Direkt till innehållet

Stroke och TIA

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Nationell riktlinje stroke

Processledare: Vakant

 

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för stroke och TIA har godkänts av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Det finns ett pågående arbete i Region Halland för ordnat införande.

Vårdförloppet inleds vid misstanke om stroke och avslutas inför utskrivning av patient från strokeenhet.

Idag finns omotiverade skillnader i vård av patienter med stroke, vad gäller tillgänglighet och kvalitet. Vårdförloppet syftar till god och jämlik vård vid stroke och TIA genom praktisk tillämpning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. De övergripande målen för vårdförloppet är att hålla nere tiden till akut behandling, ge adekvat omhändertagande inom slutenvården och säkerställa goda förutsättningar för verksamheten på de aktuella sjukvårdsenheterna.

Mer om vårdförloppet för Stroke och TIA hittar du på webbsidan för Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd.

 


Senast ändrad: