Direkt till innehållet

Tuberkulos

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos betonar vikten av hälsokontroller för att identifiera nya fall av tuberkulos, begränsa smittrisk och utföra smittspårning kring fall av klinisk tbc.

Tuberkulosscreening

Alla asylsökande och nyanlända har rätt till hälsoundersökning med hälsodeklaration. Om inga symtom eller särskilda riskfaktorer för tuberkulos framkommer i hälsodeklarationen (se dokument nedan) provtas numera endast de personer som kommer från länder med hög risk för tuberkulos (≥100 fall/100 000 invånare och år - se riskländer för tuberkulos) samt länder med ökad risk för TB och en hög andel MDR-TB (Multi Drug Resistant Tuberculosis).

Däremot så rekommenderas att den som söker vård pga symtom eller känd exponering provtagning oavsett ursprungsland.

Diagnostik vid tuberkulosscreening

I de flesta fall används ett vanligt blodprov, IGRA-test, för att påvisa tuberkulos. Inför vaccination och till barn under 2 år används PPD-test.

Alla med positiv IGRA eller PPD remitteras för lungröntgen och därefter till Infektionskliniken. Om patienten är under 18 år samordnar Infektionskliniken omhändertagandet med barnkliniken.

Behandling

Behandling av klinisk eller latent tuberkulos ordineras av infektionsspecialist. Indikationerna för behandling av latent tbc tydliggörs och avgränsas i rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt efter individuell bedömning.

Vaccination mot tuberkulos

Rutinmässig vaccination av vuxna eller vårdpersonal rekommenderas inte längre då skyddseffekten mot lung-tbc är begränsad.

Numera rekommenderas BCG-vaccination till alla barn upp till 6 år med familjeursprung från länder med en TB-incidens ≥ 40/ 100 000, se riskländer hos Folkhälsomyndigheten. För vaccination av barn, se Terapirekommendationer.

Skyddsutrustning och skyddsåtgärder

Vid misstänkt eller bekräftad tuberkulos är skyddsutrustning och hygienrutiner centrala för att undvika smittspridning. De halländska riktlinjerna har anpassats efter Folkmyndighetens rekommendationer, Vårdriktlinje - Tuberkulos (lung- eller larynx), Misstänkt eller konstaterad smittsam.

Dokument

Hälsodeklaration avseende tuberkulos

Hälsointyg-mall

Hälsoundersökning – asylsökande och nyanlända

Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen

Vårdriktlinje - Tuberkulos (lung- eller larynx), Misstänkt eller konstaterad smittsam

Länkar

Tuberkulintest, TST (vanligen PPD) Administrering, avläsning och bedömning av resultat (Rikshandboken)

Riskländer för tuberkulos enl. WHO

Quantiferon (IGRA) Analysförteckning

Provtagning Mykobakterier, andra lokaler

Sjukdomsinformation tuberkulos (FoHM)

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning och vaccination (FoHM 2022)

WHO: Global Tuberculosis Report 2021

Senast ändrad: