Direkt till innehållet

Hiv

Om sjukdomen

Hiv, humant immunbristvirus, smittar främst genom sexuell kontakt, men kan också smitta vid användning av orena injektionsverktyg samt från mor till barn eller via blodtransfusion. Några veckor efter smittillfället får den som smittats av hiv en primärinfektion som för en del personer kan ge symtom. Symtomen är oftast lindriga och snabbt övergående med en period av feber, ont i halsen, svullna lymfkörtlar och ibland även utslag. En obehandlad hiv-infektion utvecklas till det dödliga sjukdomstillståndet acquired immune deficiency syndrome (aids), men de flesta personer med hiv som är välbehandlade, utvecklar inte aids.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om positivt provsvar, möjlighet till behandling samt att smittspårning kommer genomföras. Säkerställ remiss till Infektionskliniken för vidare omhändertagande.

Förhållningsregler & Smittskyddsblad

Förhållningsregler ges både muntligt och skriftligt till bekräftat fall och ska journalföras, se Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se).

Smittspårning och åtgärder

Smittspårning görs, och det kan bli aktuellt att smittspåra långt tillbaka i tiden. Berörda partners ska få information och provtas. En separat smittspårningshandling skild från journalhandling ska upprättas.

Postexpositionsprofylax

Postexpositionsprofylax (PEP) ska alltid övervägas vid stickincident samt efter sexuell kontakt med hiv-positiv person. Profylax påbörjas senast inom 36 h efter exponering. Se terapirekommendationer.

Preexpositionsprofylax

Preexpositionsprofylax (PrEP) till särskilt riskutsatta hiv-negativa personer kan förskrivas av infektionsläkare.

Klinisk anmälan SmiNet

Görs här, snarast: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet. Anmälan i SmiNet görs med rikskod.

Kostnadsfrihet

Vård och behandling vid hiv är kostnadsfri då det är en allmänfarlig sjukdom.

Länkar

Sjukdomsinformation om hivinfektion — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Hiv - 1177

 Senast ändrad: