Direkt till innehållet

Stroke och TIA

Fokus för programområdets arbete är att stärka patientens hela omhändertagande från insjuknande, via diagnostik och eventuell akutvård, behandling till den ibland livslånga uppföljningen samt med en god rehabilitering.

Nationella styrande dokument

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för stroke och TIA har godkänts nationellt och är implementerat i Region Halland.

Vårdförloppet inleds vid misstanke om stroke och avslutas inför utskrivning av patient från strokeenhet.

Idag finns omotiverade skillnader i vård av patienter med stroke, vad gäller tillgänglighet och kvalitet. Vårdförloppet syftar till god och jämlik vård vid stroke och TIA genom praktisk tillämpning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. De övergripande målen för vårdförloppet är att hålla nere tiden till akut behandling, ge adekvat omhändertagande inom slutenvården och säkerställa goda förutsättningar för verksamheten på de aktuella sjukvårdsenheterna.

Mer om vårdförloppet för Stroke och TIA hittar du på webbsidan för Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd.

Regionala styrande dokument

De regionala styrande dokument gällande Stroke och TIA hittar du längst ner på sidan.

Nationella stödjande dokument

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Riktlinjen för uppföljning efter stroke och TIA inklusive Post-stroke-checklistan (PSC) är framtagen av nationell arbetsgrupp Stroke, för att hjälpa vårdgivare att identifiera hälsoproblem efter stroke, vilka är möjliga för åtgärd eller remittering.

Processledare: Peter Thomasson-Sommer

 

 

 


Rehabilitering stroke - informationsöverföring

Rehabilitering stroke - informationsöverföring
Titel: Rehabilitering stroke - informationsöverföring
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-29
Huvudförfattare: Larborn Katarina RK
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Sjukskrivning och rehabilitering - Samordning och samverkan
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Senast ändrad: