Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 3 – 2020

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.

 

Patientvy – fritextfält Övrigt – Uppdaterad

Nu finns en VAS-guide som beskriver var i Patientvyn olika uppgifter ska skrivas in och vilka uppgifter som inte ska stå i fritextfält Övrigt. Det som skrivs i detta fält ska inte innehålla text som kan uppfattas som kränkande eller nedvärderande.

VAS-hjälpen – Patientvy – fritextfält Övrigt

För mer information kontakta Maria Wilhelmsson (Maria.A.Wilhelmsson@regionhalland.se)

Rutin VAS – dokumentation administration – Uppdaterad

Rutinen är uppdaterad med förtydligande avsnitt om att medicinska sekreterare i undantagsfall kan tillåtas att journalföra och ansvara för vissa journalanteckningar, signerat i eget namn. För att detta ska vara möjligt krävs beslut av verksamhetschef. Beslutet ska framgå av för verksamhet (vårdenhet/klinik) fastställd rutin. Rutinen ska tydliggöra vilka typer av anteckningar som avses.

Medicinska sekreterare skriver i eget namn i journaltyp Administration (Adm).

(I normalfallet är det enligt patientdatalagen (2008:355, 3 kap 3 §) journalpliktsskyldig personal som ska stå som ansvarig för innehållet i en journalanteckning. Med journalpliktsskyldig personal menas personal som utfört någon form av vård och behandling på patienten. Medicinska sekreterare skriver i normalfallet på uppdrag för journalpliktsskyldig personal, i dennes namn.)

VAS dokumentation administration

För mer information kontakta Elin Käll (Elin.Kall@regionhalland.se).

 

Medicinsk åtgärd på äldreboende utan att träffa patient

Konsultation mellan kommunsköterska och dietist eller läkare med flera är avgiftsfria för patienten, men kan registreras med besökstyp VKUP (vårdkonferens utan patient), P0 och Gena.
För mer information kontakta Britt-Inger Pettersson (Britt-Inger.Pettersson@regionhalland.se).

 

Roll NPÖ i VAS – Nytt

För de medicinska sekreterare, kodare och klinikassistenter som har ett uppdrag att granska regionvårdsfakturor eller kontrollera om besök är genomförda på regionsjukhus via NPÖ, Nationell patientöversikt, finns numera en särskild roll (NPÖ) framtagen i VAS.

För att få ta del av information via NPÖ måste det finnas ett särskilt samtycke från patienten. Samtycket är ett lagkrav beskrivet i Patientdatalagen och det räcker inte med att det finns en vårdrelation. Kontrollera via sökordet Samtycke om sådant finns, annars kontakta patient för att begära samtycke.

Registrering av samtycke går också att göra direkt i NPÖ. Den som har kontakt med patienten gällande samtycke kan lägga till att det gäller för en viss tid (5 år för cancerpatienter) eller enbart för specifikt tillfälle. Om det dokumenteras där och om det gäller för hela vårdenheten kommer alla som försöker nå NPÖ från vårdenheten komma åt informationen utan att frågan om samtycke ställs igen. När sedan tidsbegränsningen är passerad kommer åter samtyckesfrågan upp vid varje tillfälle.

För mer information kontakta Ingela Larsson  (Ingela.L.Larsson@regionhalland.se) eller Irene Eriksson (Irene.Eriksson@regionhalland.se)

 

Rutin Drogtest utan förvarning – Handläggning

Syfte med rutinen är att få ett standardiserat flöde samt enhetligt dokumentation på patienter som ska drogtestas utan förvarning. Rutinen är reviderad enligt nedan:

Arbetsuppgiften är inte reglerad i författning och kan därför utföras av personal som besitter tillräcklig kunskap för detta, t ex undersköterska. Själva intyget ska dock författas av läkare.

Drogtest utan förvarning – Handläggning

För mer information kontakta Britt-Inger Pettersson (Britt-Inger.Pettersson@regionhalland.se)

 

Utredande undersökningar – Grundprinciper

Utredande undersökningar som görs i utredning av sjukdom.

Medicinsk service = labb och rtg

Utredande undersökningar kan göras i direkt anslutning till ett vårdbesök men kan också göras annan dag. Dessa utredningar/undersökningar är inte medicinsk service vilket innebär att patient får betala för undersökningarna.

Grundprincipen för utredande undersökningar:
Är undersökning planerad att göras inför ett läkarbesök kostar undersökningen 100 kr oavsett när i tid, eller var den görs.
Om det uppstår ett behov av en undersökning under ett pågående läkarbesök ingår undersökningen i läkarbesöket under förutsättning att det görs i direkt anslutning till besöket.

För mer information kontakta Britt-Inger Pettersson (Britt-Inger.Pettersson@regionhalland.se) eller
Irene Eriksson  (Irene.Eriksson@regionhalland.se)

 

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

 

Publicerad: 2020-03-12

Senast ändrad: