Direkt till innehållet

Frågor och svar om smittspridning, provtagning och skyddsutrustning

Här hittar du frågor och svar om smittspridning, skyddsutrustning och provtagning kopplat till coronaviruset. Smittskydd Halland och Vårdhygien Halland står bakom svaren. Sidan uppdateras efter hand.

Praktiskt kring patient med covid-19

Vad behöver man tänka på när man ska samvårda patienter på samma rum med delad toalett med misstänkt eller bekräftad covid -19?

Enbart patienter med konstaterad covid-19 kan samvårdas. Hänsyn ska också tas så att det inte finns andra faktorer som gör det olämpligt att samvårda tex, calici, MRSA etc. Instruera patienten om god handhygien samt hostetikett.

Oavsett enkelrum eller delat rum ska alltid vård bedrivas utifrån basala hygienrutiner, med skyddsutrustning enligt riktlinje.

Vad gäller när patienter smittade med covid-19 behöver besöka toalett och toaletten är placerad utanför patientrummet?

Hjälp eller informera patienten om att tvätta händerna före och efter toalettbesöket. Förse patienten med munskydd alternativt papper att hosta i under passage i korridor. Desinfektera tagytor på toaletten efter besöket om det finns risk att toaletten besöks av andra patienter med ej konstaterad covid-19.

Vad ska man tänka på inför och under transport av patient med misstänkt eller konstaterad covid -19?

Informera transporterande och mottagande enhet inför transporten. Patienten ska om möjligt förses med munskydd, i annat fall med papper att hosta i. Patienten ska ges möjlighet till att desinfektera händerna. Personalen som transporterar patient ska iaktta basala hygienrutiner och skydda sig med skyddsutrustning dvs. förkläde, visir och munskydd.

Vad ska servicepersonal tillhörande Regionservice (RGS), IT, tekniker, byggarbetare, apotekare med flera tänka på inför och under sitt besök på vårdavdelningar och sjukhus där det kan finnas patient med misstänkt eller konstaterad covid-19?

De ska följa rutinen Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg.

Skyddsutrustning

Kan man lita på skyddsutrustningen som vi har i vården kopplat till covid-19?

Man kan känna sig trygg med den utrustning vi har. Det är en gedigen process att handla upp skyddsutrustning och vi ställer samma rigorösa krav nu som i alla andra lägen. Det är oerhört mycket jobb som krävs för att rätt saker ska finnas på plats när de behövs. Det handlar till exempel om inköp, kvalitetskontroller, logistik och fördelning. Inför upphandlingen är olika expertkompetenser, bland annat vi från Vårdhygien Halland, med och ställer krav. Exempel på sådana krav kan vara att utrustning inte ska kunna släppa igenom virus, vara hållbara och fungera utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

För att säkerställa tillgången till skyddsutrustning under pandemin har regionen fått vända sig till andra leverantörer än vad som är upphandlat sedan tidigare. Så ibland ser inte produkterna precis ut som vi är vana vid. Men den noggranna kvalitetssäkringen, nationella standarder och regionala krav är fortfarande desamma, oavsett leverantör.

Vad är det för skillnad på andningsskydd och munskydd?

Andningsskydd är tillverkat för att skydda bäraren mot små partiklar, inklusive virusinnehållande små droppar (aerosoler). För att ett andningsskydd ska fungera måste det sluta tätt mot ansiktet så att inandningsluften filtreras innan den når luftvägarna. Ett andningsskydd är avsett att skydda bäraren (vårdpersonalen) mot luftburen smitta såsom tuberkulos och mässling

Ett munskydd är främst framtaget för att skydda patient mot mikroorganismer i sjukvårdspersonalens utandningsluft. Det skyddar även bäraren (vårdpersonalen) mot vätskestänk såsom vid droppsmitta.

Munskydd - säker användning

Affisch - säker användning av munskydd

Instruktioner för användning av andningsskydd FFP3, instruktionerna gäller även för andningsskydd FFP2 eller motsvarande

Vilka typer av andningsskydd finns det?

FFP står för Filtering Facepiece Particle (filtrerande halvmask). Dessa är godkända enligt europeisk standard. Andningsskydd med beteckningen N95 motsvarar ett FFP2 andningsskydd och är godkända av den amerikanska smittskyddsenheten.

Hur länge kan ett andningsskydd användas?

Andningsskydd FFP2, N95 och FFP3 är av engångstyp, men om de inte tagits av, skadats eller förorenats kan de enligt WHO:s rekommendationer användas under 4 timmar.

Kan andningsskydd användas av alla?

Skägg/skäggstubb kan medföra läckage mellan andningsskyddet och ansiktet. Skyddet blir då otillräckligt.

Alla typer av andningsskydd passar heller inte alla. Om andningsskyddet inte sitter tätt reduceras skyddseffekten markant.

Genom ett tillpassningstest säkerställs att det tilltänkta andningsskyddet passar för användaren.

Instruktioner för användning av andningsskydd FFP3, instruktionerna gäller även för andningsskydd FFP2 eller motsvarande

Ska man inte alltid ha långärmade rockar?

Vid risk för kraftig förorening med kroppsvätskor ska långärmat plastförkläde användas. I de flesta andra vårdsituationer är kortärmat plastförkläde tillräckligt. Plastförklädet ska bytas mellan varje patient och ska tas av på ett säkert sätt så att man inte sprider smitta till sig själv.

Desinfektion av underarmar och händer gör att smitta inte sprids därifrån, varken till patienter eller till sig själv.

Varför rekommenderas inte handskar vid alla typer av vårdmoment?

Handskar ska användas rätt och inte överanvändas. De ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor och inte annars. En stor risk vid handskanvändning är att man själv känner sig skyddad och använder handskarna för länge och riskerar att omväxlande beröra rena och smutsiga ytor.

Varför behövs inte huvudbonad/mössa/skydd?

Operationsmössor är till för att förhindra att hårstrån faller ner i operationssår eller på sterila instrument under operation. De är varken vätske-, bakterie- eller virustäta varför huvudbonaden inte fyller någon funktion vid vård av patienter med covid-19.

Varför behöver man inte använda skoskydd?

Golv är alltid kontaminerat med diverse mikroorganismer. Att använda skoskydd kan snarare utgöra en risk genom att man blir förorenad om händerna då man tar på eller av skoskydden. Följ basala hygienrutiner och desinfektera dina händer om du behöver röra vid dina skor.

Får man använda sig av privat införskaffad skyddsutrustning?

Nej, det är inte tillåtet. Det är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla adekvat skyddsutrustning. Skyddsutrustningen som används uppfyller ställda krav, se ovan. Arbetsgivaren kan inte ta ansvar för medhavd skyddsutrustning.

Hygien

Dödar alkohol det nya coronaviruset (SARS-CoV-2)?

Ja, coronaviruset har ett hölje som lätt går sönder vilket gör det mycket känsligt för alkohol och är på så vis lätt att avdöda.

Fungerar tvål och vatten för att få sina händer rena från SARS-CoV-2?

Ja, det fungerar bra eftersom man då rent mekaniskt tvättar bort mikroorganismerna.

Hur rengörs exempelvis blodtrycksmanschett eller annan teknisk utrustning efter patient med misstänkt eller konstaterad covid-19?

All medicinteknisk utrustning ska rengöras och desinfekteras mellan varje patient. Detta gäller alltid, oavsett känd smitta eller inte. SARS-CoV-2 är ett höljeförsett virus som är känsligt för de vanliga alkoholbaserade desinfektions- och rengöringsmedel som används inom vård och omsorg.

Hur tar vi hand om tvätt och avfall och annat material efter patient med misstänkt eller konstaterad covid -19?

Tvätt/avfall hanteras normalt som vanligt tvätt/avfall. Tvätt/avfall som är betydligt nedsmutsad med kroppsvätskor ska hanteras som smittförande tvätt/risktvätt/ smittförande avfall, Kategori B.

Provtagning och smitta

Hur länge kan ett virus finnas kvar på en yta?

I en studie kunde SARS CoV-2 påvisas på plast och rostfria ytor i upp till tre dygn. Virusets livskraft minskar efterhand. Det som är bra med det här viruset är att det är lätt att ta död på om man gör rätt. Därför är det viktigt att följa rutinerna och använda handsprit eller tvätta händerna med tvål och vatten. Det gör stor skillnad. Torkar man också av ytor och föremål med ytdesinfektionsmedel eller rengör ordentligt med rengöringsmedel och vatten minskar möjligheten att sprida viruset vidare.

Övrigt

Kan jag behålla mitt munskydd och visir på under flera vårdkontakter?

Munskydd och visir kan behållas på vid vård och omsorg av flera patienter i följd förutsatt att det används korrekt, inte kontamineras, skadas eller tas av.

Hur ser Vårdhygien Hallands roll och uppdrag ut kopplat till covid-19?

Vårdhygien Hallands övergripande mål är att i samarbete med vårdgivare förebygga smittspridning och förhindra att patienter drabbas av vårdrelaterade infektioner. Vårdhygien Halland tar fram riktlinjer över hur patienter med olika smittor ska vårdas samt vilken skyddsutrustning personalen ska använda i olika situationer. Information/ utbildning av personal och smittspårning är också en del av vårdhygiens arbete. Vi är som en expertfunktion som man kan ta stöd av. Just nu, i den pågående situationen när covid-19 sprids, jobbar vi intensivt med dessa frågor.Senast ändrad: