Direkt till innehållet

Fysisk aktivitet på recept – FaR

FaR ska ges till de patienter som bedöms vara i behov av ökad fysisk aktivitet för att behandla och/eller förebygga sjukdom. FaR används i stället för eller som komplement till läkemedel. Den fysiska aktiviteten kan utföras som en egenaktivitet eller som en organiserad aktivitet inom en förening eller hos annan aktör. Vardagsaktivitet och att bryta stillasittande kan vara en del av ordinationen.

Klicka på bilden och se en berättelse om hur FaR kom till nytta i förlossningsvården:

 Riktlinjer för FaR i Region Halland 

  • Förskrivare av FaR bör ha genomgått Region Hallands grundutbildning (ca 3,5 h). För mer information och anmälan se kompetensportalen.
  • Alla vårdgivare kan med fördel informera om fysisk aktivitet men förskrivning av FaR bör utföras av legitimerad personal (uppgiften kan delegeras)
  • FaR ordineras i enlighet med FYSS (för mer information se nedan)
  • FaR kan förskrivas från cirka 13 års ålder, med hänsyn tagen till mognad. Utgångspunkten för förskrivningen till unga från 13 år är precis som för vuxna rekommendationerna i FYSS, men då anpassat efter ålder
  • Utforska nuvarande fysisk aktivitetsnivå genom att ställa öppna frågor, spegla och sammanfatta svaren (använd MI‐metoden)
  • Receptet ska vara individuellt anpassat i fråga om dosering och typ av aktivitet. Du kan som vårdgivare ge förslag på vilken typ av aktivitet som är lämplig vid just den diagnos man har, men patientens egna intressen styr också valet
  • FaR ska förskrivas i VAS. För stöd se länkarna nedan
  • Uppföljning sker via besök, telefon eller på annat sätt utifrån patientens behov.

FaR ordineras i enlighet med FYSS

FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) ska användas som beslutsstöd vid rådgivning om fysisk aktivitet och förskrivning av FaR. FYSS 2021 är ett kunskapsstöd som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att behandla och förebygga olika sjukdomstillstånd. Det finns allmänna rekommendationer för barn, ungdomar, vuxna, äldre och gravida samt diagnosspecifika rekommendationer vid 35 diagnoser för vuxna och diagnosspecifika råd vid 10 diagnoser för barn och unga. Läs mer på www.fyss.se.

Efyss, FYSS i digitalt format

eFYSS är ett digitalt kunskaps- och beslutsstöd som baseras på boken FYSS 2021. Läs mer på eFYSS webbplats.

Lokala aktivitetskataloger

Till stöd för dig som förskrivare finns också en lokal aktivitetskatalog. Aktivitetskatalogen är inget beslutsstöd så som FYSS, men visar ett urval av de aktiviteter som finns i respektive kommun och kan därmed vara ett stöd för att hitta en lämplig lokal aktivitet. Här finns också tips om exempelvis upplysta motionsspår och utegym.

Aktivitetskatalogerna är digitala och uppdateras regelbundet, se Aktivitetskataloger - Vårdgivare (regionhalland.se).

Stödmaterial

Broschyrer så som Aktivitetsdagboken och Fysisk aktivitet som medicinsk behandling kan laddas ned eller beställas kostnadsfritt via Broschyrbeställningen (under rubrik Levnadsvanor) tillsammans med frågeformulär och annat material.

Hallands vandringsleder och naturreservat

På Länsstyrelsens hemsida finns samlad information om och kartor över Hallands vandringsleder och naturreservat.

Kontakt

Region Halland samordnar FaR-verksamheten i samarbete med RF SISU Halland. Vid frågor kontakta:

Susanne Johansson, Region Halland

Jenny Bergflink, RF SISU Halland

Relaterade länkar

Terapirekommendationer Halland - Fysisk aktivitet

Lokala aktivitetskataloger och stödmaterial (under rubriken Levnadsvanor)

Webbutbildning VAS FaR-förskrivning

Webbutbildning VAS FaR-förskrivning (externa vårdgivare)

VAS-manual Fysisk aktivitet på recept

VAS-hjälpen Fysisk aktivitet på recept

FYSS

FaR - fysisk aktivitet på recept - 1177.se

 Senast ändrad: