Direkt till innehållet

Angående profylax mot covid-19

På förekommen anledning: Att skriva ut läkemedel profylaktiskt mot eller för behandling av covid-19 är inte aktuellt i öppenvård. Eventuell riktad behandling mot covid-19 ska enbart ske vid inneliggande sjukhusvård. Förskrivs dessa läkemedel på recept riskerar det att skapa en bristsituation för patienter som behöver behandling för pågående sjukdom. Observera att kunskap om effekt och säkerhetsdata för andra indikationer än de godkända är mycket begränsad. Ett exempel är klorokin eller hydroxiklorokin (Plaquenil), vars förskrivning nu har begränsats till vissa specialiteter efter signaler om en kraftigt ökad förskrivning relaterad till covid-19, se föreskriften från Läkemedelsverket. Effekt- och säkerhetsdatan för behandling vid covid-19 i nuläget är begränsad, och därför bör patienter endast behandlas med klorokin och hydroxiklorokin inom ramen av kliniska studier.

Fler läkemedel än ovanstående berörs av denna ökade och omotiverade förskrivning. Läkemedelskommittén Halland följer löpande förskrivningsdata för dessa läkemedel och håller regelbunden kontakt med Läkemedelsverket och SKR (Sveriges Regioner och Kommuner) gällande utvecklingen för eventuella åtgärder.

Läkemedelskommittén Halland 2020-04-03

Publicerad: 2020-04-06

Senast ändrad: