Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 11 – 2020

Tomtebild med text God Jul

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

 

Patientkategorier att ange vid inskrivning i slutenvården

Då patient skrivs in i slutenvård anges alltid en patientkategori, t ex patientkategori 10 som betyder att patient ska betala vårddygnsavgift. Denna kod genererar att en faktura för slutenvårdstillfället skickas hem till patient efter avslutat vårdtillfälle.

Hälsoinformatikgruppen har tittat över patientkategorierna som finns i VAS idag och beslutat att några kan tas bort och en ny läggs till, se grönmarkering nedan. Inaktivering av nedan två gråmarkerade patientkategorier kommer att ske vid årsskiftet.

Patientkategori 21 – kontant, faktureras ej kommer att inaktiveras då vi inte tar emot kontant betalning för vårddygnsavgift på slutenvårdsavdelning. Patient får faktura efter vårdtidens slut

Patientkategori 29 – Preoperativ bedömning kommer att inaktiveras då vi inte har några preoperativa bedömningar inom slutenvård.

Patientkategori 28 – Ej betala pga inställd operation. Denna ska användas då patient skrivs in i slutenvård för operation och där det sedan visar sig att operationen blev inställd. Då ändrar ni i underlaget för vårdtillfället till patientkategori 28, vilket innebär att ingen faktura för slutenvårdstillfället skickas hem till patient.

Idag tar verksamheten kontakt med GAS och meddelar att patient inte ska ha faktura för sitt slutenvårdstillfälle.

För mer information kontakta Britt-Inger Pettersson

Avstämningsmöte med Försäkringskassan

Nya regler gällande deltagande i avstämningsmöte, Avgiftshandboken.

Vid avstämningsmöte med Försäkringskassan är det alltid Försäkringskassan som äger besöket, d v s de kallar till mötet, dokumenterar under mötets gång och delger deltagarna detta material. Om patient deltar i avstämningsmötet kan det på patienten registreras ett besök med besöksformen ”Medverkande enstaka besök”.

Om patient INTE deltar i avstämningsmötet kan läkare eller annan vårdpersonal registrera ett besök men det ska då vara med besöksformen ”Medverkan enstaka besök”.
Om läkare deltar har vården som tidigare rätt att fakturera Försäkringskassan för läkarens tid. Detta görs via försäljningen.

För mer information kontakta Britt-Inger Pettersson

Vårdkontakter-registrering – rutinen är uppdaterad med:

  • Nytt stycke – Avstämningsmöte med Försäkringskassan
  • Nytt stycke – Patientkategorier vid inskrivning i slutenvården
  • Kompletterande text under stycket Nybesök
  • Ök/Återbesök

Vårdkontakter- registrering

För mer information kontakta Britt-Inger Pettersson

Ny mall Medspeech ”Taligenkänning kompl” – Hallands sjukhus

Det kommer under december månad att finnas en ny mall i Medspeech “Taligenkänning kompl”. Den är tänkt att användas då hälso- och sjukvårdspersonal som använder Taligenkänning har administrativa åtgärder vilka behöver omhändertas av medicinska sekreterare. Behovet har initierats och kommer att användas av Hallands sjukhus, men kan även användas av andra verksamheter om behov finns.
Taligenkänningsdiktat- administrativ hantering

För mer information kontakta Ingela Larsson

Sökord Vapeninnehav, Körkort och Minderåriga barn – Tillägg

Sökord kommer läggas till i de journaltyper som idag saknar dem för att kunna ha följsamhet till rutiner.
Sökorden som läggs till är:
Vapeninnehav Rutin: Vapen och medicinsk bedömning
Körkort Rutin: Körkort – bedömning av olämplighet och anmälan till Transportstyrelsen
Minderåriga barn Rutin: Orosanmälan till socialtjänsten – barn

Sökord kommer läggas till beroende på vilket/vilka värden som finns i tabellen för Anmälan enl lag för journaltypen. Tabellerna skiljer sig åt mellan journaltyper. Det innebär att det för många är sökord Minderåriga barn som kommer läggas till medan det för andra även innebär att Vapeninnehav och Körkort läggs till. Rutinerna som berör Körkort och Vapeninnehav har uppdaterats med förtydligande om hur dokumentation ska ske, beroende på om det rör sig om en anmälan eller inte.

Ingen förändring i rutin som berör Orosanmälan

Samtidigt som sökorden ovan läggs till kommer vi se över förekomst av sökordet Anmälan enl lag i journaltyper och ta bort sökordet för dem som inte frekvent använder det. Eftersom sökordsvolymen nu ökar när fler sökord läggs till finner vi det onödigt om användningsfrekvensen av Anmälan enl lag idag är obefintlig. Saknar någon mot förmodan något av de här sökorden framöver, lägg ett ärende till Servicedesk.

Tänk på att användning av sökordet Anmälan enl lag inte får utesluta registrering av KVÅ-kod GD001 Anmälan enligt lag. Detta gäller vid registrerade besök dit en KVÅ-åtgärd kan knytas.

Arbetet genomförs löpande under januari och februari.

För mer information kontakta Elin Käll eller Staffan Lückander.

Mer information

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

Publicerad: 2020-12-18

Senast ändrad: