Direkt till innehållet

Avstå behandling med dexametason i primärvården vid covid-19

Läkemedelsenheten och Läkemedelskommittén Halland rekommenderar att ordination av dexametason till covid-19-patienter enbart ska ske vid sjukhusvård.

I dagarna offentliggjordes resultat från den brittiska kliniska prövningen RECOVERY (Randomised Evaluation of COVid-19 thERapY) där dexametasonbehandling hos inneliggande patienter med syrgas (peroral behandling) eller respirator (intravenös behandling) var associerad med minskad dödligheten.

Observera att resultaten inte har visat på någon förbättring hos covid-19-patienter som inte behöver hjälp med andningen.

Läkemedelskommittén Halland följer löpande förskrivningsdata för dessa läkemedel och håller regelbunden kontakt med Läkemedelsverket och SKR (Sveriges Regioner och Kommuner) gällande utvecklingen för eventuella åtgärder.

Läkemedelsenheten och Läkemedelskommittén Halland 2020-06-17

Publicerad: 2020-06-17

Senast ändrad: