Direkt till innehållet

Stroke och TIA

På denna sida hittar du relevanta styrande och stödjande dokument. Vissa av dessa är nationella och andra är regionala. Region Halland har en fastställd dokumentstruktur i ledningssystemet som beskriver de olika styrande dokumenttyperna som finns i Region Halland. 

Nationella styrande dokument

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för stroke och TIA har godkänts nationellt och är implementerat i Region Halland.

Vårdförloppet inleds vid misstanke om stroke och avslutas inför utskrivning av patient från strokeenhet.

Idag finns omotiverade skillnader i vård av patienter med stroke, vad gäller tillgänglighet och kvalitet. Vårdförloppet syftar till god och jämlik vård vid stroke och TIA genom praktisk tillämpning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. De övergripande målen för vårdförloppet är att hålla nere tiden till akut behandling, ge adekvat omhändertagande inom slutenvården och säkerställa goda förutsättningar för verksamheten på de aktuella sjukvårdsenheterna.

Mer om vårdförloppet för Stroke och TIA hittar du på webbsidan för Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd.

Regionala styrande dokument

De regionala styrande dokument gällande Stroke och TIA hittar du längst ner på sidan.

Nationella stödjande dokument

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Riktlinjen för uppföljning efter stroke och TIA inklusive Post-stroke-checklistan (PSC) är framtagen av nationell arbetsgrupp Stroke, för att hjälpa vårdgivare att identifiera hälsoproblem efter stroke, vilka är möjliga för åtgärd eller remittering.

Processledare: Peter Thomasson-Sommer

 

 

 


Rehabilitering stroke - informationsöverföring

Senast ändrad: