Direkt till innehållet

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

På denna sida hittar du information och stöd om hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

I arbetet ingår att stödja människor att göra hälsosamma val och ta ansvar för sin egen hälsa. Sjukdomsförebyggande insatser ska vara en del av alla vård- och behandlingsprocesser, och det hälsofrämjande förhållningssättet i samtalet med patienten utgör ett viktigt redskap.

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor utgör tillsammans med regionala terapirekommendationer grunden för arbetet. De nationella riktlinjerna bidrar till ett systematiskt och kvalitetssäkert arbetssätt. Som stöd och vägledning för all personal finns en regional vårdriktlinje, se länk nedan.

Kompetensutveckling erbjuds regelbundet all hälso- och sjukvårdspersonal som har i uppgift att stödja patienter till goda levnadsvanor. Arbetet ska dokumenteras strukturerat i VAS eller motsvarande i annat journalsystem. Lathund för dokumentation och andra relevanta broschyrer och affischer finns för beställning och nedladdning via broschyrbeställningen.

Relaterad information

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Terapirekommendationer Region Halland (se kapitel 1)

Vårdriktlinje Region Halland – sjukdomsförebyggande metoder/levnadsvanor

Broschyrbeställningen

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Senast ändrad: