Direkt till innehållet

Läkemedelssubventioner – hantering på apotek

Undantagshantering/individuell subvention

I undantagsfall kan regionerna stå för kostnaden för läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen utifrån vissa förutsättningar. Beslut om undantagshantering tas av respektive förvaltning/verksamhet inom Region Halland eller som har avtal med Region Halland. En undantagshantering inte kan skapas retroaktivt efter att ett läkemedel har expedierats.

Patienter med läkemedelsbehandling som omfattas av undantagshantering får efter utvärdering ett brev från aktuell förskrivare/verksamhet i form av ett meddelande till apotek. Detta meddelande innehåller information till apotek med diarienummer, aktuellt läkemedel samt information om faktureringsuppgifter.

Instruktion till apoteket

Apoteket expedierar läkemedlet som omfattas av beslutet och fakturerar Region Halland 100 % av kostnaden för det aktuella läkemedlet.

Information som ska uppges på fakturan:

 • Diarienummer som står på beslutet om undantagshantering/meddelande till apotek.
 • Förskrivarens namn och arbetsplatskod.
 • Produktspecifik information: benämning, varunummer, kvantitet, à-pris och belopp.
 • Var patienten är folkbokförd.

Fakturering sker till: Region Halland ZZXXX036, Box 310, 737 26 FAGERSTA

 

Smittskyddsläkemedel

Instruktion till apotek

Läkemedel med texten "enligt SML" i doseringstexten/på receptet ska expedieras med förmånstyp "S". Region Halland betalar då hela kostnaden för det aktuella läkemedlet.

Recept till tillståndslösa/papperslösa markerade med "enligt SML" ska också expedieras med förmånstyp "S" och Region Halland betalar hela kostnaden för det aktuella läkemedlet.

Observera! Smittskyddsläkemedel till asylsökande faktureras Migrationsverket. Förmånstyp "U" ska då registreras och Migrationsverket ersätter hela kostnaden.

 

Preventivmedel

Recept som är märkta med "Subvention p-piller".

För personer mellan 21–25 år bekostas en del av kostnaden för preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen av Region Halland.

Egenavgiften för halländska personer är högst 100 kr per år eller 25 kr per tre månader för preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen, med undantag för eventuell merkostnad som bekostas av patienten själv. Resterande belopp subventioneras.

Observera att preventivmedel är ett undantag från 90-dagarsregeln enligt TLV. Kunden kan hämta ut upp till 1 års förbrukning åt gången inom förmånen även om receptet är skrivet med 4 uttag så länge det finns tillräcklig mängd på receptet. Dock måste 2/3 av tiden från senaste uttag ha passerats innan nytt uttag inom förmånen kan göras.

Preventivmedel som subventioneras: Läkemedel med godkänd indikation som preventivmedel, ATC-kod G03A och G02B inom förmånen. Qlaira subventioneras enbart i enlighet med TLVs förmånsbegränsning, se texten om subventionsbegränsning för Qlaira i FASS.

Instruktion till apoteket

Apoteket expedierar läkemedlet och fakturerar resterande belopp enligt ovan till respektive enhet.

Ange det ZZ-nummer som motsvarar var förskrivningen har skett:

- Ungdomsmottagningen Kungsbacka: ZZXXX078

- Ungdomsmottagningen Varberg: ZZXXX079

- Ungdomsmottagningen Falkenberg: ZZXXX076

- Ungdomsmottagningen Halmstad: ZZXXX077

- Ungdomsmottagningen Hylte: ZZXXX080

- Ungdomsmottagningen Laholm: ZZXXX081

- Hallands sjukhus Halmstad: ZZXXX085

- Hallands sjukhus Varberg: ZZXXX086

Information som ska uppges på fakturan:

 • Arbetsplatskod
 • Vårdenhet i klartext
 • Patientens födelsedatum
 • Förskrivet preparat, inklusive varunummer, benämning, förpackningsstorlek, antal

Fakturering sker till: P-piller Region Halland, ZZ-nummer enligt ovan, Box 310, 737 26 FAGERSTA

 

Spolvätskor

Recept som är märkta med "Subvention spolvätska".

Information till apotek

Apoteket expedierar spolvätskor och fakturerar 100 % av kostnaden till Region Halland.

Information som ska uppges på fakturan:

 • Arbetsplatskod
 • Vårdenhet i klartext
 • Förskrivna preparat, inklusive varunummer, benämning, förpackningsstorlek, antal

Fakturering sker till: Spolvätskor Region Halland, ZZXXX039, Box 310, 737 26 FAGERSTA

 

Antipsykotiska läkemedel

Efter en överenskommelse om statsbidrag för läkemedel 1998 betalar Region Halland egenavgiften för antipsykotiska läkemedel (ATC-kod N05A) till patienter med allvarlig psykossjukdom som

- På grund av denna sjukdom saknar sjukdomsinsikt och därför inte kommer att betala för sina läkemedel.

- Riskerar allvarlig försämring av sin sjukdom och som kan komma att innebära fara för liv och hälsa för patienten eller annan.

Subventionen gäller antipsykotiska läkemedel och kan även inkludera kompletterande mediciner enligt läkarens bedömning av patientens behov.

Instruktion till apoteket

Patientens egenavgift för de inkluderade läkemedlen faktureras till Region Halland. Den del av läkemedelskostnaden som faller inom patientens eventuella högkostnadsskydd faktureras inte.

Information som ska uppges på fakturan:

 •  Arbetsplatskod
 •  Vårdenhet i klartext
 •  Förskrivna preparat, inklusive varunummer, benämning, förpackningsstorlek, antal

Fakturering sker till: Region Halland, ZZXXX038, Box 310, 737 26 FAGERSTA

 

Läkemedel till personer som vistas i landet utan tillstånd (tillståndslös, papperslös)

Personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige har enligt lag rätt till samma subventionerade hälso-och sjukvård samt tandvård som vuxna asylsökande.

För tillståndslösa under 18 år subventionerar Region Halland alla läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånen.

För tillståndslösa som har fyllt 18 år subventionerar Region Halland endast läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånen och som skrivs ut i samband med hälso- och sjukvård som inte kan anstå, mödrahälsovård eller vård vid abort.

Instruktion till apotek

 - Tillståndslösa under 18 år betalar ingen egenavgift utan hela läkemedelskostnaden för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånen faktureras Region Halland.

 - Tillståndslösa som har fyllt 18 år betalar egenavgift om högst 50 kronor vid varje expeditionstillfälle för läkemedel eller varor utskrivet vid samma tillfälle av samma förskrivare och för högst 3 månaders behandling. Egenavgift gäller även för insuliner samt stomiartiklar. Apoteket fakturerar Region Halland resterande belopp.

 - Tillståndslösa som har fyllt 18 år betalar inte egenavgift för förbrukningsartiklar – hela kostnaden ersätts av Region Halland.

 - Tillståndslösa som har fyllt 18 år betalar inte egenavgift för smittskyddsläkemedel – recept markerade med "enligt SML" faktureras genom att registrera receptet med förmånstyp "S".

Information som ska uppges på fakturan för läkemedel och förbrukningsartiklar (ej smittskyddsläkemedel):

 • Arbetsplatskod
 • Vårdenhet i klartext
 • Förskrivna preparat, inklusive varunummer, benämning, förpackningsstorlek, antal

Fakturering sker till: Region Halland, ZZXXX040 UTill, Box 310, 737 26 FAGERSTA

 

Tillfällig rutin subvention till ukrainska flyktingar

För patienter från Ukraina som kan uppvisa ett LMA- eller UT-kort gäller samma regler som för asylsökande. Läkemedel till personer som flytt kriget i Ukraina men ännu inte har LMA- eller UT-kort (90 dagars viseringsfri vistelse, papperslös) subventioneras av Region Halland enligt tillfällig instruktion:

På receptet anges i doseringsanvisningen Massflykt – betalas av Region Halland.

Instruktion till apoteket

Information som ska uppges på fakturan:

 • Beställarreferens ZZXXX460
 • Projektkod 61164
 • Arbetsplatskod
 • Vårdenhet i klartext
 • Förskrivna preparat, inklusive varunummer, benämning, förpackningsstorlek, antal

Fakturering sker till: Region Halland, ZZXXX460, Box 310, 737 26 FAGERSTASenast ändrad: