Direkt till innehållet

Smärta

Inledning

Det grundläggande målet med all smärtbehandling är baserat på en humanistisk-etisk grundsyn, att minska lidandet. Smärtbehandling har även som mål att minska smärtrelaterade komplikationer samt ge ökad livskvalitet. Smärtbehandling är viktigt vid rehabilitering där målet är att återställa patientens kroppsliga och mentala funktioner.

Smärtdefinition

Definition av smärta enligt International Association for the Study of Pain (IASP, 2020):

"En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse kopplad till – eller liknande det man upplever vid – vävnadsskada eller hotande vävnadsskada."

  • Smärta är alltid en personlig upplevelse som kan påverkas i olika grad av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.
  • Smärta och nociception är två olika saker. Smärta kan inte enbart kopplas till aktivitet i sensoriska neuron.
  • Det är genom erfarenheter i livet individer lär sig vad smärta är.
  • En persons beskrivning av att uppleva smärta ska respekteras.
  • Trots att smärta vanligen är en del i kroppens skyddsmekanismer och anpassning, så kan smärta ha negativa effekter på funktionsförmåga och socialt samt psykologiskt välbefinnande.
  • Att med ord beskriva smärta är enbart ett av många sätt att uttrycka smärta; oförmåga att kommunicera hindrar inte att en människa eller ett djur upplever smärta.

Smärtdefinitionen enligt IASP beskriver att smärtupplevelsen är subjektiv och helt unik för den enskilda individen. Betydande framsteg har gjorts de senaste årtiondena när det gäller vår förståelse av smärta, bedömning och behandling av smärta, användning av multidisciplinärt perspektiv samt upptäckt av mekanismer vid långvarig smärta.

Läs mer om smärtdefinition i Läkartidningen

För att läsa mer om smärtbehandling vänligen se vänsterspalten.

Läs mer hos andra: Werner och Bäckryd. Akut och cancerrelaterad smärta, smärtmedicin volym 1. 2019. Liber

 Senast ändrad: