföra smittspårning kring fall av klinisk tuberkulos.

Tuberkulosscreening i Halland

Tuberkulosscreening är akutellt vid hälsoundersökning av asylsökande och nyanlända (se Hälsoundersökning - Asylsökande och nyanlända), inför arbete/praktik inom vård- och omsorg samt vid graviditet. Se Tuberkulosscreening i Region Halland (länk nederst). Vid tuberkulosscreening används nedan dokument i följande ordning:

Diagnostik vid tuberkulosscreening

I de flesta fall används ett vanligt blodprov, IGRA-test (Quantiferon (IGRA) Analysförteckning), för att påvisa tuberkulos. Inför vaccination och till barn under 2 år används PPD-test (Tuberkulintest, TST - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se)). Alla med positiv IGRA eller PPD remitteras för lungröntgen och därefter till Infektionskliniken. Om patienten är under 18 år samordnar Infektionskliniken omhändertagandet med Barnkliniken.

Behandling

Behandling av klinisk eller latent tuberkulos ordineras av infektionsspecialist. Indikationerna för behandling av latent tuberkulos tydliggörs och avgränsas i rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt efter individuell bedömning.

Vaccination mot tuberkulos

BCG-vaccination rekommenderas till alla barn upp till 6 år med familjeursprung från länder med en TB-incidens ≥ 40/ 100 000, se Riskländer avseende tuberkulos — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) För vaccination av barn, se Terapirekommendationer. Rutinmässig vaccination av vuxna eller vårdpersonal rekommenderas inte längre då skyddseffekten mot lungtuberkulos är begränsad.

Skyddsutrustning och skyddsåtgärder

Vid misstänkt eller bekräftad tuberkulos är skyddsutrustning och hygienrutiner centrala för att undvika smittspridning. Se Vårdriktlinje - Tuberkulos (lung- eller larynx), Misstänkt eller konstaterad smittsam.

Länkar

Riskländer avseende tuberkulos — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen

Provtagning Mykobakterier, andra lokaler

Sjukdomsinformation tuberkulos (FoHM)

WHO: Global Tuberculosis Report 2021

Senast ändrad: